HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - FCC määrused

background image

FCC määrused

Käesolev seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmete FCC eeskirjade 15. osas
kehtestatud piirmääradele. Need piirmäärad on loodud piisavaks kaitseks kahjulike mõjude vastu
elamupiirkondades. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat. Kui
käesolevat seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see kahjulikult ja häirivalt
mõjutada raadiosidet. Pole siiski garanteeritud, et teatava paigalduse korral häireid ei teki. Kui käesolev
seade põhjustab raadio- või televisiooniside kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, mida saab kindlaks määrata
seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja püüdma neid kõrvaldada ühe või mitme järgmise
meetme abil:

Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade muusse pistikupessa või vooluahelasse kui see, millega on ühendatud
vastuvõtja.

Pöörduge seadme müüja või kogenud raadio/TV-mehaaniku poole.

MÄRKUS.

Printeril tehtud muudatused või ümberseadistused, mida HP ei ole selgesti heaks kiitnud,

võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

FCC eeskirjade 15. osa B-klassi piirnormide täitmiseks on nõutav varjestatud liidesekaabli kasutamine.

218 Lisa D Normatiivne teave

ETWW