HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Типове съобщения на контролния панел

background image

Типове съобщения на контролния панел

Има четири типа съобщения на контролния панел, които показват състоянието или проблемите
на принтера.

Тип съобщение

Описание

Съобщения за
състоянието

Съобщения за състоянието отразяват текущото състояние на устройството. Те ви дават
информация за нормалната работа на устройството и за изчистването им не е необходимо да
предприемате никакви действия. Променят се при промяна в състоянието на устройството.
Когато устройството е готово, не е заето и няма чакащи предупредителни съобщения,
устройството показва съобщението за състояние Ready (Готовност).

Предупредителни
съобщения

Предупредителните съобщения ви дават информация за грешки в данните или печата. Тези
съобщения обикновено се редуват със съобщението Ready (Готовност) или други съобщения
за състояние докато не натиснете бутона

OK

. Някои предупредителни съобщения могат да

бъдат изчистени. Ако зададете настройката CLEARABLE WARNINGS (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ)
да бъде JOB (ЗАДАНИЕ) в менюто CONFIGURE DEVICE
(КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
, следващото задание за печат изчиства тези
съобщения.

Съобщения за грешки Съобщенията за грешки ви предават, че трябва да предприемете определени действия, като

например да добавите на хартия или да изчистите заседнала хартия.

Някои съобщения за грешки са с автоматично продължение. Ако настройката AUTO CONTINUE
(АВТОМАТИЧНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ)
е включена в менюто CONFIGURE DEVICE
(КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
, устройството продължава нормалната си работа,
след като съобщение за грешка с автоматично продължение се е показвало в продължение на
10 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натискането на произволен бутон по време на 10-секундното съобщение за

грешка с автоматично продължение потиска функцията за автоматично продължение и
функцията на бутона взема връх. Например, натискането на бутона за спиране

води до

пауза при печат и предлага опция за отмяна на заданието за печат.

Критични съобщения
за грешка

Критичните съобщения за грешка ви дават информация за неизправност в принтера. Някои от
тези съобщения могат да се изчистят чрез изключване и включване на принтера. Тези
съобщения не се влияят от настройката AUTO CONTINUE (АВТОМАТИЧНО
ПРОДЪЛЖАВАНЕ)
. Ако критичното съобщение за грешка не изчезне, е необходимо сервизно
обслужване.