עזרה HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image
background image
background image

תוספדמ

HP LaserJet P3010 Series

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2009

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CE524-90946

Edition 1, 4/2009

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Intel® Core™

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Intel

Corporation

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

Java™

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Sun Microsystems,

Inc.

הראב

"

ב

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows®XP

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

Windows Vista®

אוה

ןמיס

רחסמ

וא

ןמיס

רחסמ

םושר

לש

דיגאת

Microsoft

הראב

"

ב

ו

/

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

למסו

ENERGY STAR

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

.................................................................................................................

2

תאוושה

םירצומ

........................................................................................................................................

3

םינייפאמ

םייתביבס

...................................................................................................................................

5

ינייפאמ

רצומה

..........................................................................................................................................

6

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

8

טבמ

יתיזח

..............................................................................................................................

8

טבמ

ירוחא

..............................................................................................................................

9

2

חול

הרקבה

תסירפ

חול

הרקבה

.................................................................................................................................

12

שומיש

יטירפתב

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

14

שומישה

םיטירפתב

.................................................................................................................

14

טירפתה

Show Me How

)

הארה

יל

דציכ

(

..................................................................................................

15

טירפתה

Retrieve Jobs

)

רוזחא

תודובע

הספדה

(

.......................................................................................

16

טירפתה

Information

)

עדימ

(

...................................................................................................................

18

טירפתה

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

....................................................................................................

19

טירפתה

Manage supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

(

...................................................................................

20

טירפתה

Configure Device

)

רדגה

תרוצת

ןקתה

(

......................................................................................

21

טירפתה

Printing

)

הספדה

(

.....................................................................................................

21

טירפת

הנשמה

PCL

..............................................................................................

22

טירפתה

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

.....................................................................................

23

טירפתה

System Setup

)

תרדגה

תכרעמ

(

................................................................................

25

טירפתה

I/O

)

טלק

/

טלפ

(

..........................................................................................................

28

יטירפת

םיתרשה

םיצבושמה

Jetdirect

ו

-

EIO <X> Jetdirect menus

..........................

29

טירפתה

Resets

)

םיסופיא

(

.....................................................................................................

34

טירפתה

Diagnostics

)

ןוחבא

(

.................................................................................................................

36

טירפתה

Service

)

תוריש

(

.......................................................................................................................

38

3

תונכות

רובע

Windows

תוכרעמ

הלעפהה

תוכמתנה

לש

Windows

.................................................................................................

40

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

תורעמל

Windows

.................................................................................................

41

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................................

42

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................................

42

iii

HEWW

background image

רחב

תא

להנמ

תספדמה

םיאתמה

ל

-

Windows

...........................................................................................

43

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

......................................................................................................................

44

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Windows

...................................................................................................

45

תרסה

הנכותה

ב

-

Windows

.....................................................................................................................

46

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................................................

47

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................

47

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................................

47

HP Easy Printer Care

........................................................................................................

47

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

49

4

שומיש

רצומב

םע

Macintosh

הנכות

רובע

Macintosh

..........................................................................................................................

52

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

לש

Macintosh

...................................................................................

52

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

ב

-

Macintosh

.......................................................................................

52

תרסה

הנכות

תוכרעממ

הלעפה

לש

Macintosh

..........................................................................

52

תומידק

תורדגהל

הספדה

ב

-

Macintosh

....................................................................................

52

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Macintosh

.................................................................................

53

הנכות

יבשחמל

Macintosh

.....................................................................................................

53

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

..........................................................................

53

תחיתפ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

...............................................

54

תונוכתה

לש

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

........................................

54

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Macintosh

...................................................................................

55

תרש

טנרטניא

ץבושמ

.............................................................................................

55

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Macintosh

.....................................................................................

56

הריצי

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדהל

ב

-

Macintosh

שומישהו

ןהב

..........................................

56

יוניש

לדוג

לש

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

יבג

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

..................................................

56

תספדה

דומע

הכירכ

...............................................................................................................

56

שומיש

ינמיסב

םימ

.................................................................................................................

57

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Macintosh

...............................................................

57

הספדה

לע

ינש

ידיצ

ףדה

)

הספדה

וד

-

תידדצ

(

..............................................................................

57

ןוסחא

תודובע

........................................................................................................................

58

שומיש

טירפתב

Services

)

םיתוריש

(

........................................................................................

59

5

תוירושיק

רוביח

USB

...........................................................................................................................................

62

תרדגה

תרוצת

תשר

................................................................................................................................

63

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

63

תרדגה

רצומ

תשרה

................................................................................................................

64

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

64

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תשרה

............................................................................

65

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

65

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

66

תתבשה

ילוקוטורפ

תשר

)

ילנויצפוא

(

..........................................................................

66

HEWW

iv

background image

תתבשה

לוקוטורפ

IPX/SPX

,

לוקוטורפ

AppleTalk

וא

לוקוטורפ

.

DLC/

LLC

...................................................................................................

67

תוריהמ

תורשקתהה

תורדגהו

הספדה

וד

-

תידדצ

..........................................................

67

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

תרכה

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

שומישהו

םהב

..........................................................................................

70

םילדג

םיכמתנ

לש

ריינ

ירמוחו

הספדה

........................................................................................................

71

ריינ

םילדגב

םימאתומ

תישיא

....................................................................................................................

73

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

םיכמתנה

.........................................................................................................

74

תלוביק

םישגמה

םילסהו

...........................................................................................................................

75

תויחנה

יבגל

יגוס

ריינ

ירמוחו

הספדה

םידחוימ

..............................................................................................

76

תניעט

םישגמה

.......................................................................................................................................

77

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

...............................................................................................

77

תניעט

שגמ

1

.......................................................................................................................

77

תניעט

שגמ

2

וא

שגמ

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

...........................................................................

79

תרדגה

הרוצתה

לש

םישגמ

......................................................................................................................

83

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

83

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

83

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תועצמאב

טירפת

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

.......................................

84

תריחב

ריינה

יפל

רוקמ

,

גוס

וא

לדוג

...........................................................................................

84

רוקמ

...................................................................................................................

84

גוס

לדוגו

..............................................................................................................

84

שומיש

תויורשפאב

טלפ

ריינה

..................................................................................................................

85

הספדה

לסל

טלפה

ןוילעה

)

ליגרה

(

.............................................................................................

85

הספדה

לסל

טלפה

ירוחאה

......................................................................................................

85

7

שומיש

ינייפאמב

רצומה

תורדגה

ןוכסיח

.......................................................................................................................................

88

בצמ

הספדה

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................

88

תייהשה

הניש

........................................................................................................................

88

הרדגה

לש

תייהשה

הנישה

.....................................................................................

88

התבשה

וא

הלעפה

לש

בצמ

הניש

.............................................................................

89

ןמז

הציקי

..............................................................................................................................

89

ןוויכ

ןועש

ןמז

תמא

.................................................................................................

89

תרדגה

ןמז

הציקיה

................................................................................................

90

שומיש

םינייפאמב

לש

ןוסחא

תודובע

..........................................................................................................

91

תריצי

תדובע

הספדה

תנסחואמ

................................................................................................

91

תספדה

הדובע

תנסחואמ

.........................................................................................................

91

תקיחמ

תדובע

הספדה

תנסחואמ

..............................................................................................

92

תספדה

USB

הרישי

...............................................................................................................................

93

8

תומישמ

הספדה

לוטיב

תדובע

הספדה

...............................................................................................................................

96

v

HEWW

background image

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

חולמ

הרקבה

..........................................................................

96

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

הנכותהמ

...............................................................................

96

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Windows

.......................................................................................

97

תחיתפ

להנמ

תספדמה

...........................................................................................................

97

שומיש

ירוציקב

ךרד

הספדהל

...................................................................................................

97

תרדגה

תויורשפא

ריינ

תוכיאו

...................................................................................................

97

תרדגה

םיטקפא

לש

םיכמסמ

....................................................................................................

98

תרדגה

תויורשפא

רומיגה

לש

ךמסמה

........................................................................................

98

תרדגה

תויורשפא

ןוסחא

תודובע

...............................................................................................

99

תלבק

עדימ

עגונב

הכימתל

סוטטסלו

רצומה

..............................................................................

100

תרדגה

תויורשפא

הספדה

תומדקתמ

.......................................................................................

100

9

לוהינ

רצומה

ותקוזחתו

תספדה

יפד

עדימה

הכרדההו

..................................................................................................................

102

שומיש

הנכותב

HP Easy Printer Care

..................................................................................................

104

חתפ

תא

הנכותה

HP Easy Printer Care

.............................................................................

104

יעטקמ

הנכותה

HP Easy Printer Care

.................................................................................

104

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

.............................................................................................................

107

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

תועצמאב

רוביח

תשרל

.............................................................

107

יעטקמ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

..............................................................................................

108

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

110

שומיש

ינייפאמב

החטבאה

......................................................................................................................

111

תחטבא

IP

..........................................................................................................................

111

תחטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

111

תקיחמ

קסיד

תחטבואמ

.........................................................................................................

111

םינותנ

םיעפשומ

..................................................................................................

112

עדימ

ףסונ

..........................................................................................................

112

םיקסיד

םיחישק

גוסמ

HP&nbsp;Encrypted High Performance

............................................

112

סיכ

בולישל

הרמוח

...............................................................................................................

112

תחטבא

תודובע

הספדה

תונסחואמ

.........................................................................................

112

תליענ

יטירפת

חול

הרקבה

.....................................................................................................

112

תליענ

חול

םאה

....................................................................................................................

113

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................................................

114

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................................

114

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

...............................................................

114

וקה

םחה

רתאו

טנרטניאה

לש

HP

חווידל

לע

תואנוה

..................................................................

114

ךשמ

םייחה

לש

םירמוח

םילכתמ

.............................................................................................

114

תפלחה

םירמוח

םילכתמ

םהיקלחו

...........................................................................................................

115

תויחנה

תפלחהל

םירמוח

םילכתמ

...........................................................................................

115

ןפוא

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

...............................................................................................

115

תנקתה

ןורכיז

,

ינקתה

USB

םיימינפ

יסיטרכו

I/O

םיינוציח

...........................................................................

119

הריקס

................................................................................................................................

119

תנקתה

ןורכיז

......................................................................................................................

119

HEWW

vi

background image

תנקתה

ןורכיז

רצומב

............................................................................................

119

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

.........................................................................................

123

ןוכסח

םיבאשמב

)

םיבאשמ

םיעובק

(

........................................................................................

123

תלעפה

ןורכיז

תכרעמב

Windows

..........................................................................................

124

תנקתה

ינקתה

USB

םיימנפ

..................................................................................................

124

תנקתה

יסיטרכ

EIO

.............................................................................................................

127

יוקינ

רצומה

..........................................................................................................................................

130

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

130

יוקינ

לולסמ

ריינה

.................................................................................................................

130

גורדש

החשוקה

....................................................................................................................................

131

תעיבק

תסרג

החשוקה

תיחכונה

..............................................................................................

131

תדרוה

החשוק

השדח

רתאמ

טנרטניאה

לש

HP

........................................................................

131

תרבעה

החשוקה

השדחה

רצומל

.............................................................................................

131

ןכדע

תא

החשוקה

תרזעב

ץבוק

הלעפהה

לש

תחשוק

ה

-

flash

.....................................

131

שומיש

ב

-

FTP

תניעטל

החשוקה

תועצמאב

ןפדפד

.....................................................

132

שומיש

ב

-

FTP

גורדשל

החשוקה

רוביחב

תשרל

........................................................

132

שומיש

ב

-

HP Web Jetadmin

גורדשל

החשוקה

......................................................

133

שומיש

תודוקפב

לש

Microsoft Windows

גורדשל

החשוקה

......................................

133

גורדש

החשוקה

לש

HP Jetdirect

..........................................................................................

133

10

ןורתפ

תויעב

ןורתפ

תויעב

תויללכ

..............................................................................................................................

136

תמישר

תולועפ

עוציבל

ןורתפל

תויעב

.......................................................................................

136

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

........................................................................................

137

רוזחש

תורדגה

ןרצי

...............................................................................................................................

138

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................

139

יגוס

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

................................................................................................

139

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

139

תומיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

154

תוביס

תוחיכש

תומיסחל

ריינ

..................................................................................................

154

רורחש

תומיסח

ריינ

..............................................................................................................

155

רורחש

תומיסח

ריינ

שגממ

1

.................................................................................

155

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמב

2

וא

שגמב

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

..................................

156

רורחש

תומיסח

ריינ

ךרד

הסכמה

ןוילעה

...................................................................

159

רורחש

תומיסח

ריינ

ךרד

תלדה

ירוחאה

רוזאבו

ה

-

Fuser

............................................

161

רורחש

תומיסח

ריינ

הדיחיב

הספדהל

וד

-

תידדצ

........................................................

164

רורחש

תומיסח

ריינ

..............................................................................................................

168

תויעב

לופיטב

ריינב

...............................................................................................................................

169

רצומה

ןיזמ

רפסמ

תונויליג

....................................................................................................

169

רצומה

ןיזמ

לדוג

ריינ

יוגש

......................................................................................................

169

רצומה

ךשומ

שגממ

אל

ןוכנ

...................................................................................................

169

ןיא

הנזה

תיטמוטוא

לש

ריינ

....................................................................................................

170

ןיא

תנזה

ריינ

שגממ

2

,

3

וא

4

................................................................................................

170

vii

HEWW

background image

אל

תרשפאתמ

הנזה

לש

םיפקש

וא

לש

ריינ

קירבמ

.....................................................................

171

תופטעמ

תועקתנ

רצומב

וא

אלש

ןתינ

ןיזהל

ןתוא

.......................................................................

171

טלפה

ספדומה

לסלוסמ

וא

טמוקמ

...........................................................................................

171

רצומה

וניא

סיפדמ

לע

ינש

ידיצ

ףדה

וא

עצבמ

הספדה

וד

-

תידדצ

הרוצב

אל

הניקת

...........................

172

ןורתפ

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

...............................................................................................................

173

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

תורושקה

ריינל

...................................................................................

173

תויעב

תוכיאב

הספדהה

תורושקה

הביבסל

................................................................................

173

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תומיסחל

ריינ

..........................................................................

173

תואמגוד

לש

םימגפ

תונומתב

..................................................................................................

173

לגרס

םימגפ

םירזוח

..............................................................................................................

179

ןורתפ

תויעב

םיעוציב

.............................................................................................................................

180

ןורתפ

תויעב

תוירושיק

...........................................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

..........................................................................................................

182

תויעב

תנכותב

רצומה

............................................................................................................................

184

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

םע

Windows

.........................................................................................................

185

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

..........................................................................................................

186

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

190

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

191

םירזיבא

לופיטל

ריינב

............................................................................................................

191

תוינסחמ

הספדה

..................................................................................................................

191

ןורכיז

.................................................................................................................................

191

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

192

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

194

תוירחא

Premium Protection

לש

HP

:

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדה

לש

LaserJet

..............

195

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

...................................................................................................................

196

תוריש

תוירחא

ןוקיתל

ימצע

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

198

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

199

הזירא

שדחמ

לש

רצומה

........................................................................................................................

200

ספוט

יטרפ

תוריש

.................................................................................................................................

201

חפסנ

ג

םיטרפמ

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

204

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.........................................................................................

205

תביבס

הלעפה

.....................................................................................................................................

206

חפסנ

ד

עדימ

ירוטלוגר

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

208

HEWW

viii

background image

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

209

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

209

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

209

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

209

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

209

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

209

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

209

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

209

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

210

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

210

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

210

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

210

חולשמ

..............................................................................................

210

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

210

ריינ

....................................................................................................................................

210

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

210

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

211

םירמוח

םיימיכ

.....................................................................................................................

211

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

211

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

212

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

213

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

214

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

214

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

214

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

214

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

214

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

........................................................................................................

214

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

214

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

215

סקדניא

...............................................................................................................................................................

217

ix

HEWW

background image

HEWW

x

background image

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

תאוושה

םירצומ