HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Заключване на менютата на контролния панел

background image

Заключване на менютата на контролния панел

Можете да заключвате различни менюта на контролния панел чрез вградения уеб сървър.

1.

Отворете вградения уеб сървър, като въведете IP адреса на принтера в адресния ред на
уеб браузъра.

2.

Щракнете върху раздела Settings (Настройки), след което щракнете върху връзката
Security (Защита).

3.

Щракнете върху бутона Device Security Settings (Настройки на защитата на
устройството)
.

4.

В областта Control Panel Access Lock (Заключване на достъпа до контролния панел)
изберете желаното от вас ниво на защита.

Ниво на защита

Заключени менюта

Minimum Menu Lock (Минимално
заключване на менюто)

Менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) изисква PIN код
за достъп.

Менюто SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА) е
заключено.

Менюто I/O (В/И) е заключено.

Менюто RESETS (НУЛИРАНЕ) е заключено.

BGWW

Използване на защитни функции 125

background image

Ниво на защита

Заключени менюта

Moderate Menu Lock (Умерено
заключване на менюто)

Менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) изисква PIN код
за достъп.

Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА
УСТРОЙСТВО)
е заключено (всички подменюта).

Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.

Intermediate Menu Lock
(Междинно заключване на
менюто)

Менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) изисква PIN код
за достъп.

Менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА) е заключено.

Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА
УСТРОЙСТВО)
е заключено (всички подменюта).

Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.

Maximum Menu Lock (Максимално
заключване на менюто)

Менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) изисква PIN код
за достъп.

Менюто INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ) е заключено.

Менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА) е заключено.

Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА
УСТРОЙСТВО)
е заключено (всички подменюта).

Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.

5.

Щракнете върху бутона Apply (Приложи).