HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Менюта Embedded Jetdirect и EIO <X> Jetdirect (Вграден Jetdirect и EIO <X> Jetdirect )

background image

Менюта Embedded Jetdirect и EIO <X> Jetdirect (Вграден Jetdirect и EIO <X>

Jetdirect )

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

INFORMATION
(ИНФОРМАЦИЯ)

PRINT SEC PAGE
(ОТПЕЧАТВАНЕ
НА СТРАНИЦА С
НАСТРОЙКИТЕ ЗА
ЗАЩИТА)

YES (ДА)*

NO (НЕ)

YES (ДА): Отпечатва се страница,
съдържаща текущите настройки за
защитата на сървъра за печат
HP Jetdirect.

NO (НЕ): Не се отпечатва страница с
настройки за защитата.

TCP/IP

ENABLE
(РАЗРЕШАВАНЕ)

ON (ВКЛ.)*

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.): Разрешаване на протокола
TCP/IP.

OFF (ИЗКЛ.): Забрана на протокола TCP/
IP.

HOST NAME (ИМЕ
НА ХОСТ)

Буквено-цифров низ до 32 знака,
използван за идентифициране на
устройството. Това име фигурира в
страницата за конфигуриране на
HP Jetdirect. Името на хост по
подразбиране е NPIxxxxxx, където xxxxxx
са последните шест цифри от хардуерния
(MAC) адрес на ЛМ.

IPV4 SETTINGS
(IPV4
НАСТРОЙКИ)

CONFIG METHOD
(МЕТОД НА
КОНФИГУРИРАНЕ
)

BOOTP

DHCP*

AUTO IP
(АВТОМАТИЧНО
ЗАДАВАНЕ НА IP)

MANUAL (РЪЧНО)

Задава метода, по който ще бъдат
конфигурирани параметрите на TCP/IPv4
в сървъра за печат HP Jetdirect.

BOOTP: Автоматично конфигуриране от
BootP (Bootstrap Protocol) сървър.

DHCP: Автоматично конфигуриране от
DHCPv4 (Dynamic Host Configuration
Protocol) сървър. Ако е избрано и
съществува период на DHCP аренда,
налични са менютата DHCP RELEASE
(ИЗДАНИЕ НА DHCP)
и DHCP RENEW
(ОБНОВЯВАНЕ НА DHCP)
за задаване на
опциите за период на DHCP аренда.

AUTO IP (АВТОМАТИЧНО ЗАДАВАНЕ
НА IP)
: Да се използва локално IPv4
адресиране за автоматично свързване.
Автоматично се присвоява адрес от вида
169.254.x.x.

MANUAL (РЪЧНО): Използвайте менюто
MANUAL SETTINGS (РЪЧНИ
НАСТРОЙКИ)
, за да конфигурирате
параметрите на TCP/IPv4.

32

Глава 2 Контролен панел

BGWW

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

MANUAL
SETTINGS (РЪЧНИ
НАСТРОЙКИ)

IP ADDRESS (IP
АДРЕС)

SUBNET MASK
(МАСКА НА
ПОДМРЕЖА)

DEFAULT
GATEWAY (ШЛЮЗ
ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ)

(Налично само ако в менюто CONFIG
METHOD (МЕТОД НА
КОНФИГУРИРАНЕ)
е зададена опцията
MANUAL (РЪЧНО)) Параметрите се
конфигурират директно от контролния
панел на устройството:

IP ADDRESS (IP АДРЕС): Уникалният IP
адрес (n.n.n.n) на устройството, където n
е стойност от 0 до 255.

SUBNET MASK (МАСКА НА
ПОДМРЕЖА)
: Маската на подмрежа
(n.n.n.n) на устройството, където n е
стойност от 0 до 255.

DEFAULT GATEWAY (ШЛЮЗ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ)
: IP адреса на шлюза
или маршрутизатора, използвани за
връзка с други мрежи.

DEFAULT IP (IP
АДРЕС ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ)

AUTO IP
(АВТОМАТИЧНО
ЗАДАВАНЕ НА IP)
*

LEGACY
(СЪВМЕСТИМОСТ
НАЗАД)

Задайте IP адреса да бъде стойността по
подразбиране, когато сървърът за печат
не може да получи IP адрес от мрежата по
време на принудително реконфигуриране
на TCP/IP (например, когато на ръка е
било конфигурирано използването на
BootP или DHCP).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази функция присвоява

статичен IP адрес, който може да
противоречи на адрес от управляваната
мрежа.

AUTO IP (АВТОМАТИЧНО ЗАДАВАНЕ
НА IP)
: Зададен е IP адрес за локална
връзка 169.254.x.x.

LEGACY (СЪВМЕСТИМОСТ НАЗАД):
Зададен е адресът 192.0.0.192,
съвместим с по-старите устройства
HP Jetdirect.

DHCP RELEASE
(ИЗДАНИЕ НА
DHCP)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Задава дали да се освободи текущия
период на DHCP аренда и арендования IP
адрес.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това меню се показва,

ако CONFIG METHOD (МЕТОД НА
КОНФИГУРИРАНЕ)
е зададен да бъде
DHCP и съществува период на DHCP
аренда за сървъра за печат.

DHCP RENEW
(ОБНОВЯВАНЕ НА
DHCP)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Сървърът за печат иска да поднови
текущия период на DHCP аренда.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това меню се показва,

ако CONFIG METHOD (МЕТОД НА
КОНФИГУРИРАНЕ)
е зададен да бъде
DHCP и съществува период на DHCP
аренда за сървъра за печат.

PRIMARY DNS
(ОСНОВЕН DNS)

Задайте IP адреса (n.n.n.n) на първичен
(основен) DNS сървър.

BGWW

Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)

33

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

SECONDARY DNS
(ВТОРИЧЕН DNS)

Задайте IP адреса (n.n.n.n) на вторичен
DNS (Domain Name System) сървър.

IPV6 SETTINGS
(IPV6
НАСТРОЙКИ)

ENABLE
(РАЗРЕШАВАНЕ)

ON (ВКЛ.)*

OFF (ИЗКЛ.)

Разрешава или забранява работата на
сървъра за печат с IPv6.

ADDRESS (АДРЕС) MANUAL

SETTINGS (РЪЧНИ
НАСТРОЙКИ)

ENABLE
(РАЗРЕШАВА
НЕ)

ADDRESS
(АДРЕС)

Разрешава и ръчно конфигурира TCP/IPv6
адрес.

ENABLE (РАЗРЕШАВАНЕ): Изберете ON
(ВКЛ.)
, за да разрешите, или OFF
(ИЗКЛ.)
, за да забраните ръчно
конфигуриране. Настройката по
подразбиране е OFF (ИЗКЛ.).

ADDRESS (АДРЕС): Използвайте този
елемент, за да въведете 32-разряден
шестнадесетичен IPv6 адрес на възела,
като използвате шестнадесетичния
синтаксис с двоеточия.

DHCPV6 POLICY
(ПРАВИЛА ЗА
DHCPV6)

ROUTER
SPECIFIED
(ЗАДАДЕН Е
МАРШРУТИЗАТОР
)
*

ROUTER
UNAVAILABLE
(МАРШРУТИЗАТО
РЪТ Е
НЕДОСТЪПЕН)

ALWAYS
(ВИНАГИ)

ROUTER SPECIFIED (ЗАДАДЕН Е
МАРШРУТИЗАТОР)
: Методът за
автоматично конфигуриране с отчитане на
състоянията, който да бъде използван от
сървъра за печат, се определя от
маршрутизатора. Маршрутизаторът
задава дали сървърът за печат да
получава своя адрес, информацията за
конфигурирането си или и двете от
DHCPv6 сървър.

ROUTER UNAVAILABLE
(МАРШРУТИЗАТОРЪТ Е
НЕДОСТЪПЕН)
: Ако маршрутизатор не е
достъпен, сървърът за печат трябва да се
опита получи своята информация с
отчитане на състоянията от DHCPv6
сървър.

ALWAYS (ВИНАГИ): Независимо от това.
дали е достъпен маршрутизатор или не,
сървърът за печат винаги се опитва да
получи своята конфигурация с отчитане
на състоянията от DHCPv6 сървър.

PRIMARY DNS
(ОСНОВЕН DNS)

Този елемент се използва за задаване на
IPv6 адрес на първичен DNS сървър,
който сървърът за печат трябва да
използва.

SECONDARY DNS
(ВТОРИЧЕН DNS)

Този елемент се използва за задаване на
IPv6 адрес на вторичен DNS сървър, който
сървърът за печат трябва да използва.

34

Глава 2 Контролен панел

BGWW

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

PROXY SERVER
(ПРОКСИ
СЪРВЪР)

Задава прокси сървъра, който да бъде
използван от вградените в устройството
приложения. Обикновено прокси сървър
се използва от мрежовите клиенти за
достъп до Интернет. Той кешира уеб
страници и предоставя определена
степен на Интернет защита за тези
клиенти.

Може да зададете прокси сървър, като
въведете неговия IPv4 адрес или напълно
определено име на домейн. Името може
да бъде до 255 октета.

При някои мрежи може да се наложи да се
обърнете към вашия Интернет доставчик
(ISP) за адреса на прокси сървъра.

PROXY PORT
(ПРОКСИ ПОРТ)

Въведете номера на порт, използван от
прокси сървъра за поддръжка на
клиентите. Номерът на порт определя
порта, запазен за дейността на прокси
сървъра във вашата мрежа и може да
бъде стойност от 0 до 65535.

IDLE TIMEOUT
(ТАЙМАУТ ПРИ
БЕЗДЕЙСТВИЕ)

Времевият период в секунди, след който
се затваря бездействаща TCP връзка за
отпечатваните данни (стойността по
подразбиране е 270 секунди, 0 забранява
таймаута).

IPX/SPX

ENABLE
(РАЗРЕШАВАНЕ)

ON (ВКЛ.)*

OFF (ИЗКЛ.)

Разрешава или забранява протокола IPX/
SPX.

FRAME TYPE (ТИП
НА КАДЪРА)

AUTO
(АВТОМАТИЧНО)
*

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

Избира се настройката за типа на кадъра
във вашата мрежа.

AUTO (АВТОМАТИЧНО): Автоматично се
задава и ограничава типът на кадъра като
този, който е открит първи.

EN_8023, EN_II, EN_8022 и EN_SNAP са
опции за тип на кадъра при мрежи Ethernet

APPLETALK

ENABLE
(РАЗРЕШАВАНЕ)

ON (ВКЛ.)*

OFF (ИЗКЛ.)

Конфигурира се мрежа AppleTalk.

DLC/LLC

ENABLE
(РАЗРЕШАВАНЕ)

ON (ВКЛ.)*

OFF (ИЗКЛ.)

Разрешава или забранява протокола DLC/
LLC.

SECURITY
(ЗАЩИТА)

SECURE WEB
(ЗАЩИТЕН УЕБ)

HTTPS REQUIRED
(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
HTTPS)
*

HTTPS OPTIONAL
(НЕЗАДЪЛЖИТЕЛ
ЕН HTTPS)

За управление на конфигурацията
задайте дали вграденият уеб сървър ще
приема съобщения само с помощта на
HTTPS (Secure HTTP - защитен HTTP) или
както с HTTP, така и с HTTPS.

BGWW

Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)

35

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

IPSEC

KEEP
(ЗАПАЗВАНЕ)

DISABLE
(ЗАБРАНА)
*

Задава се състоянието на IPsec на
сървъра за печат.

KEEP (ЗАПАЗВАНЕ): Състоянието на
IPsec остава същото като текущо
конфигурираното.

DISABLE (ЗАБРАНА): IPsec работата на
сървъра за печат е забранена.

802.1X

RESET
(НУЛИРАНЕ)

KEEP
(ЗАПАЗВАНЕ)
*

Задава дали да бъдат запазени 802.1X
настройките на сървъра за печат или да
бъдат възстановени фабричните
настройки по подразбиране.

RESET SECURITY
(ВЪЗСТАНОВЯВА
НЕ НА
ФАБРИЧНИТЕ
НАСТРОЙКИ ЗА
ЗАЩИТА)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Задайте дали текущите настройки за
защита на сървъра за печат ще бъдат
записани или възстановени до
фабричните стойности.

DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА)

EMBEDDED TESTS
(ВГРАДЕНИ
ТЕСТОВЕ)

Това меню предоставя тестове, които да
ви помогнат при диагностиката на
мрежовия хардуер или на проблеми с
TCP/IP мрежовата връзка.

Вградените тестове помагат да се
определи дали дадена мрежова грешка е
вътрешна или външна по отношение на
устройството. Използвайте вграден тест
за проверка на хардуера и
комуникационните пътища на сървъра за
печат. След като изберете и разрешите
тест и зададете време за изпълнение,
трябва да изберете опцията EXECUTE
(ИЗПЪЛНЕНИЕ)
, за да инициирате теста.

В зависимост от времето за изпълнение,
избраният тест се изпълнява
непрекъснато или докато устройството
бъде изключено, или докато възникне
грешка и се отпечата диагностична
страница.

LAN HW TEST
(ТЕСТ НА
ХАРДУЕРА ЗА ЛМ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

ВНИМАНИЕ:

Изпълнението на този

вграден тест ще изтрие вашата TCP/IP
конфигурация.

Изпълнява се тест на вътрешната обратна
връзка, който изпраща и получава пакети
само с помощта на хардуера на
вътрешната мрежа. Във вашата мрежа
няма външни предавания.

HTTP TEST (ТЕСТ
НА HTTP)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Този тест проверява работата на HTTP,
като извлича предварително дефинирани
страници от устройството и проверява
вградения уеб сървър.

36

Глава 2 Контролен панел

BGWW

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

SNMP TEST (ТЕСТ
SNMP)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Този тест проверява работата на SNMP
комуникациите, като осъществява достъп
до предварително дефинирани SNMP
обекти в устройството.

DATA PATH TEST
(ТЕСТ НА ПЪТЯ ЗА
ДАННИ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Този тест помага да бъдат определени
проблеми с пътя и повреждане на данните
при устройство на HP с емулация на
postscript level 3. Този тест изпраща към
устройството предварително дефиниран
PS файл. За този тест обаче не е
необходима хартия - файлът не се
отпечатва.

SELECT ALL
TESTS (ИЗБОР НА
ВСИЧКИ
ТЕСТОВЕ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Избират се всички налични вградени
тестове.

EXECUTION TIME
[M] (ВРЕМЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ [M])

Задава се интервалът от време (в минути),
през който ще се изпълнява вграденият
тест. Може да изберете стойност от 0 до
24 минути. Ако изберете нула (0), тестът
ще се изпълнява безкрайно, докато
възникне грешка или докато устройството
бъде изключено.

Данните, събрани от HTTP, SNMP и
тестовете за пътя на данните, се
отпечатват след завършването на
тестовете.

EXECUTE
(ИЗПЪЛНЕНИЕ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Избира се дали да се инициират
избраните тестове.

PING TEST (ТЕСТ
PING)

Проверка на мрежовите комуникации.
Този тест изпраща пакети на канално ниво
към отдалечен мрежов хост, след което
изчаква съответен отговор. За да се
изпълни ping тест, задайте следните
елементи:

DEST TYPE (ТИП
НА
МЕСТОНАЗНАЧЕН
ИЕТО)

IPV4

IPV6

Задайте дали целевото устройство е IPv4
или IPv6 възел.

DEST IPV4

Въведете IPv4 адреса.

DEST IPV6

Въведете IPv6 адреса.

PACKET SIZE
(РАЗМЕР НА
ПАКЕТА)

Задайте размера на всеки пакет, който
трябва да бъде изпратен към отдалечения
хост, в байтове. Минимумът е 64 (по
подразбиране), а максимумът е 2048.

TIMEOUT
(ТАЙМАУТ)

Задайте интервала от време, през който
да очаквате отговор от отдалечения хост,
в секунди. Стойността по подразбиране е
1, а максимумът е 100.

BGWW

Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)

37

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

COUNT (БРОЙ)

Задайте броя на пакетите, които да бъдат
изпращани при теста ping. Изберете
стойност от 0 до 100 Настройката по
подразбиране е 4. За да конфигурирате
този тест да се изпълнява безкрайно,
изберете 0.

PRINT RESULTS
(ОТПЕЧАТВАНЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Ако тестът ping не е настроен за безкрайна
работа, може да изберете резултатите от
теста да бъдат отпечатани.

EXECUTE
(ИЗПЪЛНЕНИЕ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Задайте дали да бъде иницииран теста
ping.

PING RESULTS
(РЕЗУЛТАТИ ОТ
PING)

Показва състоянието и резултатите от
теста ping на дисплея на контролния
панел. Може да изберете следните
елементи:

PACKETS SENT
(ИЗПРАТЕНИ
ПАКЕТИ)

Показва броя на пакетите (0 - 65535),
изпратени до отдалечения хост, откакто
последният тест е бил иницииран или
завършен. Настройката по подразбиране
е 0.

PACKETS
RECEIVED
(ПРИЕТИ ПАКЕТИ)

Показва броя на пакетите (0 - 65535),
получени от отдалечения хост, откакто
последният тест е бил иницииран или
завършен. Настройката по подразбиране
е 0.

PERCENT LOST
(ПРОЦЕНТ НА
ЗАГУБЕНИТЕ)

Показва процента на пакетите (0 до 100)
от теста ping, които са били изпратени, без
да е получен отговор от отдалечения хост,
откакто последният тест е бил иницииран
или завършен. Настройката по
подразбиране е 0.

RTT MIN
(МИНИМАЛНО
RTT)

Показва минималното време за отиване и
връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до
4096 милисекунди, от предаване на
пакета до получаване на отговора.
Настройката по подразбиране е 0.

RTT MAX
(МАКСИМАЛНО
RTT)

Показва минималното време за отиване и
връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до
4096 милисекунди, от предаване на
пакета до получаване на отговора.
Настройката по подразбиране е 0.

RTT AVERAGE
(СРЕДНО RTT)

Показва средното време за отиване и
връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до
4096 милисекунди, от предаване на
пакета до получаване на отговора.
Настройката по подразбиране е 0.

PING IN
PROGRESS
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ
PING)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Избор дали контролният панел да показва
кога се изпълнява тест ping.

38

Глава 2 Контролен панел

BGWW

background image

Елемент

Поделемент

Поделемент

Стойности

Описание

REFRESH
(ОБНОВЯВАНЕ)

YES (ДА)

NO (НЕ)*

Когато се разглеждат резултатите от
теста ping, този елемент актуализира
данните от теста ping с текущите
резултати. Когато изтече таймаутът от
менюто или когато ръчно се върнете към
главното меню, се извършва автоматично
актуализиране.

LINK SPEED
(СКОРОСТ НА
ВРЪЗКАТА)

AUTO
(АВТОМАТИЧНО)
*

10T HALF (10T
ПОЛУДУПЛЕКС)

10T FULL (10T
ПЪЛЕН ДУПЛЕКС)

100TX HALF (100TX
ПОЛУДУПЛЕКС)

100TX FULL (100TX
ПЪЛЕН ДУПЛЕКС)

100TX AUTO
(100TX
АВТОМАТИЧНО)

1000TX FULL
(1000TX ПЪЛЕН
ДУПЛЕКС)

Скоростта на връзката и
комуникационният режим на сървъра за
печат трябва да отговарят на тези на
мрежата. Наличните настройки зависят от
устройството и от инсталирания сървър за
печат.

ВНИМАНИЕ:

Ако промените

настройката на връзката, мрежовата
комуникация със сървъра за печат и
мрежовото устройство може да бъде
загубена.

AUTO (АВТОМАТИЧНО): Сървърът за
печат използва автоматично договаряне,
за да се конфигурира с най-високите
допустими скорост на връзката и
комуникационен режим. Ако
автоматичното договаряне не успее, се
задава или 100TX HALF (100TX
ПОЛУДУПЛЕКС)
, или 10T HALF (10T
ПОЛУДУПЛЕКС)
, в зависимост от
откритата скорост на връзката на порта на
концентратора/комутатора. (Не се
поддържа 1000T полудуплекс.)

10T HALF (10T ПОЛУДУПЛЕКС): 10 Mbps,
полудуплексен режим.

10T FULL (10T ПЪЛЕН ДУПЛЕКС): 10
Mbps, режим пълен дуплекс.

100TX HALF (100TX ПОЛУДУПЛЕКС): 100
Mbps, полудуплексен режим.

100TX FULL (100TX ПЪЛЕН ДУПЛЕКС):
100 Mbps, режим пълен дуплекс.

100TX AUTO (100TX АВТОМАТИЧНО):
Автоматичното договаряне се ограничава
до максимална скорост на връзката 100
Mbps.

1000TX FULL (1000TX ПЪЛЕН
ДУПЛЕКС)
: 1000 Mbps, режим пълен
дуплекс.