HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Регулации FCC

background image

Регулации FCC

Това оборудване е тествано и е установено, че спазва ограниченията на дигитално устройство
от Клас B, съгласувано с Част 15от правилата на FCC. Тези ограничения са направени да
осигуряват приемлива защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване
произвежда, използва и може да излъчва радио честотна енергия. Това оборудване не е
инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, според които може да причини вредни
смущения на радио комуникации. Обаче, няма гаранция, че смущенията няма да се появят при
някоя конкретна инсталация. Това оборудване причинява вредни смущения на радио и
телевизионни приемници, което може да бъде установено с включване и изключване на
оборудването, потребителят е препоръчително да се опита да коригира смущението с една или
повече от следните мерки:

Преориентирайте или сменете местоположението на приемната антена.

Увеличете разделението между оборудването и антената.

Включете оборудването в контакт от електрическа верига, различна от тази, в която е
включен приемникът.

Посъветвайте се с доставчика си или с опитен радио/телевизионен техник.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички модификации или промени в принтера, които не са писмено одобрени

от HP могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Използването на защитен кабел за интерфейс се изисква, за да отговаря на ограниченията на
Клас B от Част 15 от правилата FCC.

234 Приложение D Нормативна информация

BGWW