HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

background image

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP TOODE

PIIRATUD GARANTII KESTUS

HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, CP3015dn, CP3015x

Üheaastane piiratud garantii

HP garanteerib teile kui lõpptarbijale, et HP riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka
teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul alates ostukuupäevast. Kui HP saab
garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas
parandama või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega funktsionaalselt
võrdväärsed.

HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava eespool nimetatud perioodi jooksul
programmi õige installimise ja kasutamise korral programmijuhiste täitmisel tõrkeid, mis oleksid tingitud
puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest
puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu programmeeritud juhiseid ei täida.

HP ei garanteeri ühegi HP toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku
aja jooksul defektset kehtiva garantiiga toodet parandada ega välja vahetada, on teil toote kiirel
tagastamisel õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitust.

HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, komponente või materjale, mis on jõudluselt uutega
samaväärsed.

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ettenähtule mittevastavast hooldusest või
kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) omavolilisest
modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote töökeskkonna näitajate
avaldatud piirmäärasid või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistusest või hooldusest.)

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANTA
OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE
KOHTA JA HP LOOBUB SELGESTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE
KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse
garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii
annab teile teatud seaduslikud õigused, kuid teil võib olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti/regiooniti,
osariigiti või provintsiti erineda.

HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus
HP seda toodet on turustanud. Pakutava garantiihoolduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest.
HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis/regioonis, kus kehtivate
seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada.

SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD
HÜVITUSED AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITUSED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD
ASJAOLUDEL, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU
EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST
(KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED
SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. Teatud riikides/regioonides, osariikides või
provintsides pole lubatud ettenägematuid ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei
pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA
SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE
NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID
TÄIENDAVAD NEID.

204 Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW

background image

HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti piiratud

garantii aruanne

Käesoleval HP tootel on materjali- ja töödefektide puudumise garantii.

See garantii ei kehti toodetele, (a) mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud või mille ehitust on
mingil viisil muudetud, (b) mille probleemid on tekkinud väärkasutuse, vale säilitamise või printeritoote
töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud tavakasutamise käigus.

Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja
prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. HP otsustab seejärel defektseks
osutunud toodete asendamise või toote ostuhinna hüvitamise.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP OTSESEID VÕI
EELDATAVAID TÄIENDAVAID SUULISI VÕI KIRJALIKKE GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP
TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA
KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI VASTUTA HP EGA TEMA
TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA KAUDSETE
KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED),
PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA
SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE
NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID
TÄIENDAVAD NEID.

ETWW