HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - לא מתאפשרת הזנה של שקפים או של נייר מבריק

background image

תרשפאתמ

הנזה

לש

םיפקש

וא

לש

ריינ

קירבמ

אל

תרשפאתמ

הנזה

לש

םיפקש

וא

לש

ריינ

קירבמ

הביס

ןורתפ

אל

ןיוצ

הנכותב

וא

להנמב

תספדמה

גוס

ריינה

ןוכנה

.

אדו

גוסש

ריינה

ןוכנה

רחבנ

הנכותב

וא

להנמב

תספדמה

.

שגמ

הנזהה

אלמ

רתי

לע

הדימה

.

אצוה

יפדוע

ריינ

שגממ

טלקה

.

לא

גורחת

ינמיסמ

הבוג

המירעה

יברמה

שגמב

1

.

שגמב

טלק

רחא

שי

ריינ

לדוגב

ההז

לדוגל

םיפקשה

תספדמהו

תרחוב

שגמב

רחאה

תרירבכ

לדחמ

.

אדו

שגמש

הנזהה

ליכמה

תא

םיפקשה

וא

תא

ריינה

קירבמה

רחבנ

הנכותב

וא

להנמב

ןקתה

תספדמה

.

שמתשה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

ידכ

רידגהל

שגמב

תא

גוס

ריינה

ןעטנש

.

גוס

ריינה

שגמב

ליכמש

תא

םיפקשה

וא

תא

ריינה

קירבמה

וניא

רדגומ

ןוכנ

.

אדו

שגמש

הנזהה

ליכמה

תא

םיפקשה

וא

תא

ריינה

קירבמה

רחבנ

הנכותב

וא

להנמב

ןקתה

תספדמה

.

שמתשה

חולב

הרקבה

לש

רצומה

ידכ

רידגהל

שגמב

תא

גוס

ריינה

ןעטנש

.

ןכתיי

םיפקשהש

וא

ריינ

קירבמה

אל

םידמוע

תושירדב

טרפמ

ריינה

.

שמתשה

קר

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

רצומל

הז

.

תוביבסב

לש

תוחל

ההובג

תולולע

םרגיהל

תולקת

ומכ

יא

-

הנזה

לש

ריינ

קירבמ

וא

הנזה

לש

תונויליג

םיבורמ

.

ענמיה

הספדהמ

לע

ריינ

קירבמ

םיאנתב

לש

תוחל

ההובג

.

הספדהב

לע

ריינ

קירבמ

,

תאצוה

ריינה

הזיראהמ