HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Қызметтер мәзірін пайдалану

background image

Қызметтер мəзірін пайдалану

Егер құрал желіге қосылған болса, құрал мен қамтамасыз ету мəртебесі туралы ақпаратты алу
үшін Services (Қызметтер) мəзірін пайдаланыңыз.

1.

File (Файл) мəзірінен, Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Services (Қызметтер) мəзірін ашыңыз.

3.

Енгізілген Веб серверін ашу жəне қызмет тапсырмасын орындау үшін мыналарды істеңіз:

a.

Device Maintenance (Құрылғыға техникалық қызмет көрсетуді) таңдаңыз.

b.

Жайылмалы тізімнен тапсырманы таңдаңыз.

c.

Launch (Іске қосу) батырмасын басыңыз.

4.

Осы өнімге арналған əр түрлі Қолдау тораптарына өту үшін төмендегілерді орындаңыз:

a.

Services on the Web (Вебтегі Қызметтер) таңдаңыз.

b.

Internet Services (Интернет Қызметтері) таңдаңыз жəне жайылмалы тізімнен опцияны
таңдаңыз.

c.

Go! (Өту!) батырмасын басыңыз.

64

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW

background image

5