HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Азбучен указател

background image

Азбучен указател

А

адрес, принтер

Macintosh, отстраняване на

проблеми 210

актуализиране на фърмуера от

разстояние (RFU) 144

акустични спецификации 231
алтернативен режим за

бланки 109

Б

бележки 2
бели линии или пръски,

разрешаване на
проблеми 199

бутон вкл./изкл.,

местоположение 8

бутон за захранването,

местоположение 8

Бутон за помощ, контролен

панел 13

бутони, контролен панел 12

В

вграден уеб сървър

Macintosh 61
задаване на парола 123
функции 118

вграден Уеб сървър 53
включени батерии 237
влажност

разрешаване на

проблеми 194

спецификации 232

водни знаци

Windows 106

време, настройка на часовник за

реално 97

входни тави

конфигуриране 19

Г

гаранция

извършване на ремонт от

клиента 224

лиценз 221
печатащи касети 220
продукт 218

гореща линия за измами 127
горна изходна касета

местоположение 8
печат в 93

готови типове (Macintosh) 62
грешки

софтуер 208

Грешки от невалидни

операции 209

груба хартия

изходна касета, избор 93

Д

Данни за безопасността на

материалите (ДБМ) 238

дата, настройка 97
двете страни, печат от

меню Show Me How (Как

да) 15

настройки Macintosh 60, 64

двустранен печат

Macintosh 64
Windows 107
меню Show Me How (Как

да) 15

настройки Macintosh 60

деинсталиране на софтуер за

Macintosh 58

деинсталиране на софтуер за

Windows 52

декларации за

безопасност 240

декларации за безопасност на

лазера 240

декларация за безопасност 240
Декларация за безопасност на

лазера 240

декларация за

съответствие 239

демонстрационна страница,

отпечатване 18

десен панел,

местоположение 8

дефекти, повтарящи се 202
дефекти в изображението,

разрешаване на
проблеми 195

деформирани символи,

разрешаване на
проблеми 197

джоб за включване на

хардуер 125

диагностика

мрежи 36

Директен USB печат от

портативни устройства 102

директен път на хартията 93
диск

изваждане 142
инсталиране 140

драйвери

Macintosh, отстраняване на

проблеми 210

Macintosh настройки 62
Windows, отваряне 105
включени 6
готови типове (Macintosh) 62
настройки 50, 51, 58, 59
поддържани, Windows 47
преки пътища (Windows) 105

BGWW

Азбучен указател 243

background image

типове хартия 80
универсални 48

драйвери с емулация на PS

поддържани, Windows 47

дуплексен печат

Macintosh 64

Е

Европейски съюз, изхвърляне на

отпадъци 238

екологични характеристики 5
електрически

спецификации 231

етикети

изходна касета, избор 93

З

забрана

мрежови протоколи 73

забрана на

AppleTalk 73
DLC/LLC 73
IPX/SPX 73

задания

за бързо копиране 99
настройки Macintosh 61
персонални 99
проверка и задържане 99
съхранени 99

задачи за печат 103
задна изходна касета

местоположение 8
печат в 93

задържане, задание

достъп 99

Заключване на ресурси,

Macintosh 61

закъснение до влизане в режим

на заспиване

интервал 96
промяна на настройките 96

закъснение до влизане в спящ

режим

забрана 97
разрешаване 97

замъглен печат, разрешаване на

проблеми 201

записване на ресурси 136
записване на ресурси,

памет 136

зареждане

меню Show Me How (Как

да) 15

Тава 1 84
Тава 2 86
тава за 500 листа 86

засядания

възстановяване 187
качество на печат след 194
меню Show Me How (Как

да) 15

пликове 191
често срещани причини за

тях 173

захранване

отстраняване на

неизправности 150

зацапан тонер, разрешаване на

проблеми 196

защита

джоб за включване на

хардуер 125

изтриване на диска 123
мрежа 70
настройки 32
шифрован твърд диск 124

защитни функции 7, 123

И

изисквания към браузъра

вграден уеб сървър 118

изисквания към уеб браузъра

вграден уеб сървър 118

изкривени страници 198
изпращане на продукта 226
изтриване на твърдия диск 123
изхвърляне на продуктите след

края на жизнения им
цикъл 237

имейл предупреждения 61
индикатори, контролен

панел 12

инсталиране

EIO карти 140
USB устройства 138
памет (DIMM) 132

К

кабели

USB, отстраняване на

неизправности 203

капацитет на тавите и

касетите 81

карта на менютата,

отпечатване 18

картон

изходна касета, избор 93

касети

, непроизведени от HP 127
гаранция 220
интервали на смяна 127
номера на части 215
поръчване чрез вградения уеб

сървър 121

рециклиране 235
смяна 128
съобщения за състояние 12
съхраняване 127
характеристики 6

касети, изход

капацитет 81

касети, изходни

избор 93
местоположение 8

касети, печатане

Macintosh състояние 65

касети за печатане

Macintosh състояние 65
поръчване чрез вградения уеб

сървър 121

касети с тонер. вижте печатащи

касети

Качване на файлове,

Macintosh 60

качество. вижте качество на

печат

качество на печат

бели линии 199
бели петънца 199
дефекти в

изображението 195

деформирани символи 197
замъглен 201
засядания, след 194
зацапан тонер 196
линии 196
неизпечен тонер 197

244 Азбучен указател

BGWW

background image

неотпечатани букви 196
петна 195
повтарящи се дефекти 197
повтарящи се

изображения 201

размазани линии 200
разрешаване на

проблеми 194

светъл печат 195
сив фон 196
среда 194
странични следи 199

качество на получения резултат.

вижте качество на печат

качеството на печат

хартия 194

конвенции, документ 2
конвенции за документа 2
консумативи

, непроизведени от HP 127
интервали на смяна 127
номера на части 215
поръчване 214
поръчване чрез вградения уеб

сървър 121

работа с 20
рециклиране 235
смяна на печатащи

касети 128

състояние, преглед с

вградения уеб сървър 119

състояние, преглеждане с HP

Printer Utility 60

фалшиви 127

консумативи, състояние

HP Easy Printer Care 115
съобщения на контролния

панел 12

контролен панел

бутони 12
дисплей 12
защита 125
индикатори 12
местоположение 8
настройки 50, 58
почистваща страница,

печат 143

съобщения, типове 153
типове хартия 80

контролен панел менюта

достъп 12, 14

контролер на принтера

защита 126

Конфигурационна страница за

мрежата, отпечатване 18

Конфигуриране на USB 68
копия, брой на

Windows 109

Корейска декларация за

електромагнитна
съвместимост 240

Л

линии, разрешаване на

проблеми 196, 199, 200

линийка, повтарящ се

дефект 202

лиценз, софтуер 221
лични задания

Windows 108

М

маска на подмрежа 72
мащабиране на документи

Windows 106

мащабиране на документите

Macintosh 62

меню configure device

(конфигуриране на
устройство) 21

меню diagnostics

(диагностика) 41

Меню I/O (вход/изход) 31
Меню Information

(Информация) 18

меню paper handling (боравене с

хартията) 19

меню printing (печат) 21
Меню Print Quality (Качество на

печат) 23

меню resets (нулиране) 39
Меню Retrieve Job (Извличане на

задание) 16

Меню Show Me How (Как да) 15
меню system setup (настройване

на системата) 26

менюта, контролен панел

Configure Device

(Конфигуриране на
устройство) 21

Diagnostics (Диагностика) 41
EIO <X> Jetdirect menu (меню

EIO <X> Jetdirect) 32

embedded Jetdirect (вграден

Jetdirect) 32

I/O (input/output) - вход/

изход 31

information (информация) 18
printing (печат) 21
Print Quality (Качество на

печат) 23

Resets (Нулиране) 39
Retrieve Job (Извличане на

задание) 16

Show Me How (Как да) 15
system setup (настройване на

системата) 26

Боравене с хартията 19
достъп 12, 14
работа с консумативи 20

менюта на контролния панел

configure device

(конфигуриране на
устройство) 21

diagnostics (диагностика) 41
EIO <X> Jetdirect menu (меню

EIO <X> Jetdirect) 32

embedded Jetdirect (вграден

Jetdirect) 32

I/O (input/output) - вход/

изход 31

information (информация) 18
PCL подменю 22
printing (печат) 21
Print Quality (Качество на

печат) 23

resets (нулиране) 39
Retrieve Job (Извличане на

задание) 16

Show Me How (Как да) 15
system setup (настройване на

системата) 26

боравене с хартията 19
работа с консумативи 20

много страници на лист 63

BGWW

Азбучен указател 245

background image

модели, сравнение на

характеристиките 3

мощност

консумирана 231

мрежа

настройки, преглед 71
настройки, промяна 71
парола, задаване 71
парола, промяна 71

мрежи

AppleTalk 73
HP Web Jetadmin 122
IPv4 адрес 72
IPv6 адрес 72
IP адресиране 70
диагностика 36
забрана на протоколи 73
защита 32, 70
конфигуриране 69
маска на подмрежата 72
настройки 32
настройки Macintosh 61
настройки на скоростта на

връзката 39

откриване на устройство 69
поддържани протоколи 69
протоколи 32
съобщения и управление 69
шлюз по подразбиране 72

Н

набръчкана хартия, разрешаване

на проблеми 198, 199

нагъната хартия, разрешаване на

проблеми 198

надстройване на памет 132
надстройване на

фърмуера 144

Настройка за EconoMode

(Икономичен режим) 96

настройки

готови типове драйвери

(Macintosh) 62

драйвери 51, 59
приоритет 50, 58

настройки за икономична

работа 96

Настройки на Macintosh драйвери

размер хартия по избор 62

настройки на драйвера Macintosh

водни знаци 63

Настройки на драйвера Macintosh

раздел Services (Услуги) 65

Настройки на драйвера за

Macintosh

Съхраняване на задания 65

настройки на принтера

конфигуриране 21

Настройки на прокси

сървъра 35

настройки на размер хартия по

избор

Macintosh 62

настройки на режим дуплекс,

смяна на 74

настройки на скоростта на

връзката 39, 74

неизпечен тонер, разрешаване

на проблеми 197

неотпечатани букви,

разрешаване на
проблеми 196

непроизведени от HP

консумативи 127

номера на части

EIO карти 216
кабели 216
памет 215
печатащи касети 215
тави 215

носите;ли

зареждане на Тава 1 84
зареждане на Тава 2 86

носител

първа страница 62
размер по избор, Macintosh

настройки 62

страници на лист 63

носители

автоматичен избор на

тави 91

зареждане на тава за 500

листа 86

капацитет на тавите и

касетите 81

меню Show Me How (Как

да) 15

поддържани размери 77
поддържани типове 80

няколко страници на лист

Windows 107

О

ограничения за използвани

материали 237

онлайн поддръжка 225
опаковане на продукта 226
ориентация

настройка, Windows 107

откриване на устройство 69
отменяне

печат 104

отмяна на задание за

печат 104

отпечатване

отстраняване на

неизправности 203

отстраняване

проблем с директен USB

печат от портативно
устройство 206

отстраняване на

проблеми с Macintosh 210

отстраняване на неизправности

USB кабели 203
бавно отпечатване на

страници 203

двустранен печат 192
меню Show Me How (Как

да) 15

повтарящи се дефекти 202
празни страници 203
проблеми при боравенето с

хартия 188

проблеми с директната

връзка 204

проблеми с мрежата 204
прозрачно фолио 190
списък 150
страниците не се

отпечатват 203

отстраняване на проблеми

EPS файлове 212
проблем с директен USB

печат от портативно
устройство 206

246 Азбучен указател

BGWW

background image

П

памет

включена 60
инсталиране DIMM 132
надстройване 132
номера на части 215
постоянни ресурси 136
проверка на

инсталирането 136

пауза на заявка за печат 104
пейзажна ориентация

настройка, Windows 107

петна, разрешаване на

проблеми 195, 199

печат

от устройства USB

памет 102

печатане на n страници на един

лист

Windows 107

печатане на повече от една

страница 63

печатаща касета

управление 127

печатащи касети

, непроизведени от HP 127
гаранция 220
интервали на смяна 127
номера на части 215
рециклиране 235
смяна 128
съобщения за състояние 12
съхраняване 127
характеристики 6

печат от двете страни

Macintosh 64
Windows 107

пликове

засядания 191
изходна касета, избор 93
набръчкани, разрешаване на

проблеми 199

ориентация при

зареждане 84

плътност

настройки 60
разрешаване на

проблеми 195

повтарящи се дефекти,

отстраняване на
неизправности 202

повтарящи се дефекти,

разрешаване на
проблеми 197, 201

повторение на изображения,

разрешаване на
проблеми 201

Повторно опаковане на

продукта 226

поддръжка

връзки на вградения уеб

сървър 121

онлайн 109, 225
повторно опаковане на

продукта 226

страници на HP Printer

Utility 60

поддръжка за клиенти

връзки на вградения уеб

сървър 121

поддръжка на клиенти

онлайн 225
повторно опаковане на

продукта 226

страници на HP Printer

Utility 60

поддържани носители 77
поддържани операционни

системи

Windows 46

помощ, меню Show Me How (Как

да) 15

порт USB

поддържан 6

портове

отстраняване на проблеми

при Macintosh 212

поддържани 6

портове на интерфейса

местоположение 9

портове на интерфейса,

местоположение 9

портретна ориентация

настройка, Windows 107

поръчване

консумативи и

принадлежности 214

на консумативи чрез

вградения уеб сървър 121

номера на части за 215

постоянни ресурси 136
потребителски размери на

хартията 79

почистване

външни части 143

пощенски картички

изходна касета, избор 93

празни страници

отстраняване на

неизправности 203

прегъната хартия, разрешаване

на проблеми 199

предупреждения 2
предупреждения, имейл 61
предупреждения за внимание 2
преки пътища 105
премахване на софтуер за

Macintosh 58

преоразмеряване на документи

Windows 106

преоразмеряване на

документите

Macintosh 62

принадлежности

налични 6
номера на части 215
поръчване 214

приоритет, настройки 50, 58
програма за екологично

стопанисване 235

Продукт без съдържание на

живак 237

прозрачно фолио

изходна касета 93

протоколи, мрежа 32, 69
пръски, разрешаване на

проблеми 195, 199

първа страница

използване на различна

хартия 62

Р

Работа с менюто за

консумативи 20

работна среда

спецификации 232

BGWW

Азбучен указател 247

background image

Раздел Information

(Информация), вграден Уеб
сървър 119

Раздел Networking (Работа в

мрежа), вграден Уеб
сървър 121

раздел Services (Услуги)

Macintosh 65

Раздел Settings (Настройки),

вграден Уеб сървър 120

разделителна способност

настройки 61
разрешаване на проблеми с

качеството 194

характеристики 6

разкривени страници 198
размери, принтер 230
разрешаване

проблеми с директната

връзка 204

проблеми с мрежата 204

разрешаване на проблеми

бели петънца 199
въпроси за Windows 209
дефекти в

изображението 195

замъглен печат 201
зацапан тонер 196
изкривени страници 198
имейл предупреждения 61
качество на получения

резултат 194

качество на текста 197, 201
линии 196, 199
набръчкана хартия 199
нагъната хартия 198
неотпечатани букви 196
петна 195
повтарящи се дефекти 197
повтарящи се

изображения 201

размазани линии 200
светъл печат 195
сив фон 196
среда 194
странични следи 199
съобщения, типове 153
хартия 194

разширени настройки за печат

Windows 109

ред на страниците,

промяна 109

рециклиране

Информация за програмата

на HP за връщане на
консумативи за печат и
защита на околната
среда 236

решаване на проблеми

мрежи 36

С

светъл печат

разрешаване на

проблеми 195

свързване

USB 68

сервиз

повторно опаковане на

продукта 226

сив фон, разрешаване на

проблеми 196

Сигурно изтриване на

диска 123

символи, деформирани 197
системни изисквания

вграден уеб сървър 118

скорост на процесора 6
смяна на печатащи касети 128
софтуер

HP Easy Printer Care 53,

115

HP Printer Utility 60
HP Web Jetadmin 53
Macintosh 60
вграден Уеб сървър 53
вграден уеб сървър,

Macintosh 61

деинсталиране за

Windows 52

деинсталиране от

Macintosh 58

лицензионно споразумение за

софтуер 221

настройки 50, 58
поддържани операционни

системи 58

поддържани операционни

системи, Windows 46

проблеми 208

Софтуер за HP-UX 55
Софтуер за Linux 55
Софтуер за Solaris 55
Софтуер за UNIX 55
специални носители

водачи 82

спецификации

електрически и

акустични 231

работна среда 232
физически 230
характеристики 6

спиране на заявка за

печат 104

списък на PCL шрифтовете,

отпечатване 18

списък на PS шрифтовете,

отпечатване 18

списък на шрифтовете,

отпечатване

PCL 18
PS 18

сравнение на принтери 3
среда за принтера

спецификации 232

среда на принтера

разрешаване на

проблеми 194

срещу фалшиви

консумативи 127

страница за използването,

отпечатване 18

страница на състоянието на

консумативите,
отпечатване 18

страница с конфигурацията

Macintosh 60

страници

бавно отпечатване 203
не се отпечатват 203
празни 203

страници "Как да"

отпечатване 112

страници на лист

Windows 107

страници с информация

отпечатване 112

странични следи, разрешаване

на проблеми 199

съвети 2

248 Азбучен указател

BGWW

background image

съобщения

имейл предупреждения 61
индикатори, контролен

панел 12

типове 153

съобщения, мрежа 69
съобщения за грешка

типове 153

съобщения за грешки

имейл предупреждения 61
индикатори, контролен

панел 12

съобщения за консумативи

конфигуриране 20

сървър за печат HP Jetdirect

изваждане 142
инсталиране 140
номера на части 216

Сървър за печат HP Jetdirect

актуализации на

фърмуер 147

сървър за печат Jetdirect

изваждане 142
инсталиране 140
номера на части 216

Сървър за печат Jetdirect

актуализации на

фърмуер 147

състояние

HP Easy Printer Care 115
HP Printer Utility,

Macintosh 60

вграден Уеб сървър 119
раздел Services (Услуги) на

Macintosh 65

съобщения, типове 153

състояние, консумативи

съобщения на контролния

панел 12

състояние на консумативите,

раздел Services (Услуги)

Macintosh 65
Windows 109

състояние на устройството

HP Easy Printer Care 115
раздел Services (Услуги) на

Macintosh 65

съхранение, задание

настройки Macintosh 61
функции 99

съхранение на задания

Windows 108
функции 99

съхранени задания

защита 125
изтриване 100
отпечатване 100
създаване на 99

съхраняване

печатащи касети 127

съхраняване, задание

настройки за Macintosh 65

съхраняване на задания

настройки за Macintosh 65

Т

Тава 1

двустранен печат,

Macintosh 64

зареждане 84
конфигуриране 90
ориентация на хартията 84

Тава 2

зареждане 86
конфигуриране 90

тава3

физически

спецификации 230

тава за 500 листа

зареждане 86
конфигуриране 90

тави

двустранен печат,

Macintosh 64

капацитет 81
конфигуриране 90
меню Show Me How (Как

да) 15

местоположение 8
настройки Macintosh 61
номера на части 215
ориентация на хартията 84

тави, входни

конфигуриране 19

тави, състояние

HP Easy Printer Care 115

твърд диск

изтриване 123

твърди дискове

шифровани 124

тегло, принтер 230
тежка хартия

изходна касета, избор 93

текст, разрешаване на проблеми

деформирани символи 197
замъглен 201

температурни

спецификации 232

тестване и задържане

Windows 108

тестове

мрежи 36

техническа поддръжка

онлайн 225
повторно опаковане на

продукта 226

титулни страници 62, 105
тонер

качество на получения

резултат, разрешаване на
проблеми 196

настройки на плътността 60

точки, разрешаване на

проблеми 195, 199

У

уеб сайтове

Данни за безопасността на

материалите (ДБМ) 238

поддръжка на клиенти 225
поддръжка на клиенти за

Macintosh 225

универсален драйвер за

печат 48

Уеб сайтове

HP Web Jetadmin,

изтегляне 122

доклади за измами 127

универсален драйвер за

печат 48

Универсален драйвер за печат

на HP 48

управление, мрежа 69
управление на задания за

печат 91

управление на мрежа 71
Условия на канадската

Декларация за
съответствие 240

BGWW

Азбучен указател 249

background image

устройства USB памет

печат от 102

устройство за двустранен печат

меню Show Me How (Как

да) 15

настройки Macintosh 60

Ф

файлова директория,

отпечатване 18

фалшиви консумативи 127
физически спецификации 230
Финска Декларация за

безопасност на лазера 240

формуляр за

нформационни услуги 227

формуляр за информация за

обслужване

на клиенти 227

формуляр за информация за

техническо

обслужване 227

Функция Disk Erase (Изтриване

на диска) 123

фърмуер, надстройване 144

Х

характеристики 3, 6
характеристики на

достъпността 7

хартия

автоматичен избор на

тави 91

зареждане на Тава 1 84
зареждане на Тава 2 86
зареждане на тава за 500

листа 86

изкривена 198
капацитет на тавите и

касетите 81

корици, използване на

различна хартия 105

меню Show Me How (Как

да) 15

набръчкана 199
нагъната 198
поддържани размери 77
поддържани типове 80
потребителски размери 79

първа и последна страница,

използване на различна
хартия 105

първа страница 62
размер, избиране 105
размер по избор, Macintosh

настройки 62

размер по избор,

избиране 105

разрешаване на

проблеми 194

страници на лист 63
тип, избиране 105

хартия, поръчване 214
хартия за бланки,

зареждане 109

хартия с малки размери

изходна касета, избор 93

хранилище, задание

достъп 99

хранилище за задания

достъп 99

Ц

цветен текст

печатане като черен 109

Ч

час на събуждане

настройка 97
промяна 97

часовник, реално време

настройка 97

часовник за реално време 97

Ш

шлюз, настройка по

подразбиране 72

шлюз по подразбиране,

настройка 72

шрифт

постоянни ресурси 136

шрифтове

EPS файлове, отстраняване

на проблеми 212

включени 6
качване на Macintosh 60

Я

Японска VCCI декларация 240

A

address (адрес), TCP/IPv6 34
AppleTalk

забрана на 73

AppleTalk настройки 35

B

Bonjour Settings (Нaстройки на

Bonjour) 61

D

DHCP settings (DHCP

настройки) 33

DIMM

достъп до 8
инсталиране 132
налични типове 132
номера на части 215

DIMM модули

проверка на

инсталирането 136

DIMM памети

защита 126

DLC/LLC

забрана на 73

DLC/LLC настройки 35
DNS settings (DNS настройки)

IPV4 33
IPV6 34

dpi, настройки 61

E

EIO <X> Jetdirect menu (меню EIO

<X> Jetdirect) 32

EIO карти

изваждане 142
инсталиране 140
номера на части 216

EIO платки

настройки 31

embedded Jetdirect menu (меню

на вградения Jetdirect) 32

EPS файлове, отстраняване на

проблеми 212

Ethernet карти, номера на

части 216

Explorer, поддържани версии

вграден уеб сървър 118

F

FastRes 6

250 Азбучен указател

BGWW

background image

FaultException OE на общата

защита 209

Firmware Update (Актуализиране

на фърмуера), Macintosh 60

H

HP Customer Care (Поддръжка на

клиенти на HP) 225

HP Easy Printer Care

изтегляне 53
описание 53
опции 115
отваряне 115
поддържани браузъри 53
поддържани операционни

системи 53

HP Printer Utility 60
HP Printer Utility (Помощна

програма за печат на HP) 60

HP Web Jetadmin

актуализации на

фърмуер 146

HP гореща линия за

измами 127

I

Internet Explorer, поддържани

версии

вграден уеб сървър 118

IPsec 123
IP Security 123
IPV4 settings (IPV4

настройки) 32

IPv4 адрес 72
IPv6 адрес 72
IPV6 настройки 34
IPX/SPX

забрана на 73

IPX/SPX настройки 35
IP адрес

IPv4 33
Macintosh, отстраняване на

проблеми 210

IP адресиране, мрежа 70

J

Jetadmin

актуализации на

фърмуер 146

Jetadmin, HP Web 53, 122

M

Macintosh

AppleTalk 73
HP Printer Utility 60
USB карта, отстраняване на

проблеми 212

вграден уеб сървър 61
драйвери, отстраняване на

проблеми 210

драйвери настройки 59, 62
поддръжка 225
поддържани операционни

системи 58

премахване на софтуер 58
преоразмеряване на

документите 62

проблеми, отстраняване

на 210

софтуер 60

N

Netscape Navigator, поддържани

версии

вграден уеб сървър 118

P

PCL драйвери

поддържани, Windows 47
универсални 48

PCL подменю 22
PDF файлове, печат 132
personal jobs (персонални

задания): 99

PostScript Printer Description

(PPD) файлове

включени 60

PPD файлове

включени 60

proof and hold jobs (проверка и

задържане на задания): 99

ProRes 6

Q

Quick Copy jobs (Задания за

бързо копиране): 99

R

Resolution Enhancement

technology (REt) (Технология за
подобряване на разделителна
способност) 61

REt (Технология за подобряване

на разделителна
способност) 61

S

SIMM, несъвместимост 132
sleep mode (режим на

заспиване) 96

special paper

водачи 82

Spool32 грешки 209
stored jobs (съхранени

задания): 99

T

TCP/IP

ръчно конфигуриране на IPv4

параметрите 72

ръчно конфигуриране на IPv6

параметрите 72

TCP/IP настройки

32

U

USB кабел, номер на част 216
USB порт

отстраняване на

неизправности 203

отстраняване на проблеми

при Macintosh 212

USB устройства

инсталиране 138

W

Web Jetadmin

актуализации на

фърмуер 146

Windows

въпроси при разрешаване на

проблеми 209

драйвери настройки 51
поддържани драйвери 47
поддържани операционни

системи 46

универсален драйвер за

печат 48

BGWW

Азбучен указател 251

background image

252 Азбучен указател

BGWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE524-90916*

*CE524-90916*

CE524-90916