Помощ HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Серия HP LaserJet P3010 Принтери

Ръководство за потребителя

Използване на устройството
Управление на устройството
Техническо обслужване на

устройството
Разрешаване на проблеми

Допълнителна информация за продукта:
www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Серия HP LaserJet P3010 Принтери

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод
без предварително писмено разрешение
е забранено, освен каквото е разрешено
според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е
обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP
и услуги са посочени в дадените
декларации за гаранция, придружаващи
такива продукти и услуги. Нищо в тях не
трябва да бъде тълкувано като съставна
част на допълнителна гаранция. HP не
носят отговорност за технически или
редакторски грешки или съдържащи се
вътре пропуски.

Част номер: CE524-90916

Edition 1, 4/2009

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel
Corporation в САЩ и други страни/
региони.

Java™ е търговска марка на Sun
Microsystems, Inc. в САЩ

Microsoft®, Windows® и Windows®XP са
регистрирани в САЩ търговски марки на
Microsoft Corporation.

Windows Vista® е или регистрирана
търговска марка, или е търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
страни/региони.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка

на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR
са регистрирани в САЩ марки.

background image

Съдържание

1 Основни сведения за принтера

Конвенции, използвани в това ръководство .................................................................................... 2
Сравнение на принтери ..................................................................................................................... 3
Екологични характеристики ............................................................................................................... 5
Характеристики на принтера ............................................................................................................. 6
Изгледи на устройството ................................................................................................................... 8

Изглед отпред .................................................................................................................... 8
Изглед отзад ....................................................................................................................... 9

2 Контролен панел

Оформление на контролния панел ................................................................................................. 12
Използване на менютата на контролния панел ............................................................................. 14

Използване на менютата ................................................................................................. 14

Меню Show Me How (Как да) ........................................................................................................... 15
Меню Retrieve Job (Извличане на задание) ................................................................................... 16
Меню Information (Информация) ..................................................................................................... 18
Меню Paper Handling (Боравене с хартията) ................................................................................. 19
Работа с менюто за консумативи .................................................................................................... 20
Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство) ............................................................... 21

Меню Printing (Печат) ...................................................................................................... 21

PCL подменю ................................................................................................... 22

Меню Print Quality (Качество на печат) .......................................................................... 23
Меню System setup (Настройване на системата) .......................................................... 26
Меню I/O (В/И) .................................................................................................................. 31

Менюта Embedded Jetdirect и EIO <X> Jetdirect (Вграден Jetdirect и EIO
<X> Jetdirect ) ................................................................................................... 32

Меню Resets (Нулиране) ................................................................................................. 39

Меню Diagnostics (Диагностика) ...................................................................................................... 41
Меню "Обслужване" ......................................................................................................................... 43

3 Софтуер за Windows

Поддържани операционни системи за Windows ............................................................................ 46
Поддържани драйвери за принтер за Windows ............................................................................. 47
Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ................................................................................. 48

BGWW

iii

background image

Режими на инсталиране на УДП ..................................................................................... 48

Изберете правилния драйвер за принтер за Windows .................................................................. 49
Приоритет на настройките за печат ................................................................................................ 50
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows ...................................................... 51
Премахване на софтуер за Windows .............................................................................................. 52
Поддържани помощни програми за Windows ................................................................................. 53

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 53
Вграден Уеб сървър ........................................................................................................ 53
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 53

Софтуер за други операционни системи ........................................................................................ 55

4 Използване на принтера с Macintosh

Софтуер за Macintosh ...................................................................................................................... 58

Поддържани операционни системи за Macintosh .......................................................... 58
Поддържани драйвери на принтери за Macintosh ......................................................... 58
Премахване на софтуер от операционни системи за Macintosh ................................. 58
Приоритет за настройки на печат за Macintosh ............................................................. 58
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh ................................... 59
Софтуер за компютри Macintosh .................................................................................... 60

HP Printer Utility (Помощна програма за принтери на HP) ........................... 60

Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат
на HP) ............................................................................................... 60
Функции на помощната програма HP Printer Utility ...................... 60

Поддържани помощни програми за Macintosh .............................................................. 61

Вграден уеб сървър ........................................................................................ 61

Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh ................................................ 62

Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh ................................ 62
Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по избор .................... 62
Печатане на титулна страница ....................................................................................... 62
Използване на водни знаци ............................................................................................ 63
Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh ................................... 63
Печат от двете страни на страницата (двустранен печат) ........................................... 64
Съхраняване на задания ................................................................................................. 65
Използване на меню Services (Услуги) .......................................................................... 65

5 Свързване

USB връзка ........................................................................................................................................ 68
Мрежова конфигурация ................................................................................................................... 69

Поддържани мрежови протоколи ................................................................................... 69
Конфигуриране на мрежов принтер ............................................................................... 71

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................... 71
Задаване или смяна на мрежовата парола .................................................. 71

iv

BGWW

background image

Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния
панел ................................................................................................................ 72
Конфигуриране на ръка на IPv6 TCP/IP параметрите от контролния
панел ................................................................................................................ 72
Забрана на мрежовите протоколи (незадължително) .................................. 73

Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC ............................... 73

Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ................................ 74

6 Хартия и печатни носители

Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители .................................... 76
Поддържани размери на хартии и печатни носители ................................................................... 77
Потребителски размери на хартията .............................................................................................. 79
Поддържани типове на хартии и печатни носители ...................................................................... 80
Капацитет на тавите и касетите ...................................................................................................... 81
Водачи за специална хартия или специални печатни носители .................................................. 82
Зареждане на тавите ....................................................................................................................... 84

Ориентация на хартията при зареждане на тавите ...................................................... 84
Зареждане в Тава 1 ........................................................................................................ 84
Зареждане на Тава 2 или на допълнителна тава за 500 листа ................................... 86

Конфигуриране на тавите ................................................................................................................ 90

Конфигуриране на тава при зареждане на хартия ........................................................ 90
Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за
печат ................................................................................................................................. 90
Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене с
хартията) ........................................................................................................................... 91
Избор на хартия по източник, тип или размер ............................................................... 91

Source (Източник) ............................................................................................ 91
Тип и размер .................................................................................................... 91

Използване на възможностите за извеждане на хартията .......................................................... 93

Печат в горната (стандартната) изходна касета ........................................................... 93
Печат в задната изходна касета ..................................................................................... 93

7 Използване на възможностите на принтера

Настройки за икономична работа ................................................................................................... 96

EconoMode (Икономичен режим): ................................................................................... 96
Sleep delay (закъснение до влизане в режим на заспиване) ....................................... 96

Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване ................... 96
Забрана или разрешаване на спящ режим ................................................... 97

Wake time (час на събуждане) ........................................................................................ 97

Настройка на часовника за реално време .................................................... 97
Задаване на часа на събуждане .................................................................... 98

Използване на функции със съхранение на задания .................................................................... 99

Създаване на съхранено задание .................................................................................. 99
Отпечатване на съхранено задание ............................................................................ 100

BGWW

v

background image

Изтриване на съхранено задание ................................................................................ 100

Директен USB печат от портативни устройства .......................................................................... 102

8 Задачи за печат

Отменяне на задание за печат ...................................................................................................... 104

Спиране на текущото задание за печат от контролния панел ................................... 104
Спиране на текущото задание за печат от програма ................................................. 104

Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows ................................................ 105

Отваряне на драйвера на принтера ............................................................................. 105
Използване на преки пътища за печат ........................................................................ 105
Задаване на опции за хартията и качеството ............................................................. 105
Задаване на ефекти в документа ................................................................................. 106
Задаване на опции за допълнителна обработка на документа ................................. 107
Задаване на опции за съхранение на заданието ........................................................ 108
Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството ....... 109
Задаване на разширени настройки за печат ............................................................... 109

9 Управление и техническо обслужване на принтера

Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" ................................................... 112
Използване на софтуера HP Easy Printer Care ............................................................................ 115

Отворете софтуера HP Easy Printer Care ................................................................... 115
Секции на софтуера HP Easy Printer Care ................................................................... 115

Използване на вградения уеб сървър .......................................................................................... 118

Отваряне на вградения Уеб сървър чрез използване на мрежова връзка ............... 118
Секции на вградения уеб сървър ................................................................................. 119

Използване на софтуера HP Web Jetadmin ................................................................................. 122
Използване на защитни функции .................................................................................................. 123

IP Security ....................................................................................................................... 123
Защита на вградения уеб сървър ................................................................................. 123
Сигурно изтриване на диска ......................................................................................... 123

Засегнати данни ............................................................................................ 124
Допълнителна информация ......................................................................... 124

HP Encrypted High Performance Hard Disks (Шифровани твърди дискове на HP с
висока производителност) ............................................................................................ 124
Джоб за включване на хардуер .................................................................................... 125
Защита на съхранени задания ..................................................................................... 125
Заключване на менютата на контролния панел .......................................................... 125
Заключване на контролера на принтера ...................................................................... 126

Управление на консумативи .......................................................................................................... 127

Съхраняване на печатащи касети ................................................................................ 127
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ........................................ 127
HP гореща линия за измами и Уеб сайт ...................................................................... 127
Време до изчерпване на консумативите ...................................................................... 127

vi

BGWW

background image

Резервни консумативи и части ...................................................................................................... 128

Указания при подмяна на консумативи ........................................................................ 128
Смяна на печатащата касета ........................................................................................ 128

Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки ............ 132

Преглед ........................................................................................................................... 132
Инсталиране на памет ................................................................................................... 132

Инсталиране на памет на принтера ............................................................ 132

Проверка на инсталирането на DIMM модула ............................................................ 136
Записване на ресурси (постоянни ресурси) ............................................................... 136
Разрешаване на паметта за Windows .......................................................................... 137
Инсталиране на вътрешни USB устройства ................................................................ 138
Инсталирайте EIO картите ............................................................................................ 140

Почистване на принтера ................................................................................................................ 143

Почистване на външните части на принтера .............................................................. 143
Почистване на пътя на хартията .................................................................................. 143

Надстройване на фърмуера .......................................................................................................... 144

Определяне на текущата версия на фърмуера .......................................................... 144
Изтегляне на нов фърмуер от уеб сайта на HP .......................................................... 144
Прехвърляне на новия фърмуер в принтера .............................................................. 144

Използване на изпълним файл от флаш памет за актуализиране на
фърмуера ....................................................................................................... 145
Използване на FTP за качване на фърмуера през браузър ...................... 145
Използване на FTP за надстройване на фърмуера чрез мрежова
връзка ............................................................................................................. 146
Използване на HP Web Jetadmin за надстройване на фърмуера ............. 146
Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на
фърмуера ....................................................................................................... 147

Надстройване на фърмуера на HP Jetdirect ................................................................ 147

10 Разрешаване на проблеми

Разрешаване на общи проблеми .................................................................................................. 150

Списък за отстраняване на неизправности ................................................................. 150
Фактори, които се отразяват на работата на принтера .............................................. 151

Възстановяване на фабричните настройки ................................................................................. 152
Разтълкуване на съобщенията на контролния панел ................................................................. 153

Типове съобщения на контролния панел .................................................................... 153
Съобщения на контролния панел ................................................................................. 153

Засядания ....................................................................................................................................... 173

Често срещани причини за засядания ......................................................................... 173
Почистване на заседнала хартия ................................................................................. 174

Изчистване на засядания от Тава 1 ............................................................. 174
Изчистване на засядания от Тава 2 или допълнителна тава за 500
листа ............................................................................................................... 175
Изчистване на засядания от горния капак .................................................. 178

BGWW

vii

background image

Изчистване на засядания от задната вратичка и от областта на
фюзера ........................................................................................................... 180
Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен
печат ............................................................................................................... 183

Възстановяване след засядане .................................................................................... 187

Проблеми при боравенето с хартия ............................................................................................. 188

Устройството поема няколко листа .............................................................................. 188
Устройството подава хартия с неправилен размер на страницата ........................... 188
Устройството взема хартия от неправилна тава ........................................................ 189
Хартията не се подава автоматично ............................................................................ 189
Хартията не се подава от Тава 2, 3 или 4 ................................................................... 189
Не се подава прозрачно фолио или гланцова хартия ................................................ 190
Пликовете засядат или не се подават към устройството ........................................... 191
Отпечатаният документ е накъдрен или смачкан ....................................................... 191
Устройството не печата двустранно или го прави неправилно ................................. 192

Разрешаване на проблеми с качеството на печат ...................................................................... 194

Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията. ............................................ 194
Проблеми с качеството на печат, свързани със средата ........................................... 194
Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия ..................... 194
Примери за дефекти в изображението ........................................................................ 195
Линийка за повтарящи се дефекти ............................................................................... 202

Разрешаване на проблеми с производителността ...................................................................... 203
Разрешаване на проблеми с връзката ......................................................................................... 204

Разрешаване на проблеми с директната връзка ........................................................ 204
Разрешаване на проблеми с мрежата ......................................................................... 204

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство ......................... 206
Софтуерни проблеми с продукта .................................................................................................. 208
Разрешаване на стандартни проблеми в Windows .................................................................... 209
Решение на често срещани проблеми с Macintosh ..................................................................... 210

Приложение A Консумативи и принадлежности

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ..................................................................... 214
Номера на части ............................................................................................................................. 215

Принадлежности за боравене с хартия ....................................................................... 215
Печатащи касети ............................................................................................................ 215
Памет .............................................................................................................................. 215
Кабели и интерфейси .................................................................................................... 216

Приложение B Обслужване и поддръжка

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 218
Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: Декларация за ограничена гаранция за
печатащата касета за LaserJet ...................................................................................................... 220
Лицензионно споразумение с краен потребител ......................................................................... 221
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента .............................................. 224

viii

BGWW

background image

Поддръжка на клиенти ................................................................................................................... 225
Опаковайте отново продукта ......................................................................................................... 226
Формуляр за информационни услуги ........................................................................................... 227

Приложение C Спецификации

Физически спецификации .............................................................................................................. 230
Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване .......................... 231
Експлоатационна среда ................................................................................................................. 232

Приложение D Нормативна информация

Регулации FCC ............................................................................................................................... 234
Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 235

Опазване на околната среда ........................................................................................ 235
Отделяне на озон ........................................................................................................... 235
Потребление на енергия ............................................................................................... 235
Консумация на тонер ..................................................................................................... 235
Използване на хартия .................................................................................................... 235
Пластмаси ...................................................................................................................... 235
консумативи за печат за HP LaserJet ........................................................................... 235
Указания за връщане и рециклиране ........................................................................... 236

Съединени щати и Пуерто Рико ................................................................... 236

Връщане на повече от една касета ............................................. 236
Връщане на единични бройки ..................................................... 236
Изпращане ..................................................................................... 236

Връщане извън САЩ .................................................................................... 237

Хартия ............................................................................................................................. 237
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 237
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз ................................................................................................................................ 238
Химически вещества ..................................................................................................... 238
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ......................................................... 238
За още информация ...................................................................................................... 238

Декларация за съответствие ......................................................................................................... 239
Декларации за безопасност ........................................................................................................... 240

Безопасност на лазера .................................................................................................. 240
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 240
VCCI декларация (Япония) ............................................................................................ 240
Декларация за захранващия кабел (Япония) .............................................................. 240
Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея) ............................................ 240
Декларация за лазера за Финландия ........................................................................... 240
Таблица с вещества (Китай) ......................................................................................... 242

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 243

BGWW

ix

background image

x

BGWW

background image

1