HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - מקטעי התוכנה HP Easy Printer Care

background image

HP Easy Printer Care

104

background image

עטקמה

תויורשפא

הייסיטרכה

Support

)

הכימת

(

תקפסמ

רושיק

עדימל

אשונב

הכימת

עטקמה

Device Status

)

בצמ

ןקתהה

:(

עטקמ

הז

גיצמ

עדימ

יוהיזל

ןקתהה

ןכו

תא

בצמ

רצומה

.

אוה

גיצמ

תוארתה

רצומ

,

ומכ

הרקמב

לש

תינסחמ

הספדה

העיגהש

ףוסל

תלחות

הייח

תרעושמה

.

רחאל

ןוקית

היעבה

הררועתהש

רצומב

,

ץחל

לע

ןצחל

ןונערה

הניפבש

תינמיה

הנוילעה

לש

ןולחה

ידכ

ןכדעל

תא

בצמה

.

עטקמה

Device Management

)

לוהינ

ןקתהה

:(

קפסמ

םירושיק

עדימל

לע

HP Easy

Printer Care

,

תורדגהל

רצומ

תומדקתמ

ןכו

תוחודל

שומיש

רצומב

.

Troubleshooting and Help

)

ןורתפ

תויעב

הרזעו

:(

קפסמ

םירושיק

םילכל

םילוכיש

שמשל

ןורתפל

תויעב

,

עדימל

ןווקמ

לע

רצומה

ןכו

יחמומל

HP

טנרטניאב

.

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

תעיבקל

תורדגה

רצומה

,

ןונווכל

תורדגה

תוכיא

הספדהה

רותיאלו

עדימ

לע

םינייפאמ

םייפיצפס

לש

רצומה

הרעה

:

הייסיטרכ

וז

הניא

הנימז

רובע

םירצומ

םימיוסמ

.

About

)

תודוא

:(

קפסמ

עדימ

יללכ

לע

הייסיטרכ

וז

.

General

)

יללכ

:(

קפסמ

עדימ

לע

רצומה

,

ןוגכ

רפסמ

םגדה

,

רפסמה

ירודיסה

ןכו

תורדגה

ךיראתה

העשהו

,

םא

ןה

תונימז

.

Information Pages

)

יפד

עדימ

:(

קפסמ

םירושיק

תספדהל

יפד

עדימה

םינימזה

רובע

רצומה

.

Capabilities

)

תולוכי

:(

קפסמ

עדימ

לע

ינייפאמ

רצומה

,

ןוגכ

הספדה

וד

-

תידדצ

,

ןורכיזה

ןימזה

ןכו

יגוס

תוישיא

םינימז

הספדהל

.

ץחל

לע

Change

)

יוניש

(

ןונווכל

תורדגהה

.

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

:(

קפסמ

עדימ

לע

תורדגה

תוכיא

הספדהה

.

ץחל

לע

Change

)

יוניש

(

ןונווכל

תורדגהה

.

Trays / Paper

)

םישגמ

/

ריינ

:(

קפסמ

עדימ

לע

םישגמה

לעו

םתרדגה

.

ץחל

לע

Change

)

יוניש

(

ןונווכל

תורדגהה

.

Restore Defaults

)

רוזחש

תורדגה

תרירב

לדחמה

:(

קפסמ

ךרד

תרזחהל

תורדגה

רצומה

בצמל

תרירב

לדחמה

יפכ

רדגוהש

לע

ידי

ןרציה

.

ץחל

לע

Restore

)

רוזחש

(

ידכ

ריזחהל

תא

תורדגהה

בצמל

תרירב

לדחמה

ןהלש

.

HP Proactive Support

הרעה

:

טירפ

הז

ןימז

ךרד

הייסיטרכה

Overview

)

הריקס

תיללכ

(

ןכו

ךרד

הייסיטרכה

Support

)

הכימת

(

.

רשאכ

HP Proactive Support

רשפואמ

,

אוה

קרוס

ןפואב

רידס

תא

תכרעמ

הספדהה

ידכ

תוהזל

תויעב

תוירשפא

.

ץחל

לע

רושיקה

more info

)

עדימ

ףסונ

(

ידכ

רידגהל

תא

תופיכת

הקירסה

.

ףד

הז

ףא

קפסמ

עדימ

עגונב

םינוכדעל

םינימז

רובע

תנכות

רצומה

,

החשוקה

ילהנמו

תספדמה

לש

HP

.

ךתורשפאב

לבקל

וא

תוחדל

לכ

ןוכדע

ץלמומ

.

ןצחלה

Supplies Ordering

)

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

(

ץחל

לע

ןצחלה

Supplies Ordering

)

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

(

הייסיטרכב

יהשלכ

ידכ

חותפל

תא

ןולחה

Supplies Ordering

)

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

,(

רשא

קפסמ

השיג

הנמזהל

תנווקמ

לש

םירמוח

םילכתמ

.

הרעה

:

טירפ

הז

ןימז

ךרד

הייסיטרכה

Overview

)

הריקס

תיללכ

(

ןכו

ךרד

הייסיטרכה

Support

)

הכימת

(

.

המישרה

Ordering

)

תונמזה

:(

הגיצמ

תא

םירמוחה

םילכתמה

ןתינש

ןימזהל

רובע

לכ

רצומ

.

םא

ךנוצרב

ןימזהל

טירפ

םיוסמ

,

ןמס

תא

הביתה

Order

)

ןמזה

(

דצל

ותוא

טירפ

תמישרב

םירמוחה

םילכתמה

.

ךתורשפאב

ןיימל

תא

המישרה

יפל

םירצומ

,

וא

יפל

םירמוחה

םילכתמה

שיש

ןימזהל

תופיחדב

ההובגה

רתויב

.

המישרה

תללוכ

עדימ

לע

םירמוח

םילכתמ

רובע

לכ

רצומ

עיפומה

המישרב

My HP Printers

.

ןצחלה

Shop Online for Supplies

)

היינק

תנווקמ

לש

םירמוח

םילכתמ

:(

חתופ

ןולחב

שדח

לש

ןפדפדה

תא

רתא

םירצומה

םילכתמה

HP SureSupply

.

םא

תנמיס

תא

הביתה

Order

)

ןמזה

(

רובע

םיטירפ

םהשלכ

,

ןתינ

ריבעהל

תא

עדימה

לע

םתוא

םיטירפ

רתאל

טנרטניאה

,

םש

לבקת

םיטרפ

לע

תויורשפא

השיכרה

לש

םירמוחה

םילכתמה

תרחבש

.

ןצחלה

Print Shopping List

)

ספדה

תמישר

תוינק

:(

סיפדמ

תא

עדימה

לע

םירצומה

םילכתמה

ורחבנש

לע

ידי

ןומיס

הביתה

Order

.

105

קרפ

9

לוהינ

רצומה

ותקוזחתו

HEWW

background image

עטקמה

תויורשפא

רושיקה

Alert Settings

)

תורדגה

הערתה

(

הרעה

:

טירפ

הז

ןימז

ךרד

הייסיטרכה

Overview

)

הריקס

תיללכ

(

ןכו

ךרד

הייסיטרכה

Support

)

הכימת

(

.

ץחל

לע

רושיקה

Alert Settings

)

תורדגה

הערתה

(

ידכ

חותפל

תא

ןולחה

Alert Settings

)

תורדגה

הערתה

,(

ובש

לכות

רידגהל

תוערתה

רובע

לכ

רצומ

.

תוערתה

תולעפומ

וא

תותבשומ

:

הליעפמ

וא

התיבשמ

תא

תנוכת

תוערתהה

.

Printer Alerts

)

תוערתה

תספדמ

:(

רחב

תורשפאב

תלבקל

תוערתה

רובע

תואיגש

תויטירק

דבלב

,

וא

רובע

לכ

האיגש

איהש

.

Job Alerts

)

תוערתה

תודובע

הספדה

:(

הרקמב

לש

םירצומ

םיכמותה

תורשפאב

וז

,

ןתינ

לבקל

תוערתה

רובע

תודובע

הספדה

תויפיצפס

.

Color Access Control

)

תרקב

השיג

עבצל

(

הרעה

:

טירפ

הז

ןימז

ךא

קרו

רובע

ירצומ

עבצ

לש

HP

םיכמותה

תרקבב

השיג

עבצל

.

הרעה

:

טירפ

הז

ןימז

ךרד

הייסיטרכה

Overview

)

הריקס

תיללכ

(

ןכו

ךרד

הייסיטרכה

Support

)

הכימת

(

.

שמתשה

ןייפאמב

הז

ידכ

ריתהל

וא

ליבגהל

תוספדה

עבצ

.

HEWW

שומיש

הנכותב

HP Easy Printer Care

106

background image

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

שמתשה

תרשב