HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd

background image

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

INFORMATION
(TEAVE)

PRINT SEC PAGE
(PRINDI
TURVASEADETE
LEHEKÜLG)

YES (JAH)*

NO (EI)

YES (JAH): Prindib lehekülje, millel kirjas
HP Jetdirect prindiserveris kehtivad
turbeseaded.

NO (EI): Turbeseadete lehekülge ei prindita.

TCP/IP

ENABLE
(VÕIMALDA)

ON (SEES)*

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES): Lubage TCP/IP protokoll.

OFF (VÄLJAS): Blokeerige TCP/IP protokoll.

HOST NAME
(HOSTI NIMI)

Tärkidest koosnev string, kuni 32 sümbolit,
mida kasutatakse printeri
identifitseerimiseks. See nimi kuvatakse
nimekirjas HP Jetdirecti
konfiguratsioonilehel. Vaikimisi hosti nimi on
NPIxxxxxx, kus xxxxxx on 6 viimast numbrit
lokaalvõrgu riistvara aadressist (MAC-
aadressist).

30

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

IPV4 SETTINGS
(IPV4 SEADED)

CONFIG METHOD
(KONFIGURATSIO
ONIMEETOD)

BOOTP

DHCP*

AUTO IP
(AUTOMAATNE IP)

MANUAL
(TEATMIK)

Määrake meetod, mille järgi TCP/IPv4
parameetrid HP Jetdirecti prindiserveris
konfigureeritakse.

BOOTP: Automaatne konfigureerimine
BootP-serveris (Bootstrap Protocol e
buudiprotokoll).

DHCP: Automaatne konfigureerimine
DHCPv4-serveris (Dynamic Host
Configuration Protocol e dünaamilise
hostikonfiguratsiooni protokoll). Kui valitud ja
DHCP-liising on olemas, on menüüd DHCP
RELEASE (DHCP VABASTUS)
ja DHCP
RENEW (DHCP UUENDUS)
DHCP-liisingu
suvandite seadistamiseks saadaval.

AUTO IP (AUTOMAATNE IP): Automaatne
IPv4 lokaalvõrgu adresseerimine. Printerile
määratakse automaatselt IP aadress, mis on
vormingus 169.254.x.x.

MANUAL (TEATMIK): Kasutage MANUAL
SETTINGS (KÄSITSI SEADED)
menüüd
TCP/IPv4 parameetrite konfigureerimiseks.

MANUAL
SETTINGS
(KÄSITSI SEADED)

IP ADDRESS (IP-
AADRESS)

SUBNET MASK
(ALAMVÕRGU
MASK)

DEFAULT
GATEWAY
(VAIKEVÕRGUVÄR
AV)

(Saadaval ainult juhul, kui menüü CONFIG
METHOD
(KONFIGURATSIOONIMEETOD)
on seatud
suvandile MANUAL (TEATMIK))
Konfigureerige parameetreid otse toote
juhtpaneelilt:

IP ADDRESS (IP-AADRESS): Printeri
unikaalne IP-aadress (n.n.n.n), milles n on
väärtus 0 ja 255 vahel.

SUBNET MASK (ALAMVÕRGU MASK):
Printerile alamvõrgu mask (n.n.n.n), milles n
on väärtus 0 ja 255 vahel.

DEFAULT GATEWAY
(VAIKEVÕRGUVÄRAV)
: Teiste võrkudega
suhtlemise jaoks kasutatava võrguvärava või
ruuteri IP aadress.

DEFAULT IP
(VAIKE-IP)

AUTO IP
(AUTOMAATNE IP)
*

LEGACY (PÄRAND)

Kui prindiserver ei ole võimeline võrgust TCP/
IP ümberkonfigureerimise ajal IP aadressi
hankima, vahetage IP aadressi seade
vaikeseade vastu (näiteks, kui käsitsi
konfigureeritud kasutama BootP-d või
DHCP-d).

MÄRKUS.

See funktsioon määrab

staatilise IP-aadressi, mis võivad hallatud
võrguga üksteist segada.

AUTO IP (AUTOMAATNE IP): Lokaalvõrgu
IP aadress 169.254.x.x on seatud.

LEGACY (PÄRAND): Aadress 192.0.0.192
on seatud samalaadselt vanematele
HP Jetdirect printeritele.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

31

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

DHCP RELEASE
(DHCP VABASTUS)

YES (JAH)

NO (EI)*

Määrake, kas vabastada praegune DHCP-
liising ja liisitud IP-aadress.

MÄRKUS.

See menüü kuvatakse, kui

menüü CONFIG METHOD
(KONFIGURATSIOONIMEETOD)
on seatud
suvandile DHCP ja prindiserveri DHCP-
liising on olemas.

DHCP RENEW
(DHCP UUENDUS)

YES (JAH)

NO (EI)*

Määrake, kas prindiserver annab märku, kui
ta DHCP-liisingu uuendamist vajab.

MÄRKUS.

See menüü kuvatakse, kui

menüü CONFIG METHOD
(KONFIGURATSIOONIMEETOD)
on seatud
suvandile DHCP ja prindiserveri DHCP-
liising on olemas.

PRIMARY DNS
(PEAMINE DNS)

Määrake primaarse DNS-serveri IP-aadress
(n.n.n.n).

SECONDARY DNS
(ALAM-DNS)

Määrake sekundaarse DNS-serveri IP-
aadress (n.n.n.n).

IPV6 SETTINGS
(IPV6 SEADED)

ENABLE
(VÕIMALDA)

ON (SEES)*

OFF (VÄLJAS)

Lubage või keelake IPv6 töö prindiserveris.

ADDRESS
(AADRESS)

MANUAL
SETTINGS
(KÄSITSI SEADED)

ENABLE
(VÕIMALDA)

ADDRESS
(AADRESS)

Lubage ja konfigureerige käsitsi TCP/IPv6
aadressi.

ENABLE (VÕIMALDA): Valige ON (SEES)
käsitsi konfigureerimise lubamiseks või OFF
(VÄLJAS)
selle keelamiseks. Vaikeseade on
OFF (VÄLJAS).

ADDRESS (AADRESS): Sisestage 32-
kohaline kuueteistkümnendsüsteemis IPv6
aadress, mis kasutab kooloniga
kuueteistkümnendsüntaksit.

DHCPV6 POLICY
(DHCPV6
POLIITIKA)

ROUTER
SPECIFIED
(RUUTER
MÄÄRATLETUD)
*

ROUTER
UNAVAILABLE
(RUUTER EI OLE
SAADAVAL)

ALWAYS (ALATI)

ROUTER SPECIFIED (RUUTER
MÄÄRATLETUD)
: Ruuteri poolt määratakse
olekuga automaatse konfiguratsiooni
meetod, mida prindiserver kasutab. Ruuter
määrab, kas prindiserver hangib oma
aadressi, konfiguratsiooniinfo või mõlemad
DHCPv6 serverist.

ROUTER UNAVAILABLE (RUUTER EI OLE
SAADAVAL)
: Kui ruuter ei ole saadaval, siis
peaks prindiserver proovima hankida oma
olekukonfiguratsiooni DHCPv6 serverist.

ALWAYS (ALATI): Olenemata sellest, kas
ruuter on saadaval, proovib prindiserver alati
hankida oma olekukonfiguratsiooni DHCPv6
serverist.

PRIMARY DNS
(PEAMINE DNS)

Määrake IPv6 aadress peamisele DNS-
serverile, mida prindiserver kasutama peaks.

SECONDARY DNS
(ALAM-DNS)

Määrake IPv6 aadress teisejärgulisele DNS-
serverile, mida prindiserver kasutama peaks.

32

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

PROXY SERVER
(PUHVERSERVER)

Määrab proksiserveri, mida kasutavad
printerisse sisseehitatud rakendused.
Proksiserverit kasutavad tavaliselt
võrgukliendid Internetti pääsemiseks. See
puhverdab veebilehti ja pakub klientidele
lisaturvalisust.

Proksiserveri määramiseks sisestage selle
IPv4 aadress või täielik domeeninimi. Nimi
võib koosneda kuni 255-st oktetist.

Mõnede võrkude puhul peate proksiserveri
aadressi jaoks võtma ühendust oma
Interneti-teenuse pakkujaga.

PROXY PORT
(PUHVERPORT)

Sisestage pordi number, mida proksiserver
kasutab klientidele teenuse pakkumiseks.
Pordi number määrab pordi, mis on
reserveeritud teie võrgus proksiliikluseks ja
võib olla suvaline väärtus 0-st kuni 65 535-ni.

IDLE TIMEOUT
(JÕUDEAJA LÕPP)

Konfigureerige ajaperioodi sekundites,
pärast mida jõudeolekus TCP prindiandmete
ühendus suletakse (vaikimisi on see 270
sekundit, 0 keelab ooteaja).

IPX/SPX

ENABLE
(VÕIMALDA)

ON (SEES)*

OFF (VÄLJAS)

Lubage või keelake IPX/SPX-protokoll.

FRAME TYPE
(RAAMI TÜÜP)

AUTO
(AUTOMAATNE)
*

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

Valige oma võrgule raami tüübi seade.

AUTO (AUTOMAATNE): Seab ja limiteerib
automaatselt raami tüübi esimesele
avastatule.

EN_8023, EN_II, EN_8022 ja EN_SNAP on
Etherneti võrgu raamitüübi valikud

APPLETALK

ENABLE
(VÕIMALDA)

ON (SEES)*

OFF (VÄLJAS)

Konfigureerib AppleTalk võrku.

DLC/LLC

ENABLE
(VÕIMALDA)

ON (SEES)*

OFF (VÄLJAS)

Lubage või keelake DLC/LLC-protokoll.

SECURITY (TURVE) SECURE WEB

(TURVALINE VEEB)

HTTPS REQUIRED
(HTTPS NÕUTAV)
*

HTTPS OPTIONAL
(HTTPS
VALIKULINE)

Konfiguratsioonihalduse jaoks määrake, kas
sisseehitatud veebiserver aktsepteerib
andmevahetust, kasutades ainult HTTPS
(Secure HTTP) protokolli või nii HTTP kui ka
HTTPS protokolle.

IPSEC (IP-TURVE)

KEEP (HOIA)

DISABLE
(BLOKEERI)
*

Määrake prindiserveri IPseci olek.

KEEP (HOIA): IPSeci olek jääb samaks, mis
hetkel konfigureeritud on.

DISABLE (BLOKEERI): IPSeci töö
prindiserveris on keelatud.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

33

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

802.1X

RESET
(LÄHTESTAMINE)

KEEP (HOIA)*

Määrake, kas hoida 802.1X seaded
prindiserveris või muuta need tagasi tehase
vaikeseadeteks.

RESET SECURITY
(LÄHTESTA
TURVALISUS)

YES (JAH)

NO (EI)*

Määrake, kas kehtivad prindiserveri
turbeseaded salvestatakse või lähtestatakse
tehase vaikeseadeteks.

DIAGNOSTICS
(DIAGNOSTIKA)

EMBEDDED TESTS
(SISSEEHITATUD
TESTID)

Selles menüüs on testid, mis aitavad
diagnoosida võrguriistvara või TCP/IP võrgu
ühendusprobleeme.

Sisseehitatud testid aitavad tuvastada, kas
võrgurike on printerisisene või -väline.
Kasutage sisseehitatud testi, et kontrollida
prindiserveri riistvara ja
kommunikatsiooniradasid. Pärast testi
valimist, lubamist ja teostamise aja
määramist peate testi alustamiseks valima
suvandi EXECUTE (TEOSTA).

Olenevalt teostamise ajast, jooksevad testid,
kuni printer lülitatakse välja või kuni esineb
viga, ning prinditakse diagnostikalehekülg.

LAN HW TEST

YES (JAH)

NO (EI)*

ETTEVAATUST.

Selle sisseehitatud testi

jooksutamine kustutab teie TCP/IP
konfiguratsiooni.

Viige läbi sisemine tagasisidetest, mis
saadab ja võtab vastu pakette ainult
sisevõrguriistvara puhul. Väliseid edastusi
võrku ei tehta.

HTTP TEST

YES (JAH)

NO (EI)*

Kontrollige HTTP tööd, võttes tootest vastu
eelmääratletud lehekülgi, ning testige
sisseehitatud veebiserverit.

SNMP TEST

YES (JAH)

NO (EI)*

Kontrollige SNMP andmevahetust, minnes
toote eelmääratletud SNMP objektide juurde.

DATA PATH TEST
(ANDMERAJA
TEST)

YES (JAH)

NO (EI)*

Tuvastage andmeraja ja rikkumise
probleeme HP Postscripti 3. tasandi
emuleerimisega tootel. See test saadab
eelmääratletud PS-faili tootele. Siiski on test
paberita ja faili ei prindita.

SELECT ALL
TESTS (VALI KÕIK
TESTID)

YES (JAH)

NO (EI)*

Valige kõik saadaolevad sisseehitatud testid.

EXECUTION TIME
[M] (TEOSTAMISE
AEG [M])

Määrake ajavahemik (minutites), kui kaua
sisseehitatud test kestab. Saate valida
väärtuse 0 ja 24 minuti vahel. Kui valite nulli
(0), siis toimub testimine katkematult vea
esinemiseni või printeri väljalülitamiseni.

HTTP, SNMP, ja andmeraja testidest
kogutud info prinditakse pärast testide
lõpetamist.

34

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

EXECUTE
(TEOSTA)

YES (JAH)

NO (EI)*

Valige, kas alustada valitud testi.

PINGIMISTEST

Kontrollige võrgu andmevahetust. See test
saadab võrgu kaughostile liinitaseme pakette
ning ootab seejärel sobivat vastust.
Pingimistesti käivitamiseks seadistage
järgmised elemendid:

DEST TYPE
(SIHTKOHA TÜÜP)

IPV4

IPV6

Täpsustage, kas printer kasutab IPv4 või
IPv6 protokolli.

DEST IPV4
(SIHTKOHT IPV4)

Sisestage IPv4 aadress.

DEST IPV6
(SIHTKOHT IPV6)

Sisestage IPv6 aadress.

PACKET SIZE
(PAKETI SUURUS)

Määrake iga kaughostile saadetava paketi
suurus baitides. Minimaalne on 64 (vaikimisi)
ja maksimaalne on 2048.

TIMEOUT
(OOTEAEG)

Määrake kaughostilt vastuse ootamise
ajavahemik sekundites. Vaikeväärtus on 1 ja
maksimaalne on 100.

COUNT (LOEND)

Määrake selle testi jaoks saadetavate
pingimistesti pakettide arv. Valige väärtus 0
ja 100 vahel. Vaikeväärtus on 4. Katkematu
testimise konfigureerimiseks valige 0.

PRINT RESULTS
(PRINDITULEMUSE
D)

YES (JAH)

NO (EI)*

Kui määrasite katkematu pingimistesti, siis
võite testi tulemused printida.

EXECUTE
(TEOSTA)

YES (JAH)

NO (EI)*

Määrake, kas pingimistest tuleks käivitada.

PING RESULTS
(PINGIMISTULEMU
SED)

Vaadake pingimistesti olekut ja tulemusi
juhtpaneeli näidikul. Võite valida järgmiste
elementide vahel:

PACKETS SENT
(SAADETUD
PAKETID)

Kuvab pakettide arvu (0-65 535), mis saadeti
kaughostile, alates viimase testi alustamisest
või lõpetamisest. Vaikeseade on 0.

PACKETS
RECEIVED
(SAADUD
PAKETID)

Kuvab pakettide arvu (0-65 535), mis võeti
kaughostilt vastu, alates viimase testi
alustamisest või lõpetamisest. Vaikeseade
on 0.

PERCENT LOST
(KAOTUSE
PROTSENT)

Näitab kaughostile saadetud vastuseta
jäänud pakettide osa protsentides (0 kuni
100), alates viimase testi alustamisest või
lõpetamisest. Vaikeseade on 0.

RTT MIN (RTT
MINIMAALNE)

Kuvab paketi edastamisest reageerimiseni
kuluva minimaalse tuvastatud aja (RTT)
alates 0 kuni 4096 millisekundini. Vaikeseade
on 0.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

35

background image

Element

Alamelement

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

RTT MAX (MAX
EDASI-TAGASI
SAATMISE AEG)

Kuvab paketi edastamisest reageerimiseni
kuluva maksimaalse tuvastatud aja (RTT)
alates 0 kuni 4096 millisekundini. Vaikeseade
on 0.

RTT AVERAGE
(RTT KESKMINE)

Kuvab pakettide keskmise tuvastatud aja
(RTT), alates 0-st kuni 4096 millisekundini,
mis kulub paketi saatmisest kuni vastuseni.
Vaikeseade on 0.

PING IN
PROGRESS
(PINGIB)

YES (JAH)

NO (EI)*

Valige, kas juhtpaneel näitab, et pingimistest
on käimas.

REFRESH
(VÄRSKENDA)

YES (JAH)

NO (EI)*

Kui vaatate pingimistesti tulemusi, siis see
element värskendab pingimistesti andmeid
hetketulemustega. Automaatne
värskendamine toimub, kui menüü ooteaeg
saab läbi või kui naasete põhimenüüsse
käsitsi.

LINK SPEED (LINGI
KIIRUS)

AUTO
(AUTOMAATNE)
*

10T HALF (10T
POOLIK)

10T FULL (10T
TÄIELIK)

100TX HALF (100TX
POOLIK)

100TX FULL (100TX
TÄIELIK)

100TX AUTO
(100TX
AUTOMAATNE)

1000TX FULL
(1000TX TÄIELIK)

Liini kiirus ja prindiserveri
kommunikatsioonirežiim peavad vastama
võrgu omadele. Saadaval olevad seaded
olenevad printerist ja paigaldatud
prindiserverist.

ETTEVAATUST.

Liini seadete muutmine

võib katkestada võrguühenduse prindiserveri
ja võrguseadme vahel.

AUTO (AUTOMAATNE): Prindiserver
kasutab automaatkätlust, et häälestada end
automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja
võrgu kommunikatsioonirežiimi järgi.
Automaatkätluse nurjumisel seatakse liini
kiiruseks 100TX HALF (100TX POOLIK) või
10T HALF (10T POOLIK), olenevalt jaoturi/
kommutaatori pordi tuvastatud kiirusest.
(1000T pooldupleks valik ei ole toetatud.)

10T HALF (10T POOLIK): 10 Mbit/s,
pooldupleks-talitlus.

10T FULL (10T TÄIELIK): 10 Mbit/s,
täisdupleks-talitlus.

100TX HALF (100TX POOLIK): 100 Mbit/s,
pooldupleks-talitlus.

100TX FULL (100TX TÄIELIK): 100 Mbit/s,
täisdupleks-talitlus.

100TX AUTO (100TX AUTOMAATNE):
Piirab automaatkätluse maksimaalsele
liinikiirusele 100 Mbit/s.

1000TX FULL (1000TX TÄIELIK): 1000
Mbit/s, täisdupleks-talitlus.

36

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW