HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Көмектесіңдер

background image
background image
background image

HP LaserJet P3010 сериясы принтерлері

Пайдаланушы Нұсқаулығы

background image

Авторлық Құқық жəне Лицензия

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сəйкес
жағдайлардан басқа кезде, алдын ала
жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы мəлімдемелер
қосымша кепілдік ретінде қабылданбауы
тиіс. НР бұл құжаттағы техникалық немесе
редакторлық қателер немесе кемшіліктер
үшін жауап бермейді.

Бөлік нөмірі: CE524-90927

Edition 1, 4/2009

Тауар белгісі Тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа ел/
аймақтардағы Intel корпорациясының
сауда белгісі.

Java™ - Sun Microsystems
корпорациясының АҚШ-тағы сауда
белгісі.

Microsoft®, Windows® жəне Windows®XP
Microsoft корпорациясының АҚШ-та
тіркелген тауар белгісі.

Windows Vista® - Microsoft
корпорациясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе өзге ел/
аймақтардағы тауар белгісі немесе
тіркелген тауар белгісі.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне
ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып табылады.

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер ........................................................................ 2
Өнімдерді салыстыру ......................................................................................................................... 3
Қоршаған ортаның мүмкіндіктері ....................................................................................................... 5
Өнім мүмкіндіктері .............................................................................................................................. 6
Өнім көріністері ................................................................................................................................... 8

Алдыңғы көрінісі ................................................................................................................. 8
Артынан көрінісі ................................................................................................................. 9

2 Басқару панелі

Басқару тақтасының жобасы ........................................................................................................... 12
Басқару тақтасының мəзірлерін пайдаланыңыз ............................................................................ 14

Мəзірлерді пайдалану ..................................................................................................... 14

Қалай екенін көрсет мəзірі ............................................................................................................... 15
Тапсырма мəзірін алу ....................................................................................................................... 16
Ақпараттық мəзір .............................................................................................................................. 18
Қағазды қолдану мəзірі .................................................................................................................... 19
Қамсыздандыру материалдары мəзірін басқару ........................................................................... 20
Құрылғыны конфигурациялау мəзірі ............................................................................................... 21

Басып шығару мəзірі ........................................................................................................ 21

PCL ішкі мəзірі ................................................................................................. 22

Баспа сапасының мəзірі .................................................................................................. 23
Жүйені орнату мəзірі ........................................................................................................ 26
I/O мəзірі ........................................................................................................................... 30

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері .................................... 31

Мəзірді қайтарады ............................................................................................................ 38

Диагностикалау мəзірі ...................................................................................................................... 40
Қызмет мəзірі .................................................................................................................................... 42

3 Windows арналған бағдарламалық құралдар

Windows үшін қолдаулы операциялық жүйелер ............................................................................ 44
Windows жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері ....................................................... 45
HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ............................................................................................ 46

UPD орнату режимдері .................................................................................................... 46

KKWW

iii

background image

Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз ................................................ 47
Баспа параметрлерінің басымдықтары .......................................................................................... 48
Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............................... 49
Windows бағдарламалық құралын жою .......................................................................................... 50
Windows жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................................... 51

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 51
Енгізілген Веб сервер ...................................................................................................... 51
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 51

Өзге операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал .................................................... 53

4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар ............................................................................... 56

Macintosh арналған қолдаулы операциялық жүйелер .................................................. 56
Macintosh жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері .................................... 56
Бағдарламалық құралды Macintosh операциялық жүйесінен жою .............................. 56
Macintosh жүйесіне арналған баспа баптауларының басымдылығы .......................... 56
Macintosh жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............ 58
Macintosh оперативтік жүйесі орнатылған компьютерлерге арналған
бағдарламалық құрал ...................................................................................................... 58

HP Принтер утилиталары ............................................................................... 58

HP Printer Utility (HP Принтер Утилиталарын) ашыңыз ................ 59
HP Принтерінің мүмкіндіктері ......................................................... 59

Macintosh жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................. 60

Енгізілген веб-сервер ...................................................................................... 60

Macintosh принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 61

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне пайдалану ...... 61
Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту .......................... 61
Мұқабаны басып шығару ................................................................................................. 61
Субелгілерін пайдалану .................................................................................................. 62
Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару ............................. 62
Екі жағын да басып шығару (дуплекс басып шығару) ................................................... 63
Тапсырмаларды сақтау ................................................................................................... 64
Қызметтер мəзірін пайдалану ......................................................................................... 64

5 Қосылу сипаттары

USB байланысы ................................................................................................................................ 66
Желі конфигурациясы ...................................................................................................................... 67

Қолдаулы желілік протоколдар ....................................................................................... 67
Желілік өнімді конфигурациялаңыз ................................................................................ 69

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................... 69
Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту ....................................................... 69
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен
конфигурациялау. ............................................................................................ 70

iv

KKWW

background image

IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасынан қолмен
конфигурациялау. ............................................................................................ 70
Желілік протоколдарды өшіру (қосымша) ..................................................... 71

IPX/SPX, AppleTalk немесе DLC/LLC өшіріңіз ............................... 71

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері ................................ 72

6 Қағаз жəне баспа медиасы

Басып шығаруға арналған қағаз бен арқауларды пайдалану туралы .......................................... 74
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының өлшемдері ................................................................ 75
Стандартты емес қағаз пішімдері .................................................................................................... 77
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының түрлері ...................................................................... 78
Науа жəне қалта сыйымдылығы ...................................................................................................... 79
Арнайы қағазды немесе басып шығаруға арналған арқауларды пайдалану бойынша
ұсынымдар ........................................................................................................................................ 80
Науаларды толтыру ......................................................................................................................... 82

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты .......................................................... 82
1-Науаға салу .................................................................................................................. 82
2-Науаға немесе қосымша 500-парақтық науаға салу .................................................. 84

Науаларды конфигурациялау .......................................................................................................... 88

Қағазды салғанда науаны конфигурациялау ................................................................. 88
Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін
конфигурациялаңыз. ........................................................................................................ 88
Қағазды қолдану мəзірін пайдалана отырып науаны конфигурациялаңыз ................ 89
Қағазды қайнар көзі, түрі немесе өлшемі бойынша таңдаңыз. .................................... 89

Қайнар көз ........................................................................................................ 89
Түрі жəне өлшемі ............................................................................................. 89

Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз ............................................................................... 91

Жоғарғы (стандартты) шығыс қалтасына басып шығару .............................................. 91
Артқы шығыс қалтасына басып шығару ......................................................................... 91

7 Өнім мүмкіндіктерін пайдаланыңыз

Үнемдеу параметрлері ..................................................................................................................... 94

Үнемдеу Режимі ............................................................................................................... 94
Күту кідірісі ........................................................................................................................ 94

Күту кідірісін орнату ......................................................................................... 94
Күту режимін өшіру немесе қосу .................................................................... 95

Ояту уақыты ..................................................................................................................... 95

Дəл уақытты сағатты орнату .......................................................................... 95
Ояту уақытын орнату ...................................................................................... 96

Тапсырмаларды сақтау мүмкіндіктерін пайдалану ........................................................................ 97

Сақталған тапсырманы жасау ......................................................................................... 97
Сақталған тапсырманы басып шығару ........................................................................... 98
Сақталған тапсырманы жою ........................................................................................... 98

Walk-up USB басып шығару ........................................................................................................... 100

KKWW

v

background image

8 Баспа тапсырмалары

Баспа тапсырмасын тоқтату .......................................................................................................... 102

Ағымдағы баспа тапсырмасын басқару панелінен тоқтату ........................................ 102
Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату ............................ 102

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 103

Принтер драйверін ашу ................................................................................................. 103
Басып шығару сілтемелерін пайдаланыңыз ................................................................ 103
Қағаз жəне сапа опцияларын орнату ........................................................................... 103
Құжат əсерін орнату ....................................................................................................... 104
Құжатты аяқтау опциясын орнату ................................................................................. 105
Тапсырмаларды сақтау опциясын орнату ................................................................... 106
Қолдау жəне өнім мəртебесінің ақпаратын алу ........................................................... 107
Кеңейтілген басып шығару опцияларын орнатыңыз ................................................... 107

9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

Ақпарат пен қалай орындауды көрсететін беттерді басып шығару ........................................... 110
HP Easy Printer Care бағдарламалық жасақты пайдалану .......................................................... 112

HP Easy Printer Care бағдарламалық құралын ашыңыз ............................................. 112
HP Easy Printer Care бағдарламалық құрал бөлімдері ............................................... 112

Енгізілген веб-серверін пайдалану ............................................................................................... 115

Енгізілген Веб серверді желілік қосылысты пайдалан отырып ашыңыз ................... 115
Енгізілген Веб сервер бөлімдері ................................................................................... 116

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ............................................................... 119
Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалану ............................................................................................ 120

IP Қауіпсіздігі .................................................................................................................. 120
Енгізілген веб серверін қауіпсіздендіру ........................................................................ 120
Дискіні қауіпсіз өшіру ...................................................................................................... 120

Ықпал етілетін деректер ............................................................................... 121
Қосымша ақпарат .......................................................................................... 121

HP шифрланған жұмыс тиімділігі жоғары қатты дискілері .......................................... 121
Ақпараттық құралдың біріктірілген қалтасы ................................................................. 121
Сақталған тапсырмаларды қауіпсіздендіру ................................................................. 121
Басқару панелінің мəзірлерін құрсаулау ...................................................................... 122
Пішімдеушіні құрсаулау ................................................................................................. 122

Жабдықтарды басқару ................................................................................................................... 124

Басып шығару картриджін сақтау ................................................................................. 124
HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ............................................... 124
алдау оқиғасы жөнінде хабарлау үшін НР жедел байланыс желісі жəне Web-
сайты ............................................................................................................................... 124
Қамсыздандыру материалдардың қызмет уақыты ..................................................... 124

Қамсыздандыру материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру ....................................... 125

Қамсыздандыру материалдарды ауыстыру жөніндегі жалпы нұсқаулар .................. 125

vi

KKWW

background image

Баспа картриджін ауыстыру .......................................................................................... 125

Жадты, ішкі USB құрылғыларды жəне I/O картасын орнатыңыз. ............................................... 129

Шолу ................................................................................................................................ 129
Жадты орнату ................................................................................................................. 129

Өнім жадын орнату ........................................................................................ 129

DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ....................................................................... 133
Қорларды сақтау (тұрақты қорлар) .............................................................................. 133
Windows жүйесіне жадты қосу ...................................................................................... 134
Ішкі USB құрылғыларын орнату .................................................................................... 135
EIO карталарын орнатыңыз .......................................................................................... 137

Өнімді тазалау ................................................................................................................................ 140

Сыртын тазалаңыз ......................................................................................................... 140
Қағаз жолын тазалау ..................................................................................................... 140

Микробағдарламалық жасақтаманы жаңарту .............................................................................. 141

Микробағдарламалық жасақтаманың қазіргі нұсқасын анықтау ................................ 141
HP веб-торабынан жаңа микробағдарламалық жасақтаманы жүктеу ....................... 141
Жаңа микробағдарламалық жасақтаманы өнімге көшіру ........................................... 141

Енгізілген бағдарламалық құралды жаңарту үшін флэшпен
орындалатын файлды пайдалану ................................................................ 142
FTP протоколын пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
брайзер арқылы жүктеңіз. ............................................................................. 142
FTP протоколын пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
желілік байланысы арқылы жаңарту ............................................................ 143
HP Web Jetadmin пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
жаңарту .......................................................................................................... 143
Microsoft Windows пəрмендері арқылы микробағдарламалық
жасақтаманы жаңарту ................................................................................... 144

HP Jetdirect микробағдарламалық жасақтамасын жаңарту ........................................ 144

10 Мəселелерді шешу

Жалпы ақаулықтарды түзету ......................................................................................................... 148

Ақаулықтарды түзетуге арналған тексеру тізімі .......................................................... 148
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар ................................................................. 149

Зауыттық параметрлерді қайтару ................................................................................................. 150
Басқару панеліндегі хабарларды аудару ..................................................................................... 151

Басқару панеліндегі хабарлардың түрі ........................................................................ 151
Басқару панеліндегі хабарлар ...................................................................................... 151

Кептелулер ...................................................................................................................................... 167

Кептелудің əдеттегі себептері ....................................................................................... 167
Кептелуді тазалау .......................................................................................................... 168

1-Науадағы кептелген қағаздарды шығару ................................................. 168
2-науадағы немесе қосымша 500 парақтық науадағы кептелген
қағаздарды шығару ....................................................................................... 169
Жоғарғы қақпақтан кептелген қағазды алыңыз ........................................... 172

KKWW

vii

background image

Кептелген қағазды артқы есіктен жəне термобекіткіш қасынан алып
тастаңыз ......................................................................................................... 174
Қосымша дуплекстеушіден кептелген қағазды шығару ............................. 177

Кептелу орнын басу ....................................................................................................... 181

Қағаз қолдануға қатысты мəселелер ............................................................................................ 182

Өнім бірнеше парақ береді ............................................................................................ 182
Өнім сəйкес емес бет өлшемін береді ......................................................................... 182
Өнім сəйкес емес науадан тартады ............................................................................. 183
Қағаз автоматты түрде берілмейді ............................................................................... 183
Қағаз 2, 3 немесе 4-науалардан берілмейді ................................................................ 183
Мөлдір үлдірлер немесе жылтыр қағаз берілмейді .................................................... 184
Конверттер кептеле береді немесе өнімге кірмейді .................................................... 185
Нəтижесі қайырылған не мыжылған ............................................................................. 185
Өнім дуплекстемейді немесе дұрыс дуплекстемейді ................................................. 186

Басып шығару сапасының мəселелерін шешу ............................................................................. 187

Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары ................................................. 187
Ортаға байланысты баспа сапасы ақаулықтары ........................................................ 187
Кептелуге байланысты баспа сапасының ақаулықтары ............................................. 187
Сурет ақаулықтарының мысалдары ............................................................................. 188
Қайталанбалы ақаулықтарға арналған сызғыш .......................................................... 194

Өнімділік ақаулықтарын түзету ...................................................................................................... 195
Қосылу ақаулықтарын түзету ......................................................................................................... 196

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету ........................................................................... 196
Желілік ақаулықтарды түзету ........................................................................................ 196

Ауыспалы USB баспа ақаулықтарын шешу ................................................................................. 198
Өнім бағдарламалық құралының мəселелері .............................................................................. 200
Жалпы кездесетін Windows жүйесіндегі мəселелер ................................................................... 201
Macintosh ақаулықтарын түзету ..................................................................................................... 202

Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар

Бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру .......................................... 206
Бөлшектердің номерлері ................................................................................................................ 207

Парақтармен жұмыс істейтін құралдар ........................................................................ 207
Баспа картридждері ....................................................................................................... 207
Жад ................................................................................................................................. 207
Кабельдер мен интерфейстер ...................................................................................... 208

Қосымша B Қызмет жəне қолдау

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі .................................. 210
HP компаниясының Жоғары қорғау кепілдігі: LaserJet баспа картриджіне шектеулі кепілдік
беру туралы мəлімдемесі .............................................................................................................. 212
Соңғы Пайдаланушының Лицензиялық Келісімі .......................................................................... 213
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі ....................................................... 216

viii

KKWW

background image

Тұтынушыларды қолдау ................................................................................................................ 217
Өнімді қайта орамау ....................................................................................................................... 218
Қызметтік ақпарат қалыбы ............................................................................................................. 219

Қосымша C Ерекшеліктер

Физикалық ерекшеліктері ............................................................................................................... 222
Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі .............................................. 223
Жұмыс ортасы ................................................................................................................................ 224

Қосымша D Нормативтік ақпарат

FCC ережелері ................................................................................................................................ 226
Қоршаған ортада өнімдерді басқару бағдарламасы ................................................................... 227

Қоршаған ортаны қорғау ................................................................................................ 227
Озон өндіру ..................................................................................................................... 227
Тұтынылатын қуат .......................................................................................................... 227
Тонерді пайдалану ......................................................................................................... 227
Қағаз пайдалану ............................................................................................................. 227
Пластмасса ..................................................................................................................... 227
HP LaserJet принтерінің жабдықтары ........................................................................... 227
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат ......................................................... 228

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто-Рико ............................................. 228

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп) ............................ 228
Бір ғана картриджді қайтару ......................................................... 228
Тасымалдау ................................................................................... 228

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .......................................................................... 229

Қағаз ................................................................................................................................ 229
Материалдық шектеулер ............................................................................................... 229
Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың жабдық
қалдықтарын тастауы .................................................................................................... 230
Химиялық заттар ............................................................................................................ 230
Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы (MSDS) ............................. 230
Қосымша ақпарат алу үшін ........................................................................................... 230

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................................ 231
Қауіпсіздік мəлімдемелері .............................................................................................................. 232

Лазерлік қауіпсіздік ........................................................................................................ 232
Канада Сауда Министрлігінің ережелері ...................................................................... 232
Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі
(Жапония) ....................................................................................................................... 232
Электр сымы жөніндегі мəлімдеме (Жапония) ............................................................ 232
EMC мəлімдемесі (Корея) ............................................................................................. 232
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме ......................................... 232
Заттар кестесі (Қытай) ................................................................................................... 234

KKWW

ix

background image

Индекс ............................................................................................................................................................. 235

x

KKWW

background image

1