Nápověda pro HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Tiskárna řady HP LaserJet P3010
Uživatelská příručka implementovaného

webového serveru HP

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Implementovaný webový server

HP LaserJet P3010

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a záruka

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopírování, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného souhlasu jsou
zakázány, s výjimkou oprávnění
vyplývajících z autorského zákona.

Informace obsažené v tomto dokumentu
podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných
prohlášeních o záruce, která jsou součástí
dodávky těchto produktů a služeb. Žádné
informace uvedené v tomto dokumentu
nelze považovat za vyjádření dodatečné
záruky. Společnost HP neodpovídá za
technické nebo redakční chyby či opomenutí
v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Adobe®, PostScript® a Pantone® jsou
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated.

Microsoft® a Windows® jsou ochranné
známky společnosti Microsoft registrované
v USA.

Edition 1, 9/2008

background image

Obsah

1 Přehled

Co je implementovaný webový server? ................................................................................................ 2

Funkce ................................................................................................................................ 2
HP Web Jetadmin a implementovaný webový server HP ................................................... 3

Systémové požadavky ......................................................................................................................... 4
Spuštění implementovaného webového serveru HP ........................................................................... 5
Přihlášení a odhlášení .......................................................................................................................... 6

Přihlášení jako správce ........................................................................................................ 6
Odhlášení jako správce ...................................................................................................... 6

Navigace v implementovaném webovém serveru HP .......................................................................... 7

2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

Stav zařízení ...................................................................................................................................... 10
Stránka konfigurace ........................................................................................................................... 11
Stránka stavu spotřebního materiálu .................................................................................................. 13
Stránka Protokol událostí ................................................................................................................... 14
Stránka využití .................................................................................................................................... 15
Informace o zařízení ........................................................................................................................... 18
Snímek ovládacího panelu ................................................................................................................. 19
Tisk ..................................................................................................................................................... 20

Tisk souboru nebo aktualizace firmwaru z obrazovky Tisk ............................................... 21

3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

Konfigurovat zařízení ......................................................................................................................... 24

Použití nabídek na obrazovce Konfigurovat zařízení ....................................................... 25

Formáty a typy zásobníků .................................................................................................................. 26
Poštovní server .................................................................................................................................. 27

Konfigurace odchozích e-mailů ......................................................................................... 27
Konfigurace zpáteční e-mailové adresy ............................................................................. 28

Odběry výstrah ................................................................................................................................... 29

Použití obrazovky Odběry výstrah–nastavení u produktu ................................................ 30

Prahové hodnoty výstrah .................................................................................................................... 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

Zapnutí funkce AutoSend ................................................................................................. 35

CSWW

iii

background image

Zabezpečenĺ ....................................................................................................................................... 36

Průvodce konfigurací zabezpečení serveru HP Jetdirect .................................................. 37
Nastavení zabezpečení zařízení ....................................................................................... 38
Nastavení zabezpečení pevného disku a velkokapacitního paměťového zařízení ........... 44
Stav nastavení zabezpečení .............................................................................................. 46

Upravit další odkazy ........................................................................................................................... 47

Přidání odkazu ................................................................................................................... 48
Odebrání odkazu ............................................................................................................... 48

Informace o zařízení ........................................................................................................................... 49
Jazyk .................................................................................................................................................. 50
Datum a čas ....................................................................................................................................... 51

Datum a čas–Pokročilé ...................................................................................................... 51
Datum a čas–Nastavení NTS ............................................................................................ 52

Nastavení času vypnutí ...................................................................................................................... 54

4 Správa provozu sítě z obrazovek Připojení do sítě

Přehled ............................................................................................................................................... 56

5 Použití oblasti Další odkazy jako zdroje informací

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Jak funguje nástroj hp instant support .............................................................................. 60
Informace dostupné na webu hp instant support ............................................................... 60

Obchod se spotřebním materiálem .................................................................................................... 61
Podpora produktu ............................................................................................................................... 62
Zobrazení postupu ............................................................................................................................. 63
Můj poskytovatel služeb a Moje servisní smlouva .............................................................................. 64

Rejstřík ............................................................................................................................................................... 65

iv

CSWW

background image

Seznam tabulek

Tabulka 1-1 Implementovaný webový server HP ............................................................................................... 7
Tabulka 2-1 Stav zařízení ................................................................................................................................ 10
Tabulka 2-2 Stránka konfigurace ..................................................................................................................... 11
Tabulka 2-3 Stránka stavu spotřebního materiálu ........................................................................................... 13
Tabulka 2-4 Stránka protokolu událostí ........................................................................................................... 14
Tabulka 2-5 Stránka využití .............................................................................................................................. 17
Tabulka 2-6 Tisk stránky .................................................................................................................................. 20
Tabulka 3-1 Konfigurovat zařízení ................................................................................................................... 24
Tabulka 3-2 Formáty a typy zásobníků ............................................................................................................ 26
Tabulka 3-3 Poštovní server ............................................................................................................................ 27
Tabulka 3-4 Odběry výstrah ............................................................................................................................. 29
Tabulka 3-5 AutoSend ...................................................................................................................................... 34
Tabulka 3-6 Zabezpečenĺ ................................................................................................................................. 36
Tabulka 3-7 Konfigurace nastavení zabezpečení ............................................................................................ 40
Tabulka 3-8 Stavy pevných disků ..................................................................................................................... 44
Tabulka 3-9 Možnosti konfigurace pevného disku ........................................................................................... 45
Tabulka 3-10 Stavy šifrovaného disku ............................................................................................................. 45
Tabulka 3-11 Upravit další odkazy ................................................................................................................... 47
Tabulka 3-12 Jazyk .......................................................................................................................................... 50
Tabulka 3-13 Datum a čas ............................................................................................................................... 51
Tabulka 3-14 Nastavení času vypnutí .............................................................................................................. 54
Tabulka 4-1 Síťové nastavení .......................................................................................................................... 56

CSWW

v

background image

vi

CSWW

background image

Seznam tabulek

Obrázek 1-1 Vzorová obrazovka serveru HP EWS ............................................................................................ 7
Obrázek 2-1 Obrazovka Stav zařízení ............................................................................................................. 10
Obrázek 2-2 Obrazovka Stránka konfigurace .................................................................................................. 11
Obrázek 2-3 Obrazovka Stránka stavu spotřebního materiálu ........................................................................ 13
Obrázek 2-4 Obrazovka stránky Protokol událostí ........................................................................................... 14
Obrázek 2-5 Obrazovka Stránka využití (1 ze 3) ............................................................................................. 15
Obrázek 2-6 Obrazovka Stránka využití (2 ze 3) ............................................................................................. 16
Obrázek 2-7 Obrazovka Stránka využití (3 ze 3) ............................................................................................. 16
Obrázek 2-8 Obrazovka Informace o zařízení ................................................................................................. 18
Obrázek 2-9 Obrazovka Snímek ovládacího panelu ........................................................................................ 19
Obrázek 2-10 Obrazovka Tisk .......................................................................................................................... 20
Obrázek 3-1 Obrazovka Konfigurovat zařízení ................................................................................................ 24
Obrázek 3-2 Obrazovka Formáty a typy zásobníků ......................................................................................... 26
Obrázek 3-3 Obrazovka Poštovní server ......................................................................................................... 27
Obrázek 3-4 Obrazovka Odběry výstrah .......................................................................................................... 29
Obrázek 3-5 Obrazovka Odběry výstrah–nastavení ........................................................................................ 30
Obrázek 3-6 Obrazovka Odběry výstrah–test .................................................................................................. 32
Obrázek 3-7 Obrazovka Prahové hodnoty výstrah .......................................................................................... 33
Obrázek 3-8 Obrazovka AutoSend .................................................................................................................. 34
Obrázek 3-9 Obrazovka Zabezpečenĺ .............................................................................................................. 36
Obrázek 3-10 Průvodce konfigurací zabezpečení serveru HP Jetdirect .......................................................... 38
Obrázek 3-11 Obrazovka Nastavení zabezpečení zařízení (1 ze 2) ............................................................... 39
Obrázek 3-12 Obrazovka Nastavení zabezpečení zařízení (2 ze 2) ............................................................... 39
Obrázek 3-13 Obrazovka Nastavení zabezpečení pevného disku a velkokapacitního paměťového
zařízení ............................................................................................................................................................... 44
Obrázek 3-14 Obrazovka Upravit další odkazy ................................................................................................ 47
Obrázek 3-15 Obrazovka Informace o zařízení ............................................................................................... 49
Obrázek 3-16 Obrazovka Jazyk ....................................................................................................................... 50
Obrázek 3-17 Obrazovka Datum a čas ............................................................................................................ 51
Obrázek 3-18 Obrazovka Formát data a času ................................................................................................. 52
Obrázek 3-19 Obrazovka Datum a čas–Nastavení NTS .................................................................................. 52
Obrázek 3-20 Obrazovka Nastavení času vypnutí ........................................................................................... 54
Obrázek 4-1 Obrazovka Síťové nastavení ....................................................................................................... 56
Obrázek 5-1 Obrazovka Další odkazy .............................................................................................................. 59

CSWW

vii

background image

viii

CSWW

background image

1