HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Galutinio vartotojo licencinė sutartis

background image

Galutinio vartotojo licencinė sutartis

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE: ši galutinio
vartotojo licencinė sutartis (GVLS) yra (a) Jūsų (kaip individualaus asmens arba vieneto, kuriam Jūs
atstovaujate) ir (b) „Hewlett-Packard Company“ (HP), kuri nustato Jūsų programinės įrangos produkto
(„Programinės įrangos“) naudojimo sąlygas, sutartis. Ši GVLS netaikoma, jei egzistuoja atskira Jūsų ir
HP ar jos tiekėjų sudaryta licencinė sutartis dėl programinės įrangos, įskaitant licencinę sutartį, sudarytą
tinkle. Terminas „Programinė įranga“ gali reikšti (i) susijusią laikmeną, (ii) vartotojo instrukciją ir kitą
spausdintą medžiagą, (iii) „pateiktą tinkle“ arba elektroninę dokumentaciją (bendrai vadinamą „Vartotojo
dokumentacija“).

TEISĖS Į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ YRA TEIKIAMOS TIK SU SĄLYGA, KAD JŪS SUTINKATE SU
VISOMIS ŠIOS GVLS SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS. ĮDIEGDAMAS, KOPIJUODAMAS,
ATSISIŲSDAMAS AR KITAIP NAUDODAMAS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE LAIKYTIS
ŠIOS GVLS. JEI JŪS NESUTINKATE SU ŠIA GVLS, NEDIEKITE, NESISIŲSKITE AR KITAIP
NENAUDOKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS. JEI JŪS NUSIPIRKOTE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
TAČIAU NESUTINKATE SU ŠIA GVLS, NORĖDAMI ATGAUTI SUMOKĖTUS PINIGUS, PER
KETURIOLIKA DIENŲ GRĄŽINKITE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į JOS ĮSIGIJIMO VIETĄ; JEI
PROGRAMINĖ ĮRANGA ĮDIEGTA ARBA TAPO PASIEKIAMA NAUDOJANT KITĄ HP PRODUKTĄ,
JŪS GALITE GRĄŽINTI VISĄ NEPANAUDOTĄ PRODUKTĄ.

1. TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖ ĮRANGA. Programinė įranga gali, greta HP nuosavybės teise
priklausančios programinės įrangos („HP programinė įranga“), apimti programinę įrangą, naudojamą
pagal licencijas su trečiosiomis šalimis („Trečiosios šalies programinė įranga“ ir „Trečiosios šalies
licencija“). Jums teisės į bet kurią trečiosios šalies programinę įrangą yra suteikiamos pagal atitinkamos
Trečiosios šalies licencijos sąlygas ir nuostatas. Paprastai Trečiosios šalies licencija yra pateikiama
tokia rinkmena kaip licence.txt; jei negalite rasti kurios nors Trečiosios šalies licencijos, turėtumėte
susisiekti su HP pagalbos tarnyba. Jei į Trečiosios šalies licenciją įtrauktos tokios licencijos, kurios
suteikia pirminį prieigos kodą (tokį kaip BVL Bendroji viešoji licencija), o atitinkamas pirminis kodas
pridėtas prie programinės įrangos, tada patikrinkite HP žiniatinklio (hp.com) produkto pagalbos tarnybos
puslapius tam, kad sužinotumėte, kaip įsigyti tokius pirminius kodus.

2. LICENCIJA SUTEIKIAMOS TEISĖS. Jei vadovausitės visomis šios GVLS sąlygomis ir nuostatomis,
Jums bus suteiktos tokios teisės:

a. Naudojimo. HP suteikia Jums licenciją naudoti vieną HP Programinės įrangos kopiją. „Naudojimas“
– tai įdiegimas, kopijavimas, laikymas, įkėlimas, vykdymas, rodymas ekrane arba kitoks
HP Programinės įrangos naudojimas. Jūs negalite keisti HP Programinės įrangos arba riboti bet kokios
HP Programinės įrangos licencinės arba kontrolinės ypatybės. Jei HP šiai programinei įrangai naudoti
suteikia vaizdo gavimo ar spausdinimo gaminius (pavyzdžiui, jei programinė įranga yra spausdintuvo
tvarkyklė, programinė aparatinė įranga arba papildomas įrenginys), HP Programinė įranga gali būti
naudojama tik su tuo konkrečiu gaminiu („HP Gaminiu“). Vartotojo dokumentacijoje gali atsirasti
papildomų naudojimo apribojimų. Jūs negalite išskirti atskirų sudėtinių HP Programinės įrangos
naudojimo dalių. Jūs neturite teisės parduoti HP Programinės įrangos.

b. Kopijavimo. Jūsų teisė kopijuoti reiškia, kad Jūs galite daryti archyvines arba atsargines
HP Programinės įrangos kopijas su sąlyga, kad kopija turės visus autentiškus pranešimus apie
nuosavybės į HP Programinę įrangą teises ir kad kopija bus naudojama tik kaip atsarginė.

3. PLĖTOTĖS. Norėdami naudotis HP Programine įranga, suteikta HP kaip plėtotė, naujinimas arba
papildymas (visi bendrai vadinami „Plėtotėmis“), naudoti, pirmiausia turite turėti originalios
HP Programinės įrangos licenciją, HP identifikuotą kaip suteikiančią teisę į HP plėtotes. Tais tikslais,
kuriais plėtotės pakeičia originalią HP Programinę įrangą, tos HP Programinės įrangos nebegalite toliau
naudoti. Ši GVLS taikoma kiekvienai plėtotei, nebent HP numato kitas atskiros plėtotės sąlygas. Jei
GVLS ir minėtos kitos sąlygos prieštarauja viena kitai, pirmenybė teikiama kitoms sąlygoms.

208 Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

4. PERLEIDIMAS.

a. Perleidimas trečiajai šaliai. Pradinis galutinis HP Programinės įrangos vartotojas gali vieną kartą
perleisti HP Programinę įrangą kitam galutiniam vartotojui. Bet koks perleidimas apima visas sudėtines
dalis, laikmenas, vartotojo dokumentaciją, šią GVLS ir, jei taikoma, prieigos patvirtinimą. Perleidimas
negali būti netiesioginis, kaip pavyzdžiui, konsignacija. Prieš perleidimą galutinis vartotojas, gaunantis
perleidžiamą Programinę įrangą, turi sutikti su šia GVLS. Po HP Programinės įrangos perleidimo Jūsų
licencija automatiškai nutraukiama.

b. Apribojimai. Jūs negalite išnuomoti, išnuomoti pagal išperkamosios nuomos sąlygas, skolinti
HP Programinės įrangos arba naudoti HP Programinės įrangos komerciškai, dalindamiesi pagal laiką
arba su kitais biurais. Jūs negalite pakartotinai suteikti licencijos, perduoti ar kitaip perleisti
HP Programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus, kurie aiškiai numatyti šioje GVLS.

5. NUOSAVYBĖS TEISĖS. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programinę įrangą ir vartotojo
dokumentaciją priklauso HP ar jos tiekėjams ir yra saugomos įstatymo, tas pats galioja ir teisei į taikomą
intelektinę, prekybos paslapties, patentų ir prekės ženklo nuosavybę. Iš programinės įrangos Jūs
negalite pašalinti jokios produkto identifikacijos, pranešimų apie autoriaus teises ar nuosavybės
apribojimų.

6. PERKONSTRAVIMO APRIBOJIMAI. Jūs negalite perkonstruoti, perdaryti ar permontuoti
HP Programinės įrangos, išskyrus atvejus ir tik taip, kaip tai leidžiama pagal taikomus įstatymus.

7. SUTIKIMAS NAUDOTI INFORMACIJĄ. HP ir jos filialai gali rinkti ir naudoti techninę informaciją, kurią
Jūs pateikiate dėl (i) savo Programinės įrangos ar HP Gaminio naudojimo, arba (ii) pagalbos paslaugų,
susijusių su Programine įranga ar HP Gaminiu, teikimu. Visa tokia informacija yra HP slaptumo politikos
objektas. HP nenaudos gautos informacijos tokia forma, kuri Jus asmeniškai identifikuotų, išskyrus tuos
atvejus, kurie yra būtini gerinant Jūsų vartojimo kokybę ar teikiant pagalbos paslaugas.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. Nepaisant bet kokių Jūsų galimai patirtų nuostolių, visa HP ir jos
tiekėjų atsakomybė pagal šią GVLS ir Jūsų išimtiniai teisės gynimo būdai pagal šią GVLS yra ribojami
didžiausia Jūsų už Gaminį sumokėta suma arba 5,00 JAV doleriais. PAGAL VISUS TAIKOMUS
ĮSTATYMUS JOKIU ATVEJU HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS
SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS, NETIESIOGINIUS AR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS (APIMANČIUS
NUOSTOLIUS DĖL PRARASTO PELNO, PRARASTOS INFORMACIJOS, TRUKDYMO VERSLUI,
ASMENINIO SUSIŽALOJIMO AR NUOSAVYBĖS NETEKIMO), BET KOKIU BŪDU SUSIJUSIUS SU
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU AR NEGALĖJIMU JA PASINAUDOTI, NET JEIGU HP AR
BET KURIS TIEKĖJAS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ IR NET JEIGU
PIRMIAU PAMINĖTOMIS PRIEMONĖMIS NEPASIEKIAMAS NORIMAS REZULTATAS. Kai kurios
šalys ar kitos jurisdikcijos neleidžia numatyti atsitiktinių ar šalutinių nuostolių išimčių ar ribojimų, todėl
pirmiau paminėti apribojimai ar išimtys gali būti Jums netaikomi.

9. JAV VYRIAUSYBĖS PIRKĖJAI. Jei Jūs esate JAV Vyriausybės vienetas, tai, laikantis FAR 12.211
ir FAR 12.212, komercinių kompiuterių programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos
dokumentacija ir techninė informacija komerciniais klausimais yra licencijuojama pagal taikomą HP
komercinę licencinę sutartį.

10. EKSPORTO TEISĖS NORMŲ ATITIKTIS. Jūs turite laikytis visų įstatymų, teisės normų ir
reglamentų, (i) taikomų Programinės įrangos eksportui ir importui ar (ii) ribojančių Programinės įrangos
naudojimą, taip pat bet kokių ribojimų dėl branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų platinimo.

11. TEISIŲ IŠSAUGOJIMAS. HP ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, Jums netiesiogiai suteiktas šia
GVLS.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Peržiūrėta 2006 m. lapkritį

LTWW

Galutinio vartotojo licencinė sutartis 209