HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Задаване на ефекти в документа

background image

Задаване на ефекти в документа

За да изпълните следващите задания, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела
Effects (Ефекти).

Как да

Стъпки за изпълнение

Мащабирате дадена страница, така че да се побере в
избран размер на страница

Щракнете върху Print document on (Печатане на документ
върху) и после изберете размер от падащия списък.

Мащабирате дадена страница до процент от
действителния размер

Щракнете върху % of actual size (% от действителния
размер) и след това въведете процент или регулирайте
плъзгача.

Отпечатате воден знак

а) Изберете воден знак от падащия списък Watermarks
(Водни знаци). б) За да отпечатате водния знак само на
първата страница, щракнете върху First page only (Само
на първата страница). В противен случай водният знак се
отпечатва на всички страници.

Добавите или редактирате водни знаци

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да се извърши това, драйверът на

принтера трябва да е съхранен на вашия компютър.

а) В областта Watermarks (Водни знаци) щракнете върху
Edit (Редактиране). Отваря се диалоговият прозорец
Watermark Details (Подробна информация за водния
знак). б) Задайте настройките за водния знак и после
щракнете върху OK.

106 Глава 8 Задачи за печат

BGWW