HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския съюз

background image

Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в

Европейския съюз

Този символ на продукта или на опаковката му обозначава, че продуктът не трябва да се
изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Напротив, ваша отговорност е да изхвърлите
отпадъчното оборудване до определено място за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчно оборудване в момента на
изхвърлянето му помага да се съхранят природните ресурси и да се гарантира, че то ще бъде
рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За допълнителна
информация относно местата за предаване на отпадъчното оборудване за рециклиране се
свържете с общинската служба, службата за събиране на битовите отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили уреда.