HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - System setup (Süsteemiseadistus)

background image

System setup (Süsteemiseadistus)

Kasutage menüüd SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS), et muuta vaikeseadeid nagu
uinakurežiim, printerikeel ja ummistusest taastumine.

Kuvada: Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu , valige CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI

SEADE) menüü ja seejärel SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS) menüü.

MÄRKUS.

Tärniga (*) märgistatud väärtused on tehase vaikeseadete väärtused. Mõned

menüüelemendid on vaikeseadeteta.

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

DATE/TIME (KUUPÄEV/
KELLAAEG)

DATE (KUUPÄEV)

- - - - /[MMM]/[DD] YEAR = (- - - - /
[KKK]/[PP] AASTA =)

[YYYY]/- - - /[DD] MONTH=
([AAAA]/- - - /[PP] KUU=)

[YYYY]/[MMM]/- - DAY= ([AAAA]/
[KKK]/- - PÄEV=)

Määrake õige kuupäev.
Aastavahemik on 2009 kuni 2037.

DATE FORMAT
(KUUPÄEVA VORMING)

YYYY/MMM/DD (AAAA/KKK/PP)
*

MMM/DD/YYYY (KKK/PP/AAAA)

DD/MMM/YYYY (PP/KKK/AAAA)

Valige aasta, kuu ja päeva
järjestus kuvatavas kuupäevas.

TIME (AEG)

- - :[MM] [PM] HOUR = (- - :[MM]
[PÄRASTLÕUNA] TUND =)

[HH]: ([TT]:) - - [PM] MINUTE= (-
- [PÄRASTLÕUNA] MINUT=)

[HH]:[MM] - - AM/PM= ([TT]:[MM]
- - ennelõuna/pärastlõuna=)

Valige kellaaja kuvamise
konfigureerimine.

TIME FORMAT (AJA
FORMAAT)

12 HOUR (12 TUNDI)*

24 HOUR (24 TUNDI)

Valige, kas kasutada vormingut 12
HOUR (12 TUNDI)
või 24 HOUR
(24 TUNDI)
.

JOB STORAGE LIMIT (TÖÖ
SÄILITUSLIMIIT)

Jätkuv väärtus

Vahemik: 1–100

Vaikeseade = 32

Määrake tootesse talletatavate
kiirkopeerimistööde arv.

JOB HELD TIMEOUT (TÖÖ
OOTEAJA LÕPP)

OFF (VÄLJAS)*

1 HOUR (1 TUND)

4 HOURS (4 TUNDI)

1 DAY (1 PÄEV)

1 WEEK (1 NÄDAL)

Määrake ajavahemik, mille jooksul
kiirkopeerimistöid enne
automaatset kustutamist
säilitatakse. See menüüelement
kuvatakse ainult kõvaketta
paigaldamisel.

SHOW ADDRESS (NÄITA
AADRESSI)

AUTO (AUTOMAATNE)

OFF (VÄLJAS)*

Määrake, kas toote IP-aadress
kuvatakse näidikul koos teatega
Ready (Valmis).

QUIET MODE (VAIKNE REŽIIM)

OFF (VÄLJAS)*

ON (SEES)

Vähendage müra printimise ajal.
Selle seade sisselülitamisel prindib
toode aeglasemalt.

26

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

TRAY BEHAVIOR (SALVE
TOIMIMINE)

Kontrollige, kuidas toode paberi
salvesid ja nendega seotud
juhtpaneeli viipeid käsitseb.

USE REQUESTED TRAY
(KASUTAGE NÕUTUD
SALVE)

EXCLUSIVELY (AINULISELT)*

FIRST (ESIMENE)

Määrake, kuidas käsitseda
sisestussalve määranud töid.

EXCLUSIVELY
(AINULISELT)
: Printer ei vali
kunagi teistsugust salve, kui
kasutaja pole viidanud
konkreetse salve
kasutamisele, isegi kui antud
salv on tühi.

FIRST (ESIMENE): Printer
võib kasutada teist salve
paberi võtmiseks, kui antud
salv on tühi, isegi kui kasutaja
valis kindla salve
printimiseks.

MANUALLY FEED PROMPT
(KÄSITSISÖÖTMISVIIP)

ALWAYS (ALATI)*

UNLESS LOADED (AINULT KUI
LAADITUD)

Määrake, millal peaks ilmuma
käsitsisöötmise teade, kui töö tüüp
või formaat ei vasta salvele 1
konfigureeritud formaadile või
tüübile.

ALWAYS (ALATI): Alati
enne käsitsi söödetud paberi
printimist ilmub viip.

UNLESS LOADED (AINULT
KUI LAADITUD)
: Teade
ilmub ainult juhul, kui
mitmeotstarbeline salv on
tühi või ei sobi töö jaoks
vajamineva formaadi või
tüübiga.

PS DEFER MEDIA (PS
KANDJA
EDASILÜKKAMINE)

ENABLED (VÕIMALDATUD)*

DISABLED (BLOKEERITUD)

Määrake, kuidas käsitseda paberit
Adobe PS prindidraiverilt
printimise puhul.

ENABLED
(VÕIMALDATUD)
: kasutage
HP paberikäsitsusmudelit.

DISABLED
(BLOKEERITUD)
: kasutage
Adobe PS-i
paberikäsitsusmudelit.

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

27

background image

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

SIZE/TYPE PROMPT
(SUURUSE/TÜÜBI VIIP)

DISPLAY (EKRAAN)*

DO NOT DISPLAY (ÄRA KUVA)

Määrake, kas salve sulgemisel
kuvatakse salve konfigureerimise
teade.

DISPLAY (EKRAAN): salve
konfigureerimise teade
kuvatakse, kui salv on
suletud. Saate salve formaati
või tüüpi konfigureerida otse
sellest teatest.

DO NOT DISPLAY (ÄRA
KUVA)
: salve
konfigureerimise teadet ei
kuvata.

USE ANOTHER TRAY
(KASUTAGE TEIST SALVE)

ENABLED (VÕIMALDATUD)*

DISABLED (BLOKEERITUD)

Lülitage juhtpaneeli viibe sisse või
välja, et valida teine salv, kui
määratud salv on tühi.

ENABLED
(VÕIMALDATUD)
: toode
viipab paberi lisamiseks
valitud salve või teise salve
valimiseks.

DISABLED
(BLOKEERITUD)
: printer
palub kasutajal algselt valitud
salvele paberit lisada.

DUPLEX BLANK PAGES
(TÜHJAD LEHED
DUPLEKSIL)

AUTO (AUTOMAATNE)*

YES (JAH)

Kontrollige, kuidas toode
kahepoolseid töid (dupleks)
käsitseb.

AUTO (AUTOMAATNE):
lubab taibuka
dupleksprintimise, mis ei lase
tootel mõlemale poolele
printida, kui teine pool on tühi.
See võib parandada
printimiskiirust.

YES (JAH): keelab taibuka
dupleksprintimise ning sunnib
dupleksseadme paberilehe
ümber pöörama isegi
ühepoolse printimise puhul.

MÄRKUS.

See suvand on

saadaval ainult HP LaserJet
P3011n printerile või HP LaserJet
P3011dn printerile.

IMAGE ROTATION (PILDI
PÖÖRAMINE)

STANDARD (STANDARDNE)*

ALTERNATE (ASENDUS)

Valige seadistus ALTERNATE
(ASENDUS)
, kui teil on raskusi
kujutiste joondamisega
eelprinditud vormidele.

28

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Element

Alamelement

Väärtused

Kirjeldus

SLEEP DELAY (UINAKU
VIIVITUS)

1 MINUTE (1 MINUT)

15 MINUTES (15 MINUTIT)

30 MINUTES (30 MINUTIT)*

45 MINUTES (45 MINUTIT)

60 MINUTES (60 MINUTIT)

90 MINUTES (90 MINUTIT)

2 HOURS (2 TUNDI)

Vähendab voolutarvet, kui printer
ei ole aktiivne olnud valitud
perioodi jooksul.

WAKE TIME (ÄRATUSE AEG)

<DAY OF THE WEEK>
(<NÄDALAPÄEV>)

OFF (VÄLJAS)*

CUSTOM (KOHANDA)

Konfigureerige toote igapäevast
äratusaega.

DISPLAY BRIGHTNESS
(EKRAANI HELEDUS)

Vahemik on 1 kuni 10.

Määrake juhtpaneeli näidiku
heledus. Vaikeseade on 5.

PERSONALITY (PRINTERI
KEEL)

AUTO (AUTOMAATNE)*

PCL

PDF

PS

Määrake vaikekeel.

CLEARABLE WARNINGS
(EEMALDATAVAD
HOIATUSED)

JOB (TÖÖ)*

ON (SEES)

Määrab hoiatuse ilmumist
juhtpaneelil või teise töö saatmisel.

AUTO CONTINUE
(AUTOMAATNE JÄTKAMINE)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)*

Määrab printeri käitumise
süsteemis Auto Continuable
(Automaatne jätkamine) vea
tekkimise korral.

JAM RECOVERY
(UMMISTUSJÄRGNE
TAASTAMINE)

AUTO (AUTOMAATNE)*

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Määrake, kas toode üritab peale
ummistust lehekülgi uuesti
printida.

AUTO (AUTOMAATNE): Toode
prindib leheküljed uuesti juhul, kui
täiskiirusel kahepoolseks
printimiseks on piisavalt vaba
mälu.

RAM DISK (RAM KETAS)

AUTO (AUTOMAATNE)*

OFF (VÄLJAS)

Määrab RAM-ketta
konfigureerimise. See on saadaval
ainult juhul, kui kõvaketast ei ole
paigaldatud ja printeril on vähemalt
8 MB-i vaba mälu.

AUTO (AUTOMAATNE): Toode
määratleb saadaoleva mäluhulga
alusel optimaalse RAM-ketta
formaadi.

OFF (VÄLJAS): RAM-ketas on
keelatud, kuid minimaalne RAM-
ketas on veel saadaval.

LANGUAGE (KEEL)

Kuvatakse loend saadaolevatest
keeltest.

Määrake toote keel. Vaikekeel on
ENGLISH (INGLISE KEEL).

ETWW

Konfigureeri seadme menüüd

29