HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Съхраняване на задания

background image

Съхраняване на задания

Можете да съхранявате задания на устройството, за да можете да ги отпечатвате по всяко време.
Можете да споделяте с други потребители съхранените задания или да ги зададете като лични.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За допълнителна информация относно функциите за съхраняване на задания

вж.

Използване на функции със съхранение на задания на страница 99

.

1.

В менюто File (Файл) щракнете върху опцията Print (Печат).

2.

Отворете менюто Job Storage (Съхранение на задания).

3.

Изберете типа на съхраненото задание от падащия списък Job Storage Mode (Режим
съхранени задания)
.

4.

За да използвате потребителско име или име на задание по избор, натиснете бутона Custom
(Потребителски)
и после въведете потребителското име или името на заданието.

Изберете коя опция да се използва, ако вече има друго съхранено задание със същото име.

Use Job Name + (1 - 99) (Използвай
името на задание + (1 - 99))

Добавете уникален номер към края на не името на задание.

Replace Existing File (Замени
съществуващия файл)

Заменете съществуващото съхранено задание с ново.

5.

Ако в стъпка 3 сте избрали опцията Stored Job (Съхранено задание) или Personal Job
(Лично задание)
, може да защитите заданието с PIN код. Въведете 4-цифрено число в
полето Use PIN to Print (Използвай PIN кода за печат). Когато други хора се опитат да
разпечатат това задание, устройството ги подканва да въведат този PIN код.