HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - קדימות להגדרות הדפסה ב-Macintosh

background image

תוילנויצקנופ

האלמ

לש

הספדה

השיגו

תונוכתל

תויפיצפס

לש

תוספדמ

HP

.

תרסה

הנכות

תוכרעממ

הלעפה

לש

Macintosh

ידכ

ריסהל

תא

הנכותה

ךילע

קיזחהל

תואשרהב

לש

להנמ

תכרעמ

.

Mac OS X V10.3

ו

-

V10.4

1

.

טוונ

לא

הייקיתה

האבה

:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2

.

חתפ

תא

הייקיתה

>

lang>.lproj

הבש

>

lang

<

אוה

דוק

הפש

ןב

יתש

תויתוא

.

3

.

קחמ

תא

ץבוק

ה

-

.GZ

לש

רצומ

הז

.

4

.

רוזח

לע

בלש

2

בלשו

3

יבגל

לכ

תייקית

הפש

.

Mac OS X V10.5

1

.

טוונ

לא

הייקיתה

האבה

:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

2

.

קחמ

תא

ץבוק

ה

-

.GZ

לש

רצומ

הז

.

תומידק

תורדגהל

הספדה

ב

-

Macintosh

םייונישה

םישענש

תורדגהב

הספדהה

םילבקמ

תופידע

םאתהב

ילכל

ובש

םה

ועצוב

:

הרעה

:

תומשה

לש

תודוקפ

תוביתו

וד

-

חיש

םייושע

תונתשהל

םאתהב

הנכותל

שומישבש

.

תבית

ודה

-

חיש

'

תרדגה

דומע

'

:

ץחל

לע

תרדגה

דומע

וא

לע

הדוקפ

המוד

טירפתב

ץבוק

לש

תינכותה

הבש

התא

דבוע

,

ידכ

חותפל

תא

תבית

ודה

-

חיש

.

םייונישל

םיסנכומה

תורדגהב

םוקמב

הז

היושע

תויהל

תופידע

לע

ינפ

תורדגה

ונושש

תומוקמב

םירחא

.

תבית

ודה

-

חיש

'

הספדה

'

:

ץחל

לע

הספדה

,

תרדגה

דומע

וא

לע

הדוקפה

הליבקמה

הל

טירפתב

ץבוק

לש

תינכותה

שומישבש

ידכ

חותפל

תבית

וד

-

חיש

וז

.

תורדגהל

םינשמש

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

שי

תופידע

הכומנ

רתוי

,

ןכלו

ןה

ןניא

תופקוע

םייוניש

ועצובש

תביתב

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

.

HEWW

הנכות

רובע

Macintosh

52

background image

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

תספדמה

:

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

תספדמה

תועבוק

תא

תורדגהה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

,

אלא

םא

ןכ

םינשמ

ןתוא

ךרד

תובית

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

,

הספדה

וא

ינייפאמ

תספדמ

.

תורדגה

חול

הרקבה

לש

תספדמה

:

תורדגהל

ונושש

ךרד

חול

הרקבה

לש

תספדמה

שי

תא

תופידעה

הכומנה

רתויב

.

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Macintosh

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

1

.

טירפתב

File

)

ץבוק

,(

ץחל

לע

Print

)

הספדה

(

.

2

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגהה

תויוצרה