HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Жүйені орнату мәзірі

background image

Жүйені орнату мəзірі

Күту режимі, өнімнің жекелігі (тіл) жəне кептелуді алып тастау сияқты өнімді конфигурациялаудың
стандартты мəндерін өзгерту үшін ЖҮЙЕ ОРНАТПАСЫ мəзірін пайдаланыңыз.

Көрсету үшін:

Мəзір

батырмасын басып, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ мəзірін

таңдаңыз, содан кейін ЖҮЙЕ ОРНАТПАСЫ мəзірін таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Жұлдызшасы (*) бар мəндер зауыттық стандартты мəндер болып табылады. Кейбір

мəзір тармақтарының стандартты мəндері жоқ.

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

КҮНІ/УАҚЫТЫ

КҮНІ

- - - - /[ААА]/[КК] ЖЫЛ =

[ЖЖЖЖ]/- - - /[КК] АЙ=

[ЖЖЖЖ]/[ААА]/- - КҮН=

Дұрыс күнді орнатыңыз. Жыл
ауқымы 2009 бен 2037
аралығында.

КҮН ПІШІМІ

ЖЖЖЖ/ААА/КК*

ААА/КК/ЖЖЖЖ

КК/ААА/ЖЖЖЖ

Жыл, ай жəне күн мерзімге
шығатын ретті таңдаңыз.

УАҚЫТ

- - :[МИН] [PM] САҒАТ =

[САҒ]: - - [PM] МИНУТ=

[САҒ]:[МИН] - - AM/PM=

Уақытты көрсетуге арналған
конфигурацияны таңдаңыз.

УАҚЫТ ПІШІМІ

12 САҒАТ*

24 САҒАТ

12 САҒАТ немесе 24 САҒАТ
уақыт пішімінің бірін таңдаңыз.

ТАПСЫРМАЛАРДЫ САҚТАУ
ШЕКТЕУЛЕРІ

Үзілмейтін мəн

Ауқымы: 1–100

Стандартты = 32

Өнімге сақталатын Жылдам
көшірме тапсырмаларының
санын көрсетеді

26

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

ТАПСЫРМАНЫ ҰСТАП ТҰРУ
ҮЗІЛІСІ

ӨШІРУЛІ*

1 САҒАТ

4 САҒАТ

1 КҮН

1 АПТА

Кезектен автоматты түрде
жойылардың алдында Жылдам
көшірме тапсырмаларының
сақталатын рет санын қояды.
Бұл мəзір тармағы қатты диск
орнатылғанда ғана шығады.

МЕКЕНЖАЙЫН КӨРСЕТУ

АВТО

ӨШІРУЛІ*

Өнімнің ІР мекенжайы
дисплейде Дайын хабарымен
көрсетілетін-көрсетілмейтінін
белгілейді.

ҮНСІЗ РЕЖИМ

ӨШІРУЛІ*

ҚОСУЛЫ

Басып шығару кезіндегі шуылды
азайтады. Бұл параметрлер
қосылған кезде, өнімнің басып
шығару жылдамдығы төмен
болады.

НАУА СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнімнің қағаз науаларын жəне
басқару тақтасындағы қатысты
нұсқауларды қалай
қолданатынын басқарады.

МІНДЕТТІ НАУАНЫ
ПАЙДАЛАНУ

ЕРЕКШЕ*

БІРІНШІ

Кіріс науасында көрсетілген
тапсырмаларды қолдану жолын
белгілейді.

ЕРЕКШЕ: Арнайы науа бос
болғанның өзінде
пайдаланушы сол науаның
пайдаланылуға тиісті екенін
көрсеткенде, өнім басқа
науаны ешқашан
таңдамайды.

БІРІНШІ: Пайдаланушы
тапсырмаға арналған
науаны арнайы
көрсеткеннің өзінде
көрсетілген науа бос болса,
өнім басқа науадан тартып
ала алады.

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

27

background image

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

ҚОЛМЕН ƏПЕРУ
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС

ƏРҚАШАН*

САЛЫНҒАНША

Тапсырмаға арналған түр
немесе өлшем 1-науаға
конфигурацияланған өлшемге
немесе түрге сəйкес келмегенде
шығуға тиісті қолмен беру
хабарының қашан пайда
болатындығын көрсетеді.

ƏРҚАШАН: Нұсқау
əрдайым қолмен беру
тапсырмасын басып
шығару алдында шығады.

САЛЫНҒАНША: Хабар
əмбебап науа бос болған
немесе тапсырманың
өлшеміне не түріне сəйкес
келмеген жағдайда ғана
шығады.

PS БАСПА ҚҰРАЛДАРЫН
КІДІРТУ

ҚОСУЛЫ*

АЖЫРАТУЛЫІ

Adobe PS баспа драйверінен
басып шығарылғанда қағаздың
қолданылу жолын көрсетеді.

ҚОСУЛЫ: HP қағаз қолдану
моделін пайдаланады.

АЖЫРАТУЛЫІ: Adobe PS
қағаз қолдану моделін
пайдаланады.

ӨЛШЕМІ/ТҮРІ БОЙЫНША
КЕҢЕСТЕР

ДИСПЛЕЙ*

КӨРСЕТПЕУ

Науа жабылған кезде науаны
конфигурациялау хабарының
шығатын-шықпайтынын
көрсетеді.

ДИСПЛЕЙ: Науа жабылған
кезде науаны
конфигурациялау хабарын
көрсетеді. Осы хабардан
тікелей науа өлшемін не
түрін
конфигурациялауыңызға
болады.

КӨРСЕТПЕУ: Науаны
конфигурациялау хабары
шықпайды.

БАСҚА НАУАНЫ
ПАЙДАЛАНУ

ҚОСУЛЫ*

АЖЫРАТУЛЫІ

Көрсетілген науа бос болған
кезде басқа науаны таңдау үшін
басқару тақтасының нұсқауын
қосады немесе өшіреді.

ҚОСУЛЫ: Өнімге қағазды
таңдалған науаға қосуға
немесе басқа науаны
таңдауға нұсқау беріледі.

АЖЫРАТУЛЫІ: Өнім
пайдаланушыға қағазды
бастапқыда таңдалған
науаға қосуға нұсқау береді.

28

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

ДУПЛЕКСТІ БОС БЕТТЕР

АВТО*

ИƏ

Өнімнің екі жақты
тапсырмаларды (дуплекстеуді)
қолдану əдісін басқарады.

АВТО: Екінші жағы бос
болған жағдайда өнімнің екі
жақты да өңдемеуіне нұсқау
беретін Smart дуплекстеуін
қосады Бұл баспа
жылдамдығын жақсарта
алады.

ИƏ: Smart дуплекстеуін
ажыратып, бір жағына ғана
басып шығарылатынның
өзінде дуплекстеушімен
қағаз парағын бүктетеді.

ЕСКЕРІМ:

Бұл опция

HP LaserJet P3011n принтеріне
немесе HP LaserJet P3011dn
принтеріне ғана қол жетімді.

СУРЕТТІ БҰРУ

СТАНДАРТТЫ*

БАЛАМА

Егер алдын ала басып
шығарылған бланкілердегі
суреттерді туралауда
қиындықтар туындаса,
БАЛАМА парамерін таңдаңыз.

КҮТУ КІДІРІСІ

1 МИНУТ

15 МИНУТ

30 МИНУТ*

45 МИНУТ

60 МИНУТ

90 МИНУТ

2 САҒАТ

Өнім таңдалған уақыт кезеңінде
қосылмағанда электр қуатын
үнемдейді.

ОЯТУ УАҚЫТЫ

<АПТА КҮНІ>

ӨШІРУЛІ*

БЕЙІМДЕЛГЕН

Өнімге күнделікті ояту уақытын
конфигурациялаңыз.

ДИСПЛЕЙ ЖАРЫҚТЫҒЫ

Ауқымы –1 мен 10 аралығында.

Басқару тақтасы дисплейінің
жарықтығын орнатыңыз.
Стандартты болып 5 табылады.

ЖЕКЕЛІК

АВТО*

PCL

PDF

PS

Стандартты жекелікті
орнатыңыз.

ӨШІРІЛЕТІН ЕСКЕРТУЛЕР

ТАПСЫРМА*

ҚОСУЛЫ

Басқару тақтасындағы
ескертудің өшірілуін немесе
басқа тапсырманың жіберілу
уақытын анықтайды.

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

29

background image

Тармақ

Қосымша тармақ

Мəндер

Сипаттама

АВТО ЖАЛҒАСТЫРУ

ӨШІРУЛІ

ҚОСУЛЫ*

Жүйеде Авто созылмалы қателік
пайда болған кезде өнімнің
жұмыс тəртібін анықтайды.

КЕПТЕЛУ ОРНЫН БАСУ

АВТО*

ӨШІРУЛІ

ҚОСУЛЫ

Өнімнің қағаз кептеліп қалғаннан
кейін қайта басып шығаруға
талпынып-талпынбайтындығын
орнатыңыз.

АВТО: Толық жылдамдықпен екі
жағына басып шығаруға жад
жеткілікті болғанда өнім беттерді
қайта басып шығарады.

ОПЕРАТИВТІ ЖАД ДИСКІ

АВТО*

ӨШІРУЛІ

RAM дискісі мүмкіндігінің
конфигурациялану тəсілін
орнатады. Бұл ешқандай қатты
диск орнатылмаған жəне
принтердің кем дегенде 8 Мб
жады болған жағдайда ғана қол
жетімді.

АВТО: Өнім бар бос жадтың
көлеміне негізделген қосымша
RAM дискісінің өлшемін
анықтайды.

ӨШІРУЛІ: RAM дискісі
ажыратылады, бірақ ең кіші RAM
дискісі əлі қосулы болады.

ТІЛ

Қол жетімді тілдердің тізімі
шығады.

Өнім қолданылатын тілді
орнатыңыз. Стандартты тіл
АҒЫЛШЫН болып табылады.