HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lõpptarbija litsentsileping

background image

Lõpptarbija litsentsileping

ENNE SELLE TARKVARATOOTE KASUTAMIST LUGEGE PALUN HOOLIKALT: Käesolev
Lõpptarbija litsentsileping (“LTLL”) on (a) teie (kas üksikisiku või teie poolt esindatud üksuse) ja (b)
äriühingu Hewlett-Packard (“HP”) vaheline leping, mis reguleerib käesoleva Tarkvaratoote (“Tarkvara”)
teiepoolset kasutamist. Käesolevat LTLL-i ei kohaldata, kui teie ja HP või Tarkvara tarnijate vahel on
olemas eraldi litsentsileping, sealhulgas sidusdokumentatsiooni näol litsentsileping. Mõiste “Tarkvara”
võib hõlmata (i) seonduvaid kandjaid, (ii) kasutusjuhendit ja muid trükimaterjale ning (iii) “sidus-” või
elektroonilist dokumentatsiooni (ühiselt “Kasutusdokumentatsioon”).

ÕIGUSED TARKVARALE ANTAKSE AINULT TINGIMUSEL, KUI TE NÕUSTUTE KÄESOLEVA LTLL-
i KÕIGI TINGIMUSTEGA. TARKVARA INSTALLIMISEL, KOPEERIMISEL, ALLALAADIMISEL VÕI
MUUL KASUTAMISEL NÕUSTUTE TE KÄESOLEVAT LTLL-i JÄRGIMA. KUI TE KÄESOLEVAT LTLL-
i EI TUNNUSTA, EI TOHI TE TARKVARA INSTALLIDA, ALLA LAADIDA VÕI MUUL VIISIL KASUTADA.
KUI TE OSTSITE TARKVARA, KUI EI NÕUSTU KÄESOLEVA LTLL-iga, TAGASTAGE PALUN
TARKVARA OSTUKOHTA NELJATEISTKÜMNE PÄEVA JOOKSUL OSTUHINNA HÜVITAMISEKS;
KUI TARKVARA ON INSTALLITUD VÕI KÄTTESAADAVAKS TEHTUD MUUL HP TOOTEL, VÕITE
TAGASTADA KOGU KASUTAMATA TOOTE.

1. KOLMANDA ISIKU TARKVARA. Tarkvara võib lisaks HP varalisele Tarkvarale (“HP Tarkvara”),
hõlmata kolmandate isikute litsentside alla kuuluvat Tarkvara (“Kolmanda isiku tarkvara” ja “Kolmanda
isiku litsents”). Mis tahes Kolmanda isiku tarkvara litsentsitakse teile lähtuvalt vastava Kolmanda isiku
litsentsi tingimustest. Harilikult asub Kolmanda isiku litsents failis license.txt; Kolmanda isiku litsentsi
mitteleidmisel peaksite te ühendust võtma HP-klienditoega. Kui Kolmanda isiku litsentsid hõlmavad
litsentse, mis osundavad allikakoodi (nagu näiteks GNU Üldise avaliku litsentsi) kättesaadavusele ja
vastav allikakood Tarkvaras ei sisaldu, uurige HP veebilehe (hp.com) toote tugilehtedelt, kuidas sellist
allikakoodi saada.

2. LITSENTSIÕIGUSED. Te saate järgmised õigused eeldusel, et te järgite käesoleva LTLL-i kõiki
tingimusi:

a. Kasutamine. HP annab teile kasutuslitsentsi ühe HP Tarkvara koopia kasutamiseks. “Kasutamine”
tähendab HP Tarkvara installimist, salvestamist, kopeerimist, laadimist, esitamist, kuvamist või muul
viisil kasutamist. Te ei tohi HP Tarkvara muuta või selle litsentsi- või juhtimisfunktsiooni blokeerida. Kui
HP on käesoleva Tarkvara kasutamiseks andnud koos pildi- või printimistootega (näiteks kui Tarkvara
on printeri draiver, püsivara või lisand), võib HP Tarkvara kasutada ainult koos sellise tootega
(“HP Toode”). Täiendavad kasutuspiirangud võivad kirjas olla kasutajadokumentatsioonis. Te ei tohi
eraldada HP Kasutustarkvara koostisosi. Teil ei ole õigust HP Tarkvara levitada.

b. Kopeerimine. Teie kopeerimisõigus tähendab seda, et te võite teha HP Tarkvarast arhiivi- või
varukoopiaid juhul, kui igal koopial on olemas kõik algsed HP Tarkvara varalised teatised ning seda
kasutada ainult varundamiseesmärgil.

3. UUENDUSED. HP poolt kasutamiseks antud HP Tarkvara uuendamiseks, ajakohastamiseks või
täiendamiseks (ühiselt “Uuendus”), tuleb teil esmalt saada litsents algsele HP Tarkvarale, mida HP peab
Uuenduseks kõlblikkuks. Selle määrani, mil Uuendus asendab algset HP Tarkvara, te ei tohi enam sellist
HP Tarkvara kasutada. Käesolevat LTLL-i kohaldatakse igale Uuendusele juhul, kui HP ei anna muid
Uuendamise tingimusi. Kui käesoleva LTLL-i ja muude tingimuste vahel esineb vastuolu, lähtutakse
muudest tingimustest.

4. EDASIANDMINE.

a. Edasiandmine kolmandale isikule. Algne HP Tarkvara lõpptarbija võib ühe korra HP Tarkvara edasi
anda teisele lõpptarbijale. Mis tahes edasiandmine hõlmab kõiki koostisosi, kandjaid,
Kasutusdokumentatsiooni, käesolevat LTLL-i ning võimalusel autentsussertifikaati. Edasiandmine ei

206 Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW

background image

tohi olla kaudne edasiandmine nagu näiteks saadetis. Edasiandmise eel nõustub edasiantud tarkvara
saav lõpptarbija käesoleva LTLL-iga. HP Tarkvara edasiandmisel lõpeb teie litsents automaatselt.

b. Piirangud. Te ei tohi rentida, liisida või laenata HP Tarkvara või kasutada HP Tarkvara äriliseks
jaotuskasutamiseks või kasutada seda kontoris. Te ei tohi all-litsentsida, loovutada või muul moel edasi
anda HP Tarkvara, kui käesolevas LTLL-is ei ole seda selgesõnaliselt välja toodud.

5. VARALISED ÕIGUSED. Kõik Tarkvaras ja Kasutusdokumentatsioonis sisalduvad intellektuaalse
omandi õigused on HP või tema tarnijate omand ning neid kaitseb seadus, sealhulgas kehtivad
autoriõiguse, ärisaladuse, patendi ja kaubamärgi seadused. Te ei tohi Tarkvaralt eemaldada
tooteeristusi, autoriõiguse teatiseid või varalisi piiranguid.

6. PIIRANG PÖÖRDPROJEKTEERIMISEL. Te ei tohi HP Tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida
või demonteerida, v.a. ja ainult sellises ulatuses, mida kehtiv seadusandlus lubab.

7. NÕUSTUMINE ANDMEKASUTUSEGA. HP ja tema partnerid võivad koguda ja kasutada teie poolt
antudtehnilist teavet seoses (i) teiepoolse Tarkvara või HP Toote kasutamisega või (ii) Tarkvara või
HP Tootega seonduvate tugiteenuste osutamisega. Kogu selline teave kuulub HP puutumatusnormide
alla. HP ei kasuta seda teavet sellisel kujul, mis teid isiklikult määratleb, v.a. sellisel määral, mis on
vajalik teie kasutuse arendamiseks või teenuste toetamiseks.

8. VASTUTUSPIIRANG. Hoolimata kahjudest, mida teil ehk kanda tuleb, piirdub HP ja tema tarnijate
koguvastutus käesoleva LTLL-i alusel ja teine ainuheastamine käesolva LTLL-i alusel suurema osaga
teie poolt tegelikult Toote eest tasutud summast ehk 5 USD-ga. SUURIMA SEADUSE POOLT
LUBATUD ULATUSEGA EI OLE HP VÕI TEMA TARNIJAL MINGIL JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES
ERI-, JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS
SAAMATA JÄÄNUD TULUDEST, KAOTSILÄINUD ANDMETEST, ÄRITEGEVUSE
KATKESTAMISEST, ISIKUKAHJUST VÕI PUUTUMATUSE KAOST PÕHJUSTATUD KAHJUDE
EEST), MIS ON SEOTUD TARKVARA IGASUGUSE VÕI SELLE OSKAMATU KASUTAMISEGA,
ISEGI KUI HP-D VÕI TEMA TARNIJAT ON NÕUSTATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST
NING ISEGI KUI EESPOOL NIMETATUD HEASTAMINE EI TÄIDA OMA PEAMIST EESMÄRKI. Mõned
osariigid või muud jurisdiktsioonid ei luba juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude välistamist või
piiramist, sestap ei pruugi eespool nimetatud piirangut teile kohaldada.

9. USA VALITSUSASUTUSTE KLIENDID. Kui te olete USA valitsusasutus, siis kooskõlas FAR 12.211
ja FAR 12.212-ga litsentsitakse Arvuti äritarkvara, Arvuti tarkvaradokumentatsioon ja Kaubanduslike
nimetuste tehnilised andmed kehtiva HP ärilitsentsilepingu alusel.

10. VASTAVUS EKSPORDISEADUSTELE. Teil tuleb lähtuda kõikidest seadustest, määrustest ja
sätetest (i), mida kohaldatakse Tarkvara ekspordi või impordi puhul või (ii) mis piiravad Tarkvara
kasutust, sealhulgas kõikide tuuma-, keemia- või bioloogiliste relvade levikut.

11. ÕIGUSTE RESERVATSIOON. HP ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida käesolevas
LTLL-is ei ole teile selgesõnaliselt antud.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Var. 11/06

ETWW

Lõpptarbija litsentsileping 207