HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Задаване на опции за допълнителна обработка на документа

background image

Задаване на опции за допълнителна обработка на документа

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела
Finishing (Допълнителна обработка).

Как да

Стъпки за изпълнение

Ръчен двустранен (дуплексен) печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази информация се отнася до

устройства, които не притежават автоматично устройство
за двустранен печат.

1.

Заредете хартията с лицевата страна нагоре в Тава 1
или с лицевата страна надолу в Тава 2.

2.

В драйвера за принтера отметнете квадратчето Print
on both sides (manually)
(Отпечатване върху двете
страни (ръчно)). Ако ще подвързвате страниците по
протежение на горния ръб, отметнете квадратчето
Flip pages up (Обръщай страниците нагоре).

3.

Натиснете бутона OK, за да се отпечата първата
страна на заданието.

4.

Вземете отпечатания пакет от изходната касета и го
поставете с отпечатаната страна надолу в Тава 1 или
нагоре в Тава 2.

5.

Натиснете бутона

OK

, за да се отпечата втората

страна на заданието.

Автоматичен двустранен (дуплексен) печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази информация се отнася до

устройства, които не притежават автоматично устройство
за двустранен печат.

1.

Заредете хартията с лицето нагоре в Тава 2.

2.

В драйвера за принтера отметнете квадратчето Print
on both sides
(Отпечатване върху двете страни). Ако
ще подвързвате страниците по протежение на горния
ръб, отметнете квадратчето Flip pages up (Обръщай
страниците нагоре).

3.

Щракнете върху бутона OK, за да отпечатате
заданието.

BGWW

Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows 107

background image

Как да

Стъпки за изпълнение

Отпечатате брошура

Изберете отметката Print On Both Sides (Отпечатване
върху двете страни). б) В падащия списък Booklet
Layout
(Оформление на брошура) щракнете върху Left
Binding
(Подвързване отляво) или Right Binding
(Подвързване отдясно). Опцията Pages per sheet
(Страници на лист) автоматично се променя на 2 pages
per sheet
(2 страници на лист).

Отпечатате няколко страници на лист

а) Изберете броя на страниците, които да се отпечатат на
един лист, от падащия списък Pages per sheet (Страници
на лист). б) Изберете правилните опции за Print page
borders
(Полета на отпечатаната страница), Page order
(Ред на страниците) и Orientation (Ориентация).

Изберете ориентация на страницата

a) В областта Orientation (Ориентация) изберете опцията
Portrait (Портретна) или Landscape (Пейзажна). б) За да
отпечатате изображението на страницата с горната
страна надолу, щракнете върху Rotate by 180 degrees
(Завъртане на 180 градуса).