HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tüüp ja formaat

background image

Tüüp ja formaat

Printimine väärtuste type (tüüp) või size (formaat) järgi tähendab, et soovite printeril kasutada paberit
salvest, milles on vastavas formaadis või vastavat tüüpi paber. Valimine tüübi, mitte allika järgi, on
sarnane salvede lukustamisele ning aitab kaitsta eripaberit juhusliku kasutamise eest. Näiteks, kui salv
on konfigureeritud kirjaplangile ja te valite töö puhul tavalise paberi, siis ei kasuta printer kunagi salve,
kus on kirjaplank. Selle asemel võtab, ta paberi salvest, milles on tavaline paber, ning mis on printeri
juhtpaneelilt tavalisele paberile konfigureeritud.

Enamiku paberiformaatide puhul toob paberi valimine tüübiti ja formaaditi kaasa oluliselt parema
prindikvaliteedi. Vale seade kasutamine võib kaasa tuua ebarahuldava prindikvaliteedi. Siltide ja kilede
puhul kasutage alati tüübi järgi printimist. Ümbrike puhul kasutage võimalusel formaadi järgi printimist.

Et printida tüübi või formaadi järgi, valige olenevalt kasutatavast programmist dialoogiboksist Page
Setup
(Lehekülje häälestus), Print (Prindi) või Print Properties (Prindiatribuudid) paberi tüüp või
formaat.

Kui prindite tihti ühte tüüpi või formaati paberile, siis seadistage salv selle tüübi või formaadi jaoks.
Seejärel, kui valite printimisel selle formaadi või tüübi, võtab printer paberi salvest, mis on selle
tüübi või formaadi jaoks seadistatud.

86

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW