HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - עדיפות של הגדרות הדפסה

background image

הדוקפה

הליבקמה

הל

טירפתב

ץבוק

לש

תינכותה

שומישבש

ידכ

חותפל

תבית

וד

-

חיש

וז

.

תורדגה

הנשתש

ןאכמ

ופקעי

תורדגה

ונושש

לכמ

םוקמ

רחא

.

תבית

ודה

-

חיש

'

הספדה

'

:

ידכ

חותפל

תבית

וד

-

חיש

וז

,

ץחל

לע

הספדה

,

תורדגה

הספדה

וא

לע

הדוקפ

המוד

טירפתב

ץבוק

תינכותב

הבש

התא

דבוע

.

תורדגהל

ונושש

ךרד

תבית

ודה

-

חיש

הספדה

תופידע

הכומנ

רתוי

ךרדבו

ללכ

ןה

ןניא

תולוכי

ףוקעל

םייוניש

ועצובש

ךרד

תבית

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

.

תבית

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמ

) '

להנמ

תספדמ

(

:

ידכ

חותפל

תא

להנמ

תספדמה

,

ץחל

לע

םינייפאמ

תביתב

ודה

-

חיש

הספדה

.

תורדגה

ונושש

ךרד

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

ךרדב

ללכ

ןניא

תולוכי

לבקל

תופידע

לע

תורדגה

תורחא

תנכותב

הספדהה

.

ןאכ

ןתינ

תונשל

תא

בור

תורדגה

הספדהה

.

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

תספדמה

:

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

להנמ

תספדמה

תועבוק

תא

תורדגהה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

,

אלא

םא

ןכ

םינשמ

ןתוא

ךרד

תובית

ודה

-

חיש

תרדגה

דומע

,

הספדה

וא

ינייפאמ

תספדמ

.

תורדגה

חול

הרקבה

לש

תספדמה

:

תורדגהל

ונושש

ךרד

חול

הרקבה

לש

תספדמה

שי

תא

תופידעה

הכומנה

רתויב

.

HEWW

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

44

background image

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Windows

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

1

.

טירפתב

ץבוק

הנכותב

,

ץחל

לע

הספדה

.

2

.

רחב

תא

להנמ

תספדמה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

םינייפאמ

וא

לע

תופדעה

.

םידעצה

לעופב

םייושע

תויהל

םינוש

,

ךא

והז

להונה

ץופנה

רתויב

.

1

.

Windows XP

,

Windows Server

2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

'

(

:

ץחל

לע

לחתה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

וא

Windows 2000

,

Windows XP

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

הגוצתה

תיסאלקה

לש

טירפת

'

לחתה

'

(

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

תורדגה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

וא

Windows Vista

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

חול

הרקבה

רחאלו

ןכמ

הירוגטקב

לש

הרמוח

לוקו

ץחל

לע

תספדמ

.

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

רחבו

תורשפאב

תופדעה

הספדה

.

1

.

Windows XP

,

Windows Server

2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

'

(

:

ץחל

לע

לחתה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

וא

Windows 2000

,

Windows XP

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

הגוצתה

תיסאלקה

לש

טירפת

'

לחתה

'

(

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

תורדגה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

וא

Windows Vista

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

חול

הרקבה

רחאלו

ןכמ

הירוגטקב

רובע

הרמוח

לוקו

ץחל

לע

תספדמ

.

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

רחבו

תורשפאב

םינייפאמ

.

3

.

ץחל

לע