Ajuda HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Impressora HP LaserJet P3010 Series
Guia de l'usuari del servidor

web incrustat d'HP

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Servidor web incrustat de l'HP LaserJet P3010

Guia de l'usuari

background image

Copyright i garantia

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prohibida la reproducció, adaptació o
traducció d'aquest material sense el
consentiment previ per escrit, excepte en els
termes que s'especifiquen a les lleis de
copyright.

La informació present en aquest document
pot canviar sense previ avís.

Les úniques garanties dels productes i
serveis d'HP s'especifiquen a les
declaracions de garantia explícites que
acompanyen aquests productes i serveis.
Cap part d'aquest document es pot
interpretar com una garantia addicional. HP
no es fa responsable dels errors tècnics o
editorials ni de les omissions d'aquest
document.

Marques registrades i crèdits

Adobe® , PostScript® i Pantone® són
marques registrades d'Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® i Windows® són marques
registrades als EUA de Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Índex de continguts

1 Resum

Què és un servidor web incrustat? ....................................................................................................... 2

Funcions ............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin i el servidor web incrustat d'HP .............................................................. 3

Requisits del sistema ........................................................................................................................... 4
Obrir el servidor web incrustat d'HP ..................................................................................................... 5
Inici i tancament de sessió ................................................................................................................... 6

Per iniciar sessió com a administrador ................................................................................ 6
Per tancar sessió com a administrador .............................................................................. 6

Navegació pel servidor web incrustat d'HP .......................................................................................... 7

2 Visualització de l'estat del producte a les pantalles d'informació de l'HP EWS

Estat del dispositiu ............................................................................................................................. 10
Pàgina de configuració ....................................................................................................................... 11
Pàgina d’estat dels subministraments ................................................................................................ 13
Pàgina Registre d'incidències ............................................................................................................ 14
Pàgina d’utilització .............................................................................................................................. 15
Informació del dispositiu ..................................................................................................................... 18
Instantània tauler de control ............................................................................................................... 19
Impressió ............................................................................................................................................ 20

Impressió d'un fitxer o actualització del microprogramari des de la pantalla
Impressió .......................................................................................................................... 21

3 Configuració del producte des de les pantalles Paràmetres

Configureu dispositiu .......................................................................................................................... 24

Ús dels menús de la pantalla Configureu dispositiu ......................................................... 25

Mides/tipus safata .............................................................................................................................. 26
Servidor de correu electrònic ............................................................................................................. 27

Configuració del correu electrònic de sortida .................................................................... 27
Configuració de l'adreça electrònica de resposta .............................................................. 28

Subscripcions d'alertes ...................................................................................................................... 29

Ús de la pantalla Subscripcions d'alertes: configuració amb un producte ........................ 30

Llindars d'alertes ................................................................................................................................ 34
Enviament automàtic .......................................................................................................................... 35

CAWW

iii

background image

Activació de la funció d'Enviament automàtic ................................................................... 36

Seguretat ............................................................................................................................................ 37

Assistent de configuració de seguretat d'HP Jetdirect ...................................................... 38
Paràmetres de seguretat del dispositiu ............................................................................. 39
Paràmetres de seguretat de la unitat de disc dur i d'emmagatzematge massiu ............... 45
Estat dels paràmetres de seguretat ................................................................................... 47

Edita altres enllaços ........................................................................................................................... 48

Afegir un enllaç .................................................................................................................. 49
Eliminació d'un enllaç ........................................................................................................ 49

Informació del dispositiu ..................................................................................................................... 50
Idioma ................................................................................................................................................. 51
Data i hora .......................................................................................................................................... 52

Data i hora: Avançat .......................................................................................................... 52
Data i hora: Paràmetres NTS ............................................................................................ 53

Programa hibernació .......................................................................................................................... 55

4 Gestió del funcionament de la xarxa des de les pantalles de Treball en xarxa

Resum ................................................................................................................................................ 58

5 Ús de la secció Altres enllaços com a recurs

Assistència instantània hp .................................................................................................................. 62

Con funciona l'Assistència instantània hp ........................................................................ 62
Informació disponible a Assistència instantània hp ........................................................... 62

Compreu subministraments ............................................................................................................... 63
Suport del producte ............................................................................................................................ 64
Mostra'm com ..................................................................................................................................... 65
El meu prov. de serveis i El meu contr. de servei .............................................................................. 66

Índex ................................................................................................................................................................... 67

iv

CAWW

background image

Llista de taules

Taula 1-1 Servidor web incrustat d'HP ............................................................................................................... 7
Taula 2-1 Estat del dispositiu ........................................................................................................................... 10
Taula 2-2 Pàgina de configuració .................................................................................................................... 11
Taula 2-3 Pàgina d’estat dels subministraments ............................................................................................. 13
Taula 2-4 Pàgina de registre d’incidències ...................................................................................................... 14
Taula 2-5 Pàgina d’utilització ........................................................................................................................... 17
Taula 2-6 Pàgina Impressió ............................................................................................................................. 20
Taula 3-1 Configureu dispositiu ........................................................................................................................ 24
Taula 3-2 Mides/tipus safata ............................................................................................................................ 26
Taula 3-3 Servidor de correu electrònic ........................................................................................................... 27
Taula 3-4 Subscripcions d'alertes .................................................................................................................... 29
Taula 3-5 Enviament automàtic ........................................................................................................................ 35
Taula 3-6 Seguretat .......................................................................................................................................... 37
Taula 3-7 Configureu paràmetres de seguretat ............................................................................................... 41
Taula 3-8 Estats del disc dur ............................................................................................................................ 45
Taula 3-9 Opcions de configuració del disc dur ............................................................................................... 46
Taula 3-10 Estats del disc codificat .................................................................................................................. 46
Taula 3-11 Edita altres enllaços ....................................................................................................................... 48
Taula 3-12 Idioma ............................................................................................................................................ 51
Taula 3-13 Data i hora ...................................................................................................................................... 52
Taula 3-14 Programa hibernació ...................................................................................................................... 55
Taula 4-1 Paràmetres de xarxa ........................................................................................................................ 58

CAWW

v

background image

vi

CAWW

background image

Llista de figures

Figura 1-1 Exemple de pantalla de l'HP EWS .................................................................................................... 7
Figura 2-1 Pantalla Estat del dispositiu ............................................................................................................ 10
Figura 2-2 Pantalla Pàgina de configuració ..................................................................................................... 11
Figura 2-3 Pantalla Pàgina d’estat dels subministraments .............................................................................. 13
Figura 2-4 Pantalla Pàgina Registre d'incidències ........................................................................................... 14
Figura 2-5 Pantalla Pàgina d’utilització (1 de 3) ............................................................................................... 15
Figura 2-6 Pantalla Pàgina d’utilització (2 de 3) ............................................................................................... 16
Figura 2-7 Pantalla Pàgina d’utilització (3 de 3) ............................................................................................... 16
Figura 2-8 Pantalla Informació del dispositiu ................................................................................................... 18
Figura 2-9 Pantalla Instantània tauler de control ............................................................................................. 19
Figura 2-10 Pantalla Impressió ........................................................................................................................ 20
Figura 3-1 Pantalla Configureu dispositiu ........................................................................................................ 24
Figura 3-2 Pantalla Mides/tipus safata ............................................................................................................. 26
Figura 3-3 Pantalla Servidor de correu electrònic ............................................................................................ 27
Figura 3-4 Pantalla Subscripcions d'alertes ..................................................................................................... 29
Figura 3-5 Pantalla Subscripcions d'alertes: configuració ................................................................................ 31
Figura 3-6 Pantalla Subscripcions d'alertes: prova .......................................................................................... 33
Figura 3-7 Pantalla Llindars d'alertes ............................................................................................................... 34
Figura 3-8 Pantalla Enviament automàtic ........................................................................................................ 35
Figura 3-9 Pantalla Seguretat .......................................................................................................................... 37
Figura 3-10 Assistent de configuració de seguretat d'HP Jetdirect .................................................................. 39
Figura 3-11 Pantalla Paràmetres de seguretat del dispositiu (1 de 2) ............................................................. 40
Figura 3-12 Pantalla Paràmetres de seguretat del dispositiu (2 de 2) ............................................................. 40
Figura 3-13 Pantalla Paràmetres de seguretat de la unitat de disc dur i d'emmagatzematge massiu ............ 45
Figura 3-14 Pantalla Edita altres enllaços ........................................................................................................ 48
Figura 3-15 Pantalla Informació del dispositiu ................................................................................................. 50
Figura 3-16 Pantalla Idioma ............................................................................................................................. 51
Figura 3-17 Pantalla Data i hora ...................................................................................................................... 52
Figura 3-18 Pantalla Format de data/hora ....................................................................................................... 53
Figura 3-19 Pantalla Data i hora: Paràmetres NTS .......................................................................................... 53
Figura 3-20 Pantalla Programa hibernació ...................................................................................................... 55
Figura 4-1 Pantalla Paràmetres de xarxa ......................................................................................................... 58
Figura 5-1 Pantalla Altres enllaços ................................................................................................................... 61

CAWW

vii

background image

viii

CAWW

background image

1