HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене с хартията)

background image

Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене

с хартията)

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Натискайте стрелката надолу , докато осветите менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ
С ХАРТИЯТА)
, след което натиснете бутона

OK

.

3.

Натискайте стрелката надолу , за да осветите настройката за размера или типа за
желаната тава, след което натиснете бутона

OK

.

4.

Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу , за да осветите размера или типа.
Ако изберете размер по избор, изберете мерната единица, след което задайте размера X
и размера Y.

5.

Натиснете бутона

OK

, за да запишете вашия избор.

6.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

, за да излезете от менютата.