HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Print Quality (Prindikvaliteet)

background image

Print Quality (Prindikvaliteet)

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü ja seejärel PRINT QUALITY (PRINTIMISREŽIIM) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

SET
REGISTRATION
(SEADISTA
KOHASTAMINE)

Iga salve registreerimine tõstab veerise
joondamise leheküljel oleva pildi keskele
ülevalt alla ja vasakult paremale. Võite ka
joondada ette prinditud kujutise taha
prinditud kujundiga.

ADJUST TRAY <X>
(KOHANDAGE SALVE
<X>)

PRINT TEST PAGE
(PRINDI
TESTLEHEKÜLG)

X1 SHIFT (X1 NIHE)

Y1 SHIFT (Y1 NIHE)

X2 SHIFT (X2 NIHE)

Y2 SHIFT (Y2 NIHE)

Tõstke vahemikus
-20 kuni 20 mööda
X- või Y- telge. 0 on
vaikeseade.

Printige testlehekülg ja korrake
joondusprotseduuri iga päev.

Lehekülje söötmisel ülevalt alla skannib
printer kujutist luues ühelt küljelt teisele.

Skannimissuund on märgitud X-ga. X1 on
ühepoolse lehe või kahepoolse lehe
esimese poole skannimissuund. X2 on
kahepoolse lehe teise poole
skannimissuund.

Söödusuund on märgitud Y-ga. Y1 on
ühepoolse lehe või kahepoolse lehe
esimese poole skannimissuund. Y2 on
kahepoolse lehe teise poole
skannimissuund.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

23

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

FUSER MODES
(KUUMUTI
REŽIIMID)

Kuvatakse loend paberi
tüüpidest.

NORMAL
(TAVALINE)

HIGH2
(KÕRGUS2)

HIGH1
(KÕRGUS1)

LOW (MADAL)

LOW1 (MADAL1)

Igal paberi tüübil on vaikimisi kuumuti
režiim. Muutke kuumuti režiimi ainult
juhul, kui teil on probleeme teatavatele
paberitüüpidele printimisega. Pärast
paberitüübi valimist saate valida sellele
tüübile vastava kuumuti režiimi.

RESTORE MODES
(TAASTA REŽIIMID)

Muutke kõik kuumuti režiimi seaded
tagasi tehase vaikeseadeteks.

OPTIMIZE
(OPTIMEERI)

Optimeerige erinevaid printimisrežiime
prindikvaliteediga seotud probleemide
lahendamiseks.

RESTORE OPTIMIZE
(TAASTA
OPTIMEERIMINE)

Muutke kõik menüü OPTIMIZE
(OPTIMEERI)
seaded tagasi tehase
vaikeseadeteks.

RESOLUTION
(ERALDUSVÕIME)

300

600

FASTRES 1200*

PRORES 1200

Määrab printimise eraldusvõime.

300: toodab mustandi trükikvaliteeti.

600: toodab kõrget teksti trükikvaliteeti.

FASTRES 1200: Annab 1200 p/tollis
prindikvaliteedi äritekstide ja -jooniste
kiireks kvaliteetseks printimiseks.

PRORES 1200: Annab 1200 p/tollis
prindikvaliteedi jooniste ja graafiliste
kujutiste kvaliteetseks printimiseks.

RET

OFF (VÄLJAS)

LIGHT (KERGE)

MEDIUM
(KESKMINE)
*

DARK (TUME)

Kasutage eraldusvõime
parandustehnoloogia (REt) seadet
sujuvate nurkade, kõverate ja servadega
prindi saamiseks.

REt ei mõjuta trükikvaliteeti, kui
eraldusvõime seadeteks on FASTRES
1200
või PRORES 1200. Kõik muud
prindi eraldusvõimed saavad REt-ist
kasu.

24

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

ECONOMODE
(REŽIIM
ECONOMODE)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

EconoMode (Säästurežiim) on
funktsioon, mis võimaldab printeril
kasutada lehekülje kohta vähem toonerit.
Selle suvandi valimine pikendab
tooneritarviku tööiga ja võib vähendada
lehekülje kulu. Kuid see vähendab ka
prindikvaliteeti. Prinditud lehekülg sobib
mustandite printimiseks.

HP ei soovita EconoMode'i
(Säästurežiim) pidevat kasutust.
EconoMode'i (Säästurežiim)
pidevkasutusel võib tooner vastu pidada
kauem kui prindikasseti mehaanilised
osad. Kui sellistel tingimustel hakkab
prindikvaliteet langema, peate
paigaldama uue prindikasseti hoolimata
sellest, et senises on veel toonerit.

TONER DENSITY
(TOONERI
TIHEDUS)

1 - 5

Helendage või tumestage lehekülje
trükki. Heledaim seade on 1 ja tumedaim
5. Vaikeseade 3 annab tavaliselt parima
tulemuse.

AUTO CLEANING
(AUTOMAATPUHA
STUS)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Kui automaatne puhastumine on sisse
lülitatud, prindib printer puhastuslehe, kui
lehekülje loend küündib CLEANING
INTERVAL (PUHASTAMISE
INTERVALL)
seadistuseni.

CLEANING
INTERVAL
(PUHASTAMISE
INTERVALL)

500*

1000

2000

5000

10 000

20 000

Kui AUTO CLEANING
(AUTOMAATPUHASTUS)
on sisse
lülitatud, määrab see suvand lehekülgede
arvu, mis prinditakse enne puhastuslehe
automaatset printimist.

AUTO CLEANING
SIZE
(AUTOMAATPUHA
STUSE SUURUS)

LETTER (TÄHT)*

A4

Kui AUTO CLEANING
(AUTOMAATPUHASTUS)
on sisse
lülitatud, määrab see suvand
paberiformaadi, mida puhastuslehe
printimisel kasutatakse.

CREATE
CLEANING PAGE
(PUHASTUSLEHEK
ÜLJE LOOMINE)

Prindib juhendid kuumutis üleliigse
tooneri puhastamiseks rõhurullilt.

MÄRKUS.

See suvand on saadaval

üksnes printerite HP LaserJet P3011,
HP LaserJet P3015 ja HP LaserJet
P3015n puhul.

PROCESS
CLEANING PAGE
(TÖÖTLEB
PUHASTUSLEHTE)

Looge puhastusleht ja töödelge seda
kuumutis rõhurulli puhastamiseks.
Puhastuse ajal prinditakse puhastusleht.
Seda lehte saab mitte printida.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

25