HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Juhtpaneeli teadete tüübid

background image

Juhtpaneeli teadete tüübid

Nelja tüüpi juhtpaneeli teated võivad näidata printeri olekut või selle probleeme.

Teate tüüp

Kirjeldus

Olekuteated

Olekuteated näitavad printeri olekut antud hetkel. Need teavitavad teid printeri normaalsest tööst ning
ei vaja sekkumist, et neid kõrvaldada. Nad muutuvad koos seadme oleku muutumisega. Toode kuvab
alati olekuteate Ready (Valmis), kui ta on valmis (mitte hõivatud) ja ükski hoiatusteade ei ole ootel.

Hoiatusteated

Hoiatusteated informeerivad teid andme- ja prinditõrgetest. Need teated asenduvad tavaliselt teatega
Ready (Valmis) või muu olekuteatega ja püsivad, kuni vajutate nuppu

OK

. Mõned hoiatusteated saab

kõrvaldada. Kui te seate seade CLEARABLE WARNINGS (EEMALDATAVAD HOIATUSED)
suvandile JOB (TÖÖ) menüüs CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE), siis järgmine
prinditöö tühistab need teated.

Veateated

Veateated annavad teada, et midagi tuleb teha, näiteks lisada paberit või kõrvaldada ummistus.

Mõned veateated jätkuvad automaatselt. Kui seade AUTO CONTINUE (AUTOMAATNE
JÄTKAMINE)
lülitatakse sisse menüüs CONFIGURE DEVICE (KONFIGUREERI SEADE), jätkab
toode normaalset töötamist pärast automaatselt jätkuva veateate kuvamist 10 sekundiks.

MÄRKUS.

Suvalise nupu vajutamine 10-sekundilise automaatselt jätkuva veateate ajal alistab

automaatjätkamise funktsiooni ja nupu funktsioon on olulisem. Näiteks nupu stop

vajutamine

peatab printimise ning pakub prinditöö tühistamise valikut.

Kriitilised veateated

Kriitilised veateated teavitavad teid printeri rikkest. Mõned nendest teadetest saab kõrvaldada,
lülitades toote välja ja uuesti sisse. Seade AUTO CONTINUE (AUTOMAATNE JÄTKAMINE) neid
teateid ei mõjuta. Kui kriitiline viga püsib, on vajalik printeri hooldus.