HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Integruotų „Jetdirect“ ir „EIO <X> Jetdirect“ meniu

background image

Integruotų „Jetdirect“ ir „EIO <X> Jetdirect“ meniu

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

INFORMACIJA

SPAUSDINTI SEC
PUSLAPĮ

TAIP*

NĖRA

TAIP: spausdinamas puslapis, kuriame
pateikiami esami „HP Jetdirect“ spausdinimo
serverio saugumo nustatymai.

NĖRA: saugumo nustatymų puslapis
nespausdinamas.

TCP / IP

ĮJUNGTI

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

ĮJUNGTA: įjungiamas TCP/IP protokolas.

IŠJUNGTA: atjungiamas TCP/IP protokolas.

PAGRINDINIO
KOMPIUTERIO
PAVADINIMAS

Skaitinė-raidinė seka, iki 32 simbolių,

naudojama spausdintuvui identifikuoti. Šis
pavadinimas nurodomas „HP Jetdirect“
konfigūracijos puslapyje. Standartinis
pagrindinio kompiuterio pavadinimas yra
NPIxxxxxx, kur xxxxxx yra paskutiniai šeši
LAN techninės įrangos (MAC) adreso
skaičiai.

30

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

IPV4 NUOSTATOS

KONFIG.
METODAS

BOOTP

DHCP*

AUTOMATINIS IP

RANKINIS

Nurodykite būdą, kuriuo TCP/IPv4
parametrai bus konfigūruojami „HP Jetdirect“
spausdinimo serveryje.

BOOTP: Automatinė konfigūracija iš
„BootP“ („Bootstrap“ protokolo) serverio.

DHCP: Automatinė konfigūracija iš DHCPv4
(dinaminio pagrindinio serverio
konfigūracijos protokolo) serverio. Jei
pasirenkama ir jei egzistuoja DHCP nuoma,
meniu DHCP PALEIDIMAS ir DHCP
ATNAUJINIMAS
galite nustatyti DHCP
nuomos parinktis.

AUTOMATINIS IP: Automatinė nuoroda –
vietinis IPv4 adresavimas. Adresas, kurio
forma 169.254.x.x, priskiriamas
automatiškai.

RANKINIS: naudodamiesi meniu
RANKINĖS NUOSTATOS konfigūruokite
TCP/IPv4 parametrus.

RANKINĖS
NUOSTATOS

IP ADRESAS

POTINKLIO
ŠABLONAS

STANDARTINIS
ŠLIUZAS

(Galimas tik tada, kai meniu KONFIG.
METODAS
nustatyta į RANKINIS)
Parametrus konfigūruokite tiesiogiai iš
gaminio derinimo pulto:

IP ADRESAS: unikalus gaminio IP adresas
(n.n.n.n), kuriame n yra vertė nuo 0 iki 255.

POTINKLIO ŠABLONAS: unikalus gaminio
potinklio šablonas (n.n.n.n), kuriame n yra
vertė nuo 0 iki 255.

STANDARTINIS ŠLIUZAS: tinklo sąsajos
arba maršrutizatoriaus IP adresas,
naudojamas ryšiams su kitais tinklais.

STANDARTINIS IP

AUTOMATINIS IP*

SENSTELĖJUSI
ĮRANGA

Nustatomas standartinis IP adresas, jei
spausdinimo serveris negali gauti IP adreso
iš tinklo per priverstinę TCP/IP pakartotinę
konfigūraciją (pavyzdžiui, jei rankiniu būdu
konfigūruojama „BootP“ arba DHCP
naudoti).

PASTABA:

Ši funkcija priskiria statinį IP

adresą, kuris gali trukdyti valdomam tinklui.

AUTOMATINIS IP: nustatytas nuorodos-
vietinis IP adresas yra 169.254.x.x is set.

SENSTELĖJUSI ĮRANGA: nustatytas
adresas 192.0.0.192, atitinkantis
ankstesnius „HP Jetdirect“ gaminius.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

31

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

DHCP PALEIDIMAS TAIP

NĖRA*

Nurodykite, ar atsisakyti dabartinės DHCP
nuomos ir nuomojamo IP adreso.

PASTABA:

Šiame meniu rodoma, ar

KONFIG. METODAS nustatyta prie
parinkties DHCP ir ar egzistuoja spausdinimo
serverio DHCP nuoma.

DHCP
ATNAUJINIMAS

TAIP

NĖRA*

Nustatykite, ar serveris prašys atnaujinti
esamą DHCP nuomą.

PASTABA:

Šis meniu rodomas, jei

KONFIG. METODAS nustatyta prie
parinkties DHCP, o spausdinimo serverio
DHCP nuoma egzistuoja.

PIRMINIS DNS

Nurodykite pagrindinio DIN serverio IP
adresą (n.n.n.n).

ANTRINIS DNS

Nurodykite papildomo domeno pavadinimo
sistemos (DNS) serverio IP adresą (n.n.n.n).

IPV6 NUOSTATOS

ĮJUNGTI

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Įjunkite arba išjunkite IPv6 veikimą
spausdinimo serveryje.

ADRESAS

RANKINĖS
NUOSTATOS

ĮJUNGTI

ADRESAS

Įjunkite ir rankiniu būdu sukonfigūruokite
TCP/IPv6 adresą.

ĮJUNGTI: rinkitės ĮJUNGTA, jei norite įjungti
rankinį konfigūravimą, arba IŠJUNGTA, jei
norite išjungti rankinį konfigūravimą.
Numatytasis nustatymas yra IŠJUNGTA.

ADRESAS: Įveskite 32 šešioliktainių skaičių
IPv6 mazgo adresą, kuriame naudojama
dvitaškė šešioliktainė sintaksė.

DHCPV6
STRATEGIJA

NURODYTAS
KELVEDIS
*

KELVEDIS
NEGALIMAS

VISADA

NURODYTAS KELVEDIS: automatinės
konfigūracijos metodą, kuris bus naudojamas
spausdinimo serveryje, lemia
maršrutizatorius. Maršrutizatorius nurodo, ar
spausdinimo serveris gauna savo adresą, jo
konfigūracijos informaciją, ar abu iš DHCPv6
serverio.

KELVEDIS NEGALIMAS: jei
maršrutizatoriaus nėra, spausdinimo serveris
turėtų bandyti gauti savąją konfigūraciją iš
DHCPv6 serverio.

VISADA: nepaisant to, ar maršrutizatorius
yra, spausdinimo serveris visada bando gauti
savąją konfigūraciją iš DHCPv6 serverio.

PIRMINIS DNS

Nurodykite pagrindinio DNS serverio IPv6
adresą, kurį turėtų naudoti spausdinimo
serveris.

ANTRINIS DNS

Nurodykite papildomo DNS serverio IPv6
adresą, kurį turėtų naudoti spausdinimo
serveris.

32

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

TARPINIS
SERVERIS

Nurodomas tarpinis serveris, kuris bus
naudojamas spausdintuve integruotose
programose. Tarpinį serverį paprastai
naudoja tinklo klientai prieigai prie interneto.
Jame talpinami Web puslapiai ir suteikiamas
tam tikro laipsnio saugumas tokiems
klientams.

Norėdami nurodyti tarpinį serverį, įveskite jo
IPv4 adresą arba visiškai patvirtintą domeno
pavadinimą. Pavadinime gali būti iki 255
oktetų.

Kai kuriuose tinkluose jums gali tekti kreiptis
į savąjį interneto paslaugos tiekėją (ISP) ir
sužinoti tarpinio serverio adresą.

TARPINIS
PRIEVADAS

Įveskite prievado numerį, kurį tarpinis
serveris naudoja klientų aptarnavimui.
Prievado numeris identifikuoja prievadą,
rezervuotą tarpinio serverio veiklai jūsų
tinkle, tai gali būti skaičius nuo 0 iki 65535.

PERTRAUKA
NESPAUSDINANT

Sekundėmis nustatykite laiką, kuriam praėjus
nenaudojama TCP spausdinimo duomenų
jungtis uždaroma (numatytasis nustatymas
yra 270 sekundžių, o 0 atjungia delsą).

IPX / SPX

ĮJUNGTI

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Įjunkite arba išjunkite IPX/SPX protokolą.

RĖMELIO TIPAS

Automatinis*

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

Pasirinkite savo tinklo rėmelio tipo
nustatymą.

Automatinis: automatiškai nustato ir riboja
rėmelio tipą pirmuoju aptiktu.

EN_8023, EN_II, EN_8022 ir EN_SNAP yra
rėmelio tipo parinktys „Ethernet“ tinklams

APPLETALK

ĮJUNGTI

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Konfigūruojamas „AppleTalk“ tinklas.

DLC / LLC

ĮJUNGTI

ĮJUNGTA*

IŠJUNGTA

Įjunkite arba išjunkite DLC/LLC protokolą.

SAUGA

SAUGUS WEB

HTTPS
REIKALINGAS
*

HTTPS
PASIRINKTINIS

Norėdami valdyti konfigūraciją, nurodykite, ar
įterptinis web serveris turi priimti ryšius
naudodamas tik HTTPS (saugų HTTP), ar ir
HTTP, ir HTTPS.

IPSEC

PALIKTI

IŠJUNGTI*

Nurodykite „IPSec“ būseną spausdinimo
serveryje.

PALIKTI: „IPSec“ būsena lieka tokia pati,
kokia yra konfigūruota dabar.

IŠJUNGTI: „IPSec“ veikimas spausdinimo
serveryje atjungiamas.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

33

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

802.1X

NUSTATYTI IŠ
NAUJO

PALIKTI*

Nustatykite, ar spausdinimo serveryje
išlaikyti 802.1X nustatymus, ar nustatyti juos
į gamyklinius nustatymus.

IŠ NAUJO
NUSTATYTI
SAUGĄ

TAIP

NĖRA*

Nurodykite, ar esami saugumo nustatymai
spausdinimo serveryje bus išsaugoti, ar
reikia atkurti gamyklinius nustatymus.

DIAGNOSTIKA

INTEGRUOTI
TIKRINIMAI

Šiame meniu pateikiami testai, padedantys
diagnozuoti tinklo techninės įrangos arba
TCP/IP tinklo ryšio problemas.

Integruoti testai padeda identifikuoti, ar tinklo
triktis įvyko spausdintuvo viduje, ar išorėje.
Naudodamiesi integruotu testu patikrinkite
techninę įrangą ir ryšio kelius spausdinimo
serveryje. Pasirinkus ir įjungus testą bei
nustačius vykdymo laiką, reikia pasirinkti
parinktį VYKDYTI ir taip inicijuoti testą.

Atsižvelgiant į vykdymo laiką, pasirinktas
testas vykdomas nuolat, kol gaminys
išjungiamas, arba kol įvyksta klaida ir
išspausdinamas diagnostikos puslapis.

VIETINIO TINKLO
HW TIKRINIMAS

TAIP

NĖRA*

ĮSPĖJIMAS:

Vykdant šį integruotą testą

ištrinama jūsų TCP/IP konfigūracija.

Atlikite vidinės kilpinės jungties testą,
siunčiantį ir gaunantį paketus tik vidinio tinklo
techninėje įrangoje. Šoriniai perdavimai jūsų
tinkle nevykdomi.

HTTP TIKRINIMAS

TAIP

NĖRA*

Patikrinkite HTTP veikimą, gaudami iš anksto
apibrėžtus puslapius iš spausdintuvo, taip pat
patikrinkite įterptinį interneto serverį.

SNMP TIKRINIMAS

TAIP

NĖRA*

Patikrinkite SNMP ryšių veikimą, atidarydami
iš anksto nustatytus SNMP objektus
spausdintuve.

DUOMENŲ KELIO
TIKRINIMAS

TAIP

NĖRA*

Identifikuokite duomenų kelius ir gedimo
problemas HP „postscript“ formato lygio 3
emuliacijos spausdintuve. Jis siunčia iš
anksto nustatytą PS failą spausdintuvui. Bet
jei testas vykdomas be popieriaus, šis failas
nespausdinimas.

PASIRINKTI VISUS
TIKRINIMUS

TAIP

NĖRA*

Pasirinkite visus galimus integruotus testus.

VYKDYMO LAIKAS
[M]

Nurodykite

laiką (minutėmis), kurį bus

vykdomas integruotas testas. Galite rinktis
vertę nuo 0 iki 24 minučių. Jei pasirinksite (0),
testas bus vykdomas neapibrėžtą laiką, kol
neįvyks klaida arba spausdintuvas nebus
išjungtas.

Duomenys, surinkti iš HTTP, SNMP ir
duomenų kelio testų, spausdinami baigus
visus testus.

34

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

VYKDYTI

TAIP

NĖRA*

Pasirinkite, ar norite inicijuoti pasirinktus
testus.

„PING
TEST“ (BANDOMO
JO SIGNALO
TESTAS)

Patikrinkite tinklo ryšius. Šis testas siunčia
nuorodos-lygio paketus į nuotolinio tinklo
pagrindinį serverį ir laukia atitinkamo
atsakymo. Norėdami atlikti bandomojo
signalo testą, nustatykite šiuos elementus:

DEST TIPAS

IPV4

IPV6

Nurodykite, ar tikslinis gaminys yra IPv4, ar
IPv6 mazgas.

DEST IPV4

Surinkite IPv4 adresą.

DEST IPV6

Surinkite IPv6 adresą.

PAKETO DYDIS

Nurodykite kiekvieno paketo, kuris bus
siunčiamas į nuotolinį pagrindinį serverį, dydį
baitais. Minimali vertė yra 64 (numatytoji), o
maksimali vertė yra 2048.

SKIRTASIS LAIKAS

Nurodykite laiką sekundėmis, kurį bus
laukiama atsakymo iš nuotolinio pagrindinio
serverio. Numatytoji vertė yra 1, o maksimali
vertė yra 100.

SKAIČIUOTI

Nurodykite skaičių bandomojo signalo testo
paketų, kurį siųsite šiam testui. Pasirinkite
vertę nuo 0 iki 100. Numatytoji vertė yra 4. Jei
norite konfigūruoti, kad testas būtų vykdomas
visą laiką, rinkitės 0.

SPAUSDINIMO
REZULTATAI

TAIP

NĖRA*

Jei bandomojo signalo testas nebuvo
nustatytas nuolatiniam veikimui, galite
spausdinti testo rezultatus.

VYKDYTI

TAIP

NĖRA*

Nurodykite, ar inicijuoti bandomojo signalo
testo.

PING REZULTATAI

Peržiūrėti bandomojo signalo testo būseną ir
rezultatus derinimo pulto ekrane. Galite
rinktis šiuos elementus:

IŠSIŲSTI PAKETAI

Rodomas skaičius paketų (0–65535),
išsiųstų nuotoliniam pagrindiniam serveriui
nuo paskutinio testo inicijavimo ar baigimo.
Numatytoji vertė yra 0.

GAUTI PAKETAI

Rodomas skaičius paketų (0–65535), gautų
iš nuotolinio pagrindinio serverio nuo
paskutinio testo inicijavimo ar baigimo.
Numatytoji vertė yra 0.

PRARASTAS
PROCENTAS

Rodomas procentinis kiekis (nuo 0 iki 100)
bandomojo signalo testo paketų, kurie buvo
išsiųsti negaunant atsakymo iš nuotolinio
pagrindinio serverio, nuo paskutinio testo
inicijavimo ar baigimo. Numatytoji vertė yra 0.

LTWW

Įrenginio konfigūravimo meniu

35

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

MAŽIAUSIAS RTT

Rodomas minimalus aptiktas kelio abiem
kryptimis laikas (RTT) nuo 0 iki 4096
milisekundžių, apibūdinantis paketo siuntimą
ir atsakymą. Numatytoji vertė yra 0.

DIDŽIAUSIAS RTT

Rodomas maksimalus aptiktas kelio abiem
kryptimis laikas (RTT) nuo 0 iki 4096
milisekundžių, apibūdinantis paketo siuntimą
ir atsakymą. Numatytoji vertė yra 0.

VIDUTINIS RTT

Rodomas vidutinis kelio abiem kryptimis
laikas (RTT), nuo 0 iki 4096 milisekundžių,
apibūdinantis paketo siuntimą ir atsakymą.
Numatytoji vertė yra 0.

PING VYKDOMAS

TAIP

NĖRA*

Pasirinkite, ar norite, kad vykstant
bandomojo signalo testui derinimo pultas tai
nurodytų.

36

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Gaminys

Papildomas
elementas

Papildomas
elementas

Vertės

Aprašymas

ATNAUJINTI

TAIP

NĖRA*

Peržiūrint bandomojo signalo testo
rezultatus, šis elementas atnaujina
bandomojo signalo testo duomenis naujais
rezultatais. Atnaujinama automatiškai,
pasibaigus meniu delsai arba jums rankiniu
būdu grįžus į pagrindinį meniu.

SUSIETAS GREITIS

Automatinis*

10T PUSĖ

10T VISAS

100TX PUSĖ

100TX VISAS

100TX
AUTOMATINIS

1000TX VISAS

Spausdinimo serverio nuorodos sparta ir
ryšio režimas turi atitikti tinklo
charakteristikas. Tinkami nustatymai
priklauso nuo spausdintuvo ir sumontuoto
spausdinimo serverio.

ĮSPĖJIMAS:

Jei pakeisite ryšio nustatymą,

gali būti prarastas tinklo ryšys su
spausdinimo serveriu ir tinklo įrenginiu.

Automatinis: spausdinimo serveris naudoja
automatines derybas, siekdamas
konfigūruoti save didžiausiam leistinam
nuorodos greičiui ir ryšio režimui. Jei
automatinės derybos nepavyksta, nustatoma
100TX PUSĖ arba 10T PUSĖ, tai priklauso
nuo aptiktos telktuvo / jungiklio ryšio spartos.
(1000T pusinė-dvipusė pasirinktis
nepalaikoma.)

10T PUSĖ: 10 Mbps, pusinis-dvipusis
veikimas.

10T VISAS: 10 Mbps, visas-dvipusis
veikimas.

100TX PUSĖ: 100 Mbps, pusinis-dvipusis
veikimas.

100TX VISAS: 100 Mbps, visas-dvipusis
veikimas.

100TX AUTOMATINIS: riboja automatines
derybas maksimaliu 100 Mbps nuorodos
greičiu.

1000TX VISAS: 1000 Mbps, visas-dvipusis
veikimas.