HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния панел

background image

Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния панел

Използвайте менютата на контролния панел за ръчно задаване на IPv4 адреса, маската на
подмрежата и шлюза по подразбиране.

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу за осветяване, и после
натиснете бутона

OK

за избор.

a.

CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)

b.

I/O (В/И)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)

d.

TCP/IP

e.

IPV4 SETTINGS (IPV4 НАСТРОЙКИ)

f.

CONFIG METHOD (МЕТОД НА КОНФИГУРИРАНЕ)

g.

MANUAL (РЪЧНО)

h.

MANUAL SETTINGS (РЪЧНИ НАСТРОЙКИ)

i.

IP ADDRESS (IP АДРЕС), SUBNET MASK (МАСКА НА ПОДМРЕЖА) или DEFAULT
GATEWAY (ШЛЮЗ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)

3.

Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре или стрелката
надолу , за да увеличите или намалите числото за първия байт на IP адреса, маската на
подмрежата или шлюза по подразбиране.

4.

Натиснете бутона

OK

, за да преминете към следващия набор числа, или натиснете

стрелката назад , за да преминете към предишния набор от числа.

5.

Повтаряйте стъпки 3 и 4, докато завършите IP адреса, маската на подмрежата или шлюза
по подразбиране, след което натиснете бутона

OK

, за да запишете настройката.

6.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).