HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Juhtpaneeli teated

background image

Juhtpaneeli teated

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(TARVIKU MÄLU VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Ühel või mitmel printeri tarvikul on ilmnenud
viga.

10.00.0Y = mälu on vigane

10.10.0Y = mälu on puudu

1.

Teate kustutamiseks lülitage toode välja
ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

11.XX INTERNAL CLOCK ERROR
(SISEMINE KELLAVIGA)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Reaalajaga kellal on ilmnenud viga.

Printimine võib jätkuda, kuid igal toote
sisselülitamisel kuvatakse viip. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION>
(UMMISTUS:)

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION>
(UMMISTUS:)

Nimetatud asukohas on tekkinud ummistus.

Eemaldage ummistunud paber.

Kui teade püsib pärast kõikide ummistuste
kõrvaldamist, võib andur olla kinni jäänud või
katki. Võtke ühendust HP-volitusega
teeninduse või toetajaga.

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 145

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (PABERIUMMISTUS AVAGE
SISESTUSSALVED)

vaheldub teatega

Avage kõik salved

Salves on tekkinud ummistus.

1.

Avaga iga salv ja kontrollige
paberiummistusi.

2.

Avage ülemine kaas.

3.

Eemaldage prindikassett ja igasugune
paber.

4.

Paigaldage prindikassett uuesti ja
sulgege ülemine kaas.

5.

Sulgege kõik salved.

21 PAGE TOO COMPLEX (21. LEHEKÜLG
LIIGA KEERULINE)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

21 PAGE TOO COMPLEX (21. LEHEKÜLG
LIIGA KEERULINE)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Printimistöö andmed on liiga keerulised.

1.

Vajutage nuppu

OK

ülekantud andmete

printimiseks (osad andmed võivad
kadunud olla).

2.

Kui seda teadet kuvatakse sageli, siis
lihtsustage printimistööd või installige
mälu juurde.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (EIO X
PUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

EIO-kaardile nimetatud pesas [X] saadeti
liiga palju andmeid. Kasutusel võib olla
sobimatu kommunikatsiooniprotokoll.

Märkus: EIO 0 on mõeldud HP Jetdirect
sisseehitatud prindiserverile.

1.

Veateate eemaldamiseks vajutage
nuppu

OK

. (Tööd ei prindita.)

2.

Kontrollige hosti seadistust. Kui teade ei
kao, siis võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(SISSEEHITATUD SISEND-/
VÄLJUNDPUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Toote sisemisele HP Jetdirectile saadeti liiga
palju andmeid.

Printimise jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Mõningad andmed võisid kaduma minna.

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (USB
SISEND-/VÄLJUNDPUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

USB-pordile saadeti liiga palju andmeid.

Veateate eemaldamiseks vajutage nuppu

OK

. (Tööd ei prindita.)

40 EIO X BAD TRANSMISSION (EIO X
HALB EDASTUS)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Ühendus printeri ja EIO kaardi vahel
nimetatud pesas [X] on katkenud.

Märkus: EIO 0 on mõeldud HP Jetdirect
sisseehitatud prindiserverile.

Veateate eemaldamiseks ja printimise
jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(SISSEEHITATUD SISENDI/VÄLJUNDI
HALB EDASTUS)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Ühendus printeri ja HP Jetdirect prindiserveri
vahel on katkenud.

Veateate eemaldamiseks ja printimise
jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

146 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY <X>
(OOTAMATU FORMAAT SALVES <X>)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LAADI
SALV <X> [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press OK (Et kasutada
teist salve, vajutage OK)

Olete konfigureerinud salve teisele
paberiformaadile või -tüübile kui printimistöö
vajab.

1.

Asetage salve õiges formaadis paber.

2.

Veenduge, et paberi formaat, mis on
nimetatud tarkvaraprogrammis,
printeridraiveris ja juhtpaneelil, on
sama.

3.

Vajutage nuppu

OK

ja kerige suvandini

TRAY <X> SIZE = <Size> (SALVE <X>
SUURUS = <Suurus>)
. Konfigureerige
salve formaati uuesti, et see vastaks
printimistöö jaoks nõutava formaadiga.

4.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

5.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY 1
(OOTAMATU SUURUS SALVES 1)

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

Olete konfigureerinud salve 1 teisele
paberiformaadile või -tüübile kui printimistöö
vajab.

Asetage salve õiges formaadis paber.

Kui õige formaat on teises salves, palub
toode teil teise salve kasutamiseks vajutada
nuppu

OK

.

41.X ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

41.X ERROR (VIGA)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Vajutage

OK

nuppu. Veaga lehekülg

prinditakse automaatselt uuesti, kui
ummistusjärgne taastamine on lubatud.

2.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

3.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

49.XXXX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ilmnes kriitiline püsivara viga.

Selle vea võisisd põhjustada mitmed
välismõjud, mis ei ole otseselt seotud printeri
riistvara ega püsivaraga:

arvuti operatsioonisüsteem;

võrguühendus;

printeridraiver;

Tarkvaraprogramm

dokumendifail.

Probleemi põhjuse tuvastamiseks mõelge
läbi tegevused, mida tegite enne vea
tekkimist.

1.

Lülitage toode 20 minutiks välja ja siis
uuesti sisse.

2.

Kui suudate tuvastada, et vea põhjustas
väline mõju, siis püüdke lahendada
probleem, parandades välise
komponendi.

3.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

50.X FUSER ERROR (KUUMUTI VIGA

Vajutage abi saamiseks nuppu

Ilmnes kuumuti viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 147

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

51.XY ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

51.XY ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

52.XY ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

52.XY ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

53.X0.01 ERROR (VIGA)

UNSUPPORTED DIMM (TOETA DIMM)

Toode ei toeta DIMM-i.

Asendage DIMM mõne sellisega, mida toode
toetab.

Toetatud DIMM-ide loendi nägemiseks
vaadake

Osade numbrid: lk 201

.

DIMM-i asendamise juhised leiate siit

Mälu

installimine lk 124

.

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(ALALISVOOLU KONTROLLERI VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(ALALISVOOLU KONTROLLERI VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

56.X ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

56.X ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Vale sisestus- või väljastusnõude tulemusel
esines ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

57.XX ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

57.XX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ühes printeri ventilaatoris esines ajutine
printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

148 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

58.XX ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

58.XX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Printeriviga esines seal, kus tuvastati
mälusildi CPU viga, või on probleeme
õhuanduri või toitega.

Toitega seotud probleemide lahendamiseks:

1.

Eemaldage printer puhvertoiteallikast,
lisatoiteallikast või pikendusjuhtmest.
Ühendage seade otse seinakontakti ja
vaadake, kas see lahendab probleemi.

2.

Kui toode on juba seinakontakti
ühendatud, proovige teist hoone
toiteallikat, mis on hetkel kasutatavast
sõltumatu.

Veenduge, et juhtmete pinge ja praegune
allikas vastaksid toote spetsifikatsioonidele.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

59.XY ERROR (VIGA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

59.XY ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

68.X PERMANENT STORAGE FULL
(PÜSIMÄLU TÄIS)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

68.X PERMANENT STORAGE FULL
(PÜSIMÄLU TÄIS)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Püsimälu on täis. Mõned seaded võivad olla
vaikeseadeteks lähtestatud.

1.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

2.

Printige konfiguratsioonileht ja
kontrollige printeri sätteid, et tuvastada,
millised väärtused on muudetud.

3.

Püsisalvesti puhastamiseks lülitage
toode välja ning vajutage ja hoidke toote
sisselülitamise ajal all

Menu (Menüü)

nuppu

.

4.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
(PÜSIMÄLU KIRJUTAMINE NURJUS)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Mäluseade ei suuda kirjutada. Printimine võib
jätkuda, aga võimalikud on ootamatud
tõrked, kuna püsimälus esines viga.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse. Kui teade ei kao, siis võtke
ühendust HP volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 149

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (SALVESTI VIGA, SEADED
MUUDETUD)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (SALVESTI VIGA, SEADED
MUUDETUD)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Viga esines printeri püsimälus ning üks või
mitu printeri seadet on vaikesätteks
lähtestatud.

Printimise jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Printige konfiguratsioonileht ja kontrollige
printeri sätteid, et tuvastada, millised
väärtused on muudetud.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse. Kui teade ei kao, siis võtke
ühendust HP volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

79.XXXX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja, seejärel sisse)

Printer tuvastas kriitilise riistvaravea.

1.

Vajutage nuppu stop

printimistöö

kustutamiseks printeri mälust. Lülitage
toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Proovige printida tööd mõnest muust
programmist. Kui töö printimine
õnnestub, minge tagasi esimesse
programmi ja proovige printida erinevat
faili. Kui teade kuvatakse ainult
konkreetse programmi või printimistöö
puhul, võtke abi saamiseks ühendust
tarkvara edasimüüjaga.

Kui teated püsivad erinevate programmide ja
printimistööde puhul, proovige järgmisi
võtteid.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Ühendage lahti kõik kaablid, mis
ühendavad printerit võrgu või arvutiga.

3.

Eemaldage printerist kõik mälu DIMM-id
või välised DIMM-id. Seejärel installige
mälu DIMM uuesti.

4.

Eemaldage printerist EIO-seade.

5.

Lülitage seade sisse.

Kui viga enam pole, järgige selliseid võtteid.

1.

Installige DIMM ja EIO-seade
ükshaaval, kindlasti lülitades kumbagi
seadet installides printer välja ja siis
uuesti sisse.

2.

Vahetage välja DIMM- või EIO-seade,
mis teie arvates vea põhjustas.

3.

Ühendage uuesti kõik printerit võrgu või
arvutiga ühendavad kaablid.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

150 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

8X.YYYY EIO ERROR (EIO VIGA)

EIO pääsukaarti pesas [X] on tabanud
kriitiline viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Lülitage printer välja, paigaldage EIO
pääsukaart uuesti pesasse [X], ja
seejärel lülitage printer sisse.

3.

Lülitage printer välja, eemaldage EIO
pääsukaart pesast [X], installige see
mõnda teise EIO pesasse ja seejärel
lülitage printer sisse.

4.

Asendage EIO pääsukaart pesas [X].

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(SISSEEHITATUD JETDIRECTI VIGA)

Sisseehitatud HP Jetdirect prindiserverit on
tabanud kriitiline viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

ACCEPT BAD SIGNATURE?
(AKTSEPTEERI HALB ALLKIRI?)

Jah vajutage OK

vaheldub teatega

ACCEPT BAD SIGNATURE?
(AKTSEPTEERI HALB ALLKIRI?)

Ärge vajutage

Toode viib läbi püsivara kauguuendamist,
esmakordne koodi märguanne ei vasta
allkirjale ja menüü SIGNATURE CHECK
(ALLKIRJA KONTROLL)
on seatud
suvandile PROMPT IF BAD? (VIIBATA, KUI
HALB?)
.

Laadige alla selle toote õige püsivara
uuendusfail ja installige uuendus uuesti.

Access denied MENUS LOCKED
(Juurdepääs keelatud MENÜÜD
LUKUSTATUD)

Printeri juhtpaneeli funktsioon, mida püüate
kasutada, on lukustatud, et vältida kõrvaliste
isikute juurdepääsu.

Pöörduge võrguadministraatori poole.

Action not currently available for tray x
(Salve x jaoks ei ole toiming hetkel
saadaval)

Salve formaat ei saa olla ANY SIZE/ANY
CUSTOM (SUVALINE FORMAAT/
SUVALINE KOHANDUS)

Dupleksprintimine ei ole saadaval, kui salve
formaat on seatud seadele ANY SIZE (IGA
FORMAAT)
või ANY CUSTOM (IGA
KOHANDUS)
.

Muutke salve sätteid

1.

Vajutage

Menu (Menüü)

nuppu

.

2.

Vajutage alumist noolt , et esile tõsta
menüüd PAPER HANDLING (PABERI
KÄSITSEMINE)
, ning siis vajutage
nuppu

OK

.

3.

Vajutage määratud salve
esiletoomiseks allanoolt ja seejärel
nuppu

OK

.

4.

Muutke valitud salve formaadi ja tüübi
seaded.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(VALIKULISE SALVE HALB ÜHENDUS)

Valikuline salv ei ole korralikult ühendatud.

Eemaldage salv tootest ja installige see
uuesti. Seejärel lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse.

Bad signature (Halb allkiri)

Uuendus tühistatud

Püsivara uuenduskood ei vasta toote
allkirjale.

Laadige alla selle toote õige püsivara
uuendusfail ja installige uuendus uuesti.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 151

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

BLACK CARTRIDGE VERY LOW (MUST
KASSETT PEAAEGU TÜHI)

Toode annab märku, kui tarviku tase väga
madal on. Printerikasseti tegelik tööiga võib
varieeruda. Mõelge teise installitava
printerikasseti varumisele juhuks, kui
trükikvaliteet vastuvõetamatuks muutub. Te
ei pea printerikassetti välja vahetama, kui
trükikvaliteet vastuvõetav on. Pärast HP
tarviku jõudmist väga madalale lävele on
selle tarviku HP ülim kaitsegarantii lõppenud.

Vahetage printerikassett välja, kui
trükikvaliteet enam vastuvõetav ei ole. Vt

Prindikasseti vahetamine lk 120

.

Canceling... (Katkestamine...)

Printer tühistab tööd. Teade jätkub, kuni
toode paberitee puhastab ja kõik ülejäänud
sissetulevad andmed tühistab.

Tegutseda ei ole vaja.

CANNOT DUPLEX (EI SAA
DUPLEKSPRINTIDA)

CLOSE REAR DOOR (SULGEGE
TAGUMINE UKS)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Dupleksprintimiseks tuleb sulgeda tagumine
luuk.

Sulgege tagumine luuk.

Checking paper path (Paberitee
kontrollimine)

Printer otsib võimalikke ummistusi või
printerist eemaldamata paberit.

Tegutseda ei ole vaja.

Checking printer (Printeri kontrollimine)

Printer otsib võimalikke ummistusi või
printerist eemaldamata paberit.

Tegutseda ei ole vaja.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE (VALITUD PRINTERI KEEL EI
OLE SAADAVAL)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Printer sai nõude isiksuse järele (toote keel),
mida ei ole. Prinditöö tühistatakse.

Printige töö, kasutades teise toote keele
printeridraiverit või lisage printerile soovitud
keel (kui see on olemas).

Olemasolevate isikute nimekirja vaatamiseks
printige konfiguratsioonilehekülg.

CLEANING... (PUHASTAMINE...)

ÄRGE HAARAKE PABERIT

Printer teeb automaatpuhastust.

Tegutseda ei ole vaja.

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(KETTA <X>% PUHASTAMINE
LÕPETATUD)

Do not power off (Ärge lülitage
vooluvõrgust välja)

vaheldub teatega

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(KETTA <X>% PUHASTAMINE
LÕPETATUD)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Salvestusseadet puhastatakse. Ärge lülitage
välja. Toote funktsioonid ei ole saadaval.
Toode lülitub lõpetamisel automaatselt välja
ja uuesti sisse.

Tegutseda ei ole vaja.

CLEANING PAGE ERROR (LEHEKÜLJE
VEA EEMALDAMINE)

Avage tagauks

Te prindite puhastuslehte suletud tagumise
uksega.

Avage tagumine väljastussalv, et saaksite
alustada puhastuslehekülje loomist või
töötlemist.

Clearing event log (Sündmuse logi
eemaldamine)

Printer kustutab sündmuste logi.

Tegutseda ei ole vaja.

Clearing paper path (Paberitee
puhastamine)

Printer ummistus või avastas sisselülitamisel
valest kohast paberi. Printer püüab
automaatselt lehti väljastada.

Oodake, kuni printer lõpetab püüded lehti
väljastada. Kui see on võimatu, kuvatakse
juhtpaneelil ummistuse teade.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

152 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

CODE CRC ERROR (KOODI CRC VIGA)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(SAADA RFU UUENDUS USB DEV-PORTI)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

DATA RECEIVED (ANDMED KÄTTE
SAADUD)

To print last page press OK (Et printida
viimane lehekülg, vajutage OK)

vaheldub teatega

<aktiivse oleku teade>

Toode ootab käsku printimiseks.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

DATE/TIME = YYYY/MMM/DD HH:MM
(KUUPÄEV/KELLAAEG = AAAA/KK/PP
TT.MM)

To change press OK (Muutmiseks
vajutage OK)

To skip press (Et vahele jätta, vajutage)

Kehtiv kuupäev ja kellaaeg.

Seadke kuupäev ja kellaaeg või vajutage
nupp stop

toimingu vahele jätmiseks.

Deleting... (Kustutamine...)

Printer kustutab salvestatud tööd.

Tegutseda ei ole vaja.

DUPLEKSPRINTIMINE
EBAÕNNESTUNUD

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

vaheldub teatega

DUPLEKSPRINTIMINE
EBAÕNNESTUNUD

Vajutage abi saamiseks nuppu

Dupleksprintimise ajal on tekkinud ajastuse
viga.

Printimise jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Vea uuesti esinemisel tühistage töö ja
printige ja see ühepoolse tööna.

EIO <X> DISK NOT FUNCTIONAL (EIO <X>
KETAS EI TÖÖTA)

Vajutage abi saamiseks nuppu

EIO-ketas pesas X ei tööta korralikult.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Veenduge, et EIO-ketas on õigesti
sisestatud ja kindlalt kinnitatud.

3.

Asendage ketas, kui juhtpaneeli teade
ilmub endiselt.

EIO <X> DISK SPINNING UP (EIO <X>
KETAS PÖÖRLEB)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

EIO pesas [X] olev ketas teeb alglaadimist.

Tegutseda ei ole vaja.

EIO DEVICE FAILURE (EIO-SEADME
RIKE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 153

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

EIO FILE OPERATION FAILED (EIO FAILI
TOIMING EBAÕNNESTUS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

EIO FILE SYSTEM IS FULL (EIO
FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

EIO IS WRITE PROTECTED (EIO ON
KIRJUTUSKAITSTUD)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Failisüsteemi ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Ei saa printimiseks rohkem faile lisada

Oodake, kuni töö lõpuni prinditakse

Prindijärjekorras on maksimaalne arv töid.

Oodake ühe töö printimise lõpetamist enne
uue töö järjekorda lisamist.

Event log empty (Sündmuste logi tühi)

Te püüate vaadata ja tühjendada sündmuste
logi, valides juhtpaneelil suvandi SHOW
EVENT LOG (NÄITA SÜNDMUSTELOGI)
.

Tegutseda ei ole vaja.

INCOMPATIBLE BLACK CARTRIDGE
(SOBIMATU MUST KASSETT)

See printerikassett on mõeldud teisele
tootele.

Asendage see printerikassett sellele tootele
mõeldud printerikassettiga. Vt

Prindikasseti

vahetamine lk 120

.

Teavet selle toote toetatud printerikassettide
kohta saate vaadata siit

Osade numbrid:

lk 201

.

Incorrect (Vale)

Sisestatud vale PIN-kood.

Sisestage PIN-kood uuesti.

INFLATE FAILURE (INFLATSIOONI VIGA)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(SAADA RFU UUENDUS USB DEV-PORTI)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

Initializing (Alglaadimine)

Alglaaditakse eraldi ülesandeid.

Tegutseda ei ole vaja.

INSERT OR CLOSE TRAY <X>
(SISESTAGE VÕI SULGEGE SALV <X>)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Nimetatud salv on lahti või puudub.

Printimise jätkamiseks sisestage või sulgege
salv.

INSTALL BLACK CARTRIDGE
(PAIGALDAGE MUST KASSETT)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Printerikassetti ei ole.

1.

Avage ülemine kaas.

2.

Paigaldage kassett.

3.

Sulgege ülemine kaas.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

154 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (EBAPIISAV MÄLU
FONTIDE/ANDMETE LAADIMISEKS)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

<DEVICE> (<SEADE>)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

Printer võttis vastu rohkem andmeid, kui selle
vabasse mällu mahub. Olete võib-olla
püüdnud edastada liiga palju makrosid,
tarkvarakirju või keerukat graafikat.

Vajutage nuppu

OK

ülekantud andmete

printimiseks (osad andmed võivad kadunud
olla).

Lihtsustage printimistööd või installige
lisamälu.

Liiga palju salvesid installitud

Lülitage vool välja ja laadige salv maha

Olete paigaldanud rohkem lisavarustusse
kuuluvaid salvi, kui printer toetab.

Toode suudab aktsepteerida kuni kaks
valikulist 500-lehelist salve.

Eemaldage üks täiendav salv.

Liiga palju USB-jaotureid

Eemaldage uusim USB-jaotur

Toode tuvastas, et USB-jaotur on ühendatud
teise USB-jaoturiga.

Eemaldage üleliigne USB-jaotur. Toode ei
toeta teiste USB-jaoturitega ühenduses
olevaid USB-jaotureid.

Liiga palju USB-tarvikuid

Vajutage abi saamiseks nuppu

Toode ei toeta nii paljusid USB-
talletustarvikuid.

Eemaldage üleliigseid USB-talletustarvikuid,
kuni see teade kaob. Seejärel eemaldage ja
sisestage uuesti uus USB-talletustarvik.

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LAADI
SALV <X> [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press OK (Et kasutada
teist salve, vajutage OK)

vaheldub teatega

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LAADI
SALV <X> [TÜÜP] [SUURUS])

Vajutage abi saamiseks nuppu

Saadetud on töö, mis nõuab teatud paberi
tüüpi ja formaati, mida näidatud salves ei ole.

Vajutage nuppu

OK

, et kasutada teises

salves saadaolevat paberi tüüpi ja formaati.

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LAADI
SALV <X> [TÜÜP] [SUURUS])

Vajutage abi saamiseks nuppu

Näidatud salv on seadistatud teatud
printimistöö jaoks vajaliku paberi tüübi ja
formaadi jaoks, kuid salv on tühi. Ka kõik
teised salved on tühjad.

Laadige nõutav paber salve.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADI SALV
1 [TÜÜP] [SUURUS])

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

vaheldub teatega

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADI SALV
1 [TÜÜP] [SUURUS])

Vajutage abi saamiseks nuppu

1. salv on tühi.

Asetage nõutav paber 1. salve.

Kui paber juba on salves 1, vajutage
spikrinuppu ja printimiseks nuppu

OK

.

Muu salve kasutamiseks eemaldage paber
salvest 1 ja vajutage jätkamiseks nuppu

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 155

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADI SALV
1 [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press OK (Et kasutada
teist salve, vajutage OK)

vaheldub teatega

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADI SALV
1 [TÜÜP] [SUURUS])

Vajutage abi saamiseks nuppu

Salv 1 on tühi ja teised salved on
kasutusvalmis.

Vajutage teise salve kasutamiseks nuppu

OK

.

Salve 1 kasutamiseks asetage sinna nõutav
paber.

Kui paber juba on salves 1, vajutage
spikrinuppu ja printimiseks nuppu

OK

.

Muu salve kasutamiseks eemaldage paber
salvest 1 ja vajutage teise salve
kasutamiseks nuppu

OK

.

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

Toode ootab, et laeksite paberit salve 1.

Kui paber juba on salves 1, vajutage
spikrinuppu ja printimiseks nuppu

OK

.

Muu salve kasutamiseks eemaldage paber
salvest 1 ja vajutage nuppu

OK

.

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

vaheldub teatega

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Toode ootab, et laeksite paberit salve 1.

Asetage nõutav paber salve 1 ja vajutage
nuppu

OK

.

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

To use another tray press OK (Et kasutada
teist salve, vajutage OK)

vaheldub teatega

MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE>
(KÄSITSI SÖÖDA <TÜÜP> <SUURUS>)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Toode ootab, et laeksite paberit salve 1.

Vajutage nuppu

OK

, et kasutada teises

salves saadaolevat tüüpi ja formaati.

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(KÄSITSI SÖÖDA VÄLJUNDI PAKK)

Seejärel vajutage teistele pooltele
printimiseks OK

Käsitsi duplekstöö üks pool on prinditud ja
printer ootab, et sisestaksite väljastatud virna
teise poole printimiseks.

1.

Asetage väljastatud virn 1. salve samas
järjekorras, prinditud pool all.

2.

Printimise jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM <X>
(MÄLU TEST EBAÕNNESTUS ASENDAGE
DIMM <X>)

Toode on DIMM-is vea tuvastanud.

Asendage DIMM (kahe viigureaga
mälumoodul). Vt

Mälu installimine lk 124

.

Selle toote toetatud DIMM-ide loendi
nägemiseks vaadake

Osade numbrid:

lk 201

.

Mitte-HP tarvik paigaldatud

Olete installinud printerikasseti, mida
Hewlett-Packard ei valmistanud.

Kui usute, et ostsite õige HP tarviku, minge
veebilehele

http://www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

156 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

No job to cancel (Ei ole ühtegi tööd
tühistada)

Vajutati nuppu stop (katkesta)

, kuid

puuduvad aktiivsed tööd või puhverdatud
andmed, mida tühistada.

Teade ilmub umbes kaheks sekundiks, enne
kui printer naaseb valmis-olekusse.

Tegutseda ei ole vaja.

Oodake, kuni printer uuesti alustab

See teade võib ilmuda mitmesugustel
põhjustel:

RAM-KETTA seaded muutusid enne
printeri taaskäivitamist.

Printer taaskäivitub pärast välisseadme
režiimi muutmist.

Olete väljunud menüüst
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA).

Vanale printerile on paigaldatud uus
vormindi või uuele printerile on
paigaldatud vana vormindi.

Tegutseda ei ole vaja.

OUTPUT BIN FULL (VÄLJUNDSALV TÄIS)

Eemaldage kogu paber sektsioonist

Väljastussalv on täis ja printimist ei saa
jätkata.

Tühjendage salv, et oleks võimalik aktiivne
prinditöö lõpetada.

OUTPUT BIN FULL (VÄLJUNDSALV TÄIS)

Eemaldage kogu paber sektsioonist

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Väljastussalv on täis, kuid seda ei ole aktiivse
prinditöö jaoks vaja.

Tühjendage salv enne, kui sellele salvele uue
töö saadate.

Paper Wrapped Around Fuser (Paber
kuumuti küljes kinni)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Paber on kuumuti ümber kinni ja toode on
ummistunud.

Võtke ühendust HP-volitusega teeninduse
või toetajaga.

Please wait (Palun oodake)

Toode väljub võrgust.

Tegutseda ei ole vaja.

RAM DISK DEVICE FAILURE (RAM
KETTASEADME TÕRGE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

RAM DISK FILE OPERATION FAILED
(RAM KETTA FAILI TOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (RAM
KETTA FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 157

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (RAM
KETTAL ON KIRJUTUSKAITSE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

READING <DIRECTORY> XXXX files
found XXXX supported (<KATALOOG>
LUGEMINE XXXX faili leitud XXXX
toetatud)

Toode loeb USB-kaustas olevaid faile.

Tegutseda ei ole vaja.

Request accepted please wait (Päring
vastuvõetud palun oodake)

Soov printida sisemist lehekülge, ootab
printimist.

Oodake, kuni praeguse töö printimine on
lõppenud.

Restoring... (Taastamine...)

Taastatakse konkreetseid seadeid.

Tegutseda ei ole vaja.

Restoring factory settings
(Tehaseseadete taastamine)

Taastatakse tehase seadeid.

Tegutseda ei ole vaja.

RFU LOAD ERROR (RFU LAADIMISE
VIGA)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT
(SAADA RFU UUENDUS USB DEV-PORTI)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

ROM DISK DEVICE FAILURE (ROM
KETTASEADME TÕRGE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

ROM DISK FILE OPERATION FAILED
(ROM KETTA FAILI TOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL (ROM
KETTA FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM
KETTAL ON KIRJUTUSKAITSE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(KETTA SANEERIMINE <X>%
LÕPETATUD)

Do not power off (Ärge lülitage
vooluvõrgust välja)

vaheldub teatega

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(KETTA SANEERIMINE <X>%
LÕPETATUD)

Vajutage abi saamiseks nuppu

Kõvaketast puhastatakse.

Tegutseda ei ole vaja.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

158 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

SIZE MISMATCH IN TRAY X (FORMAAT EI
KLAP SALVES X)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Näidatud salve on asetatud teistsuguses
formaadis paber kui formaat, mis on salve
jaoks seadistatud.

Asetage salve formaat, mis on salve jaoks
seadistatud.

Veenduge, et juhikud on vastavas salves
õiges asendis. Teistest salvedest saab
printimist jätkata.

Sleep mode on (Uinakurežiim sees)

Printer on uinakurežiimis.

Tegutseda ei ole vaja.

SUPPLY MEMORY WARNING (TARVIKU
MÄLUHOIATUS)

Economode disabled (režiim Economode
keelatud)

Toode ei saa printerikassetis olevat mälu
lugeda.

Kui usute, et ostsite õige HP tarviku, minge
veebilehele

http://www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (SALV <X>
[TÜÜP] [SUURUS])

To change size or type press OK (Suuruse
või tüübi muutmiseks vajutage OK)

vaheldub teatega

TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (SALV <X>
[TÜÜP] [SUURUS])

To accept settings press (Et nõustuda
seadetega, vajutage)

See teade näitab paberisalve aktiivset tüübi
ja formaadi seadet ning võimaldab seadeid
muuta.

Paberi formaadi või tüübi muutmiseks
vajutage teate kuvamise ajal nuppu

OK

.

Teate tühistamiseks vajutage tagasinoolt

,

sel ajal kui teade kuvatakse.

Valige seaded ANY SIZE (IGA
FORMAAT)
ja ANY TYPE (IGA
TÜÜP)
, kui salve kasutatakse tihti
erinevate formaatide või tüüpide jaoks.

Seadke formaat ja tüüp konkreetsele
väärtusele, kui kasutate printimisel vaid
üht paberitüüpi.

TRAY <X> OPEN (SALV <X> AVATUD)

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Salv ei saa printerisse paberit sööta, sest salv
[X] on avatud ning peab olema kinni, et
printimist jätkata.

Kontrollige salvi ja sulgege need, mis lahti on.

UNABLE TO READ ENTIRE DIRECTORY
(EI SAA KOGU KATALOOGI LUGEDA)

To continue press OK (Jätkamiseks
vajutage OK)

USB-tarviku failide loend on pikem kui toode
kuvale mahub.

1.

Osalisest loendist faili printimiseks
vajutage nuppu

OK

ja seejärel loendist

fail.

2.

Selle probleemi ennetamiseks
eemaldage failid USB-tarvikust.

UNABLE TO STORE JOB (EI SAA TÖÖD
SALVESTADA)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Nimetatud printimistööd ei saa talletada
mälu-, ketta- või konfiguratsiooniprobleemi
tõttu.

Parandage viga ja proovige seejärel tööd
salvestada.

UNSUPPORTED SUPPLY INSTALLED
(TOETA TARVIK PAIGALDATUD)

See printerikassett on mõeldud teisele HP
tootele.

Vahetage printerikassett välja, kui
trükikvaliteet enam vastuvõetav ei ole. Vt

Prindikasseti vahetamine lk 120

.

Toetatud printerikassettide loendi
nägemiseks vaadake

Osade numbrid:

lk 201

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 159

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

UNSUPPORTED SUPPLY IN USE X
(TOETA TARVIK KASUTUSEL X)

See printerikassett on mõeldud teisele HP
tootele.

Vahetage kassett välja, kui trükikvaliteet
enam vastuvõetav ei ole. Vt

Prindikasseti

vahetamine lk 120

.

Toetatud printerikassettide loendi
nägemiseks vaadake

Osade numbrid:

lk 201

.

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB-TARVIK VAJAB LIIGA
PALJU TOIDET)

Eemaldage USB-tarvik, lülitage välja ja
siis sisse

vaheldub teatega

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB-TARVIK VAJAB LIIGA
PALJU TOIDET)

Vajutage abi saamiseks nuppu

USB-tarvik tõmbab ligi liiga palju elektrivoolu.
Printimine ei saa jätkuda.

Eemaldage USB-tarvik ja taaskäivitage
toode.

Kasutage vähem toidet kasutavat või oma
toiteplokki sisaldavat USB-tarvikut.

USB-printimine ei ole saadaval

Vajutage abi saamiseks nuppu

Haldur on keelanud USB-tarvikutest
printimise.

Printige töö tootega ühendatud arvutist.

USB STORAGE DEVICE FAILURE (USB-
SALVESTISEADME TÕRGE)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
(USB-SALVESTI FAILI TOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage nuppu

OK

.

USB-talletustarvik eemaldatud

Clearing any unassociated data
(Seosetute andmete eemaldamine)

Olete tootest USB-tarviku eemaldanud.
Toode tühistab kõik tarvikus prindijärjekorras
olevad tööd.

Järelejäänud tööde printimiseks sisestage
uuesti USB-tarvik ja valige tööd.

USB-tarvikut ei tuvastatud

Vajutage abi saamiseks nuppu

vaheldub teatega

USB-tarvikut ei tuvastatud

To clear press OK (Tühistamiseks
vajutage OK)

Toode ei toeta seda tüüpi hosti USB-pordis
oleva USB-tarviku puhul isehäälestuse
käitamist või ei ole see tarvik toetatud.

Ühendatud USB-tarvikuga saate toodet sisse
ja välja lülitada. Teate uuesti kuvamisel
eemaldage USB-tarvik.

USED SUPPLY INSTALLED (KASUTATUD
TARVIK PAIGALDATUD)

Printerikassetti on eelnevalt kasutatud.

Vajutage selle kasseti kasutamiseks nuppu

OK

või installige uus kassett.

Kui usute, et ostsite õige HP tarviku, minge
veebilehele

http://www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

160 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

USED SUPPLY IN USE X (KASUTATUD
TARVIK KASUTUSEL X)

Economode disabled (režiim Economode
keelatud)

Printerikassetti on eelnevalt kasutatud.

Kui usute, et ostsite õige HP tarviku, minge
veebilehele

http://www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

USE TRAY TYPE SIZE X (KASUTA SALVE
TÜÜBI FORMAATI X)

Muutmiseks vajutage / .

Kasutamiseks vajutage OK

Printer ei tuvastanud nõutava paberi tüüpi ja
formaati. Teade näitab kõige sarnasemat
tüüpi ja formaati ning salve, kus need asuvad.

Vajutage nuppu

OK

teates antud väärtuste

aktsepteerimiseks või vajutage üles- või
allanoolt / saadaolevate valikute
läbikerimiseks.

Uuenduse töötlemine <komponent>
<XXX> %

Do not power off (Ärge lülitage
vooluvõrgust välja)

Püsivara uuendamine koosneb mitmest
etapist.

Tegutseda ei ole vaja.

WARMING UP (SOOJENEMINE)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Printer väljub uinakurežiimist. Printimine
jätkub pärast selle lõpetamist.

Tegutseda ei ole vaja.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 161