HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - „HP Easy Printer Care“ programinės įrangos skyriai

background image

„HP Easy Printer Care“ programinės įrangos skyriai

„HP Easy Printer Care“ programinė įranga gali pateikti informaciją apie daugelį HP gaminių, esančių
jūsų tinkle, ir apie gaminius, tiesiogiai prijungtus prie jūsų kompiuterio. Kai kurie šioje lentelėje esantys
elementai gali būti pateikiami ne su kiekvienu gaminiu.

Spustelėjus mygtuką Help (žinynas)(?), esantį kiekvieno puslapio viršutiniame dešiniajame kampe,
pateikiama daugiau informacijos apie to puslapio parinktis.

Skyrius

Parinktys

Skirtukas Device List (įrenginių
sąrašas)

Tai pirmas puslapis, rodomas, atidarius
programinę įrangą.

PASTABA:

Norėdami sugrįžti į šį

puslapį iš bet kokio skirtuko, kairėje
lango pusėje spustelėkite My
HP Printers
(mano HP spausdintuvai).

Sąrašas Devices (įrenginiai): Rodo gaminius, kuriuos galite pasirinkti.

PASTABA:

Gaminio informacija rodoma kaip sąrašas arba piktogramos,

atsižvelgiant į parinkties View as (peržiūrėti kaip) nustatymą.

Šiame skirtuke pateikiama informacija apima dabartinius produkto įspėjimus.

Jei spustelėsite gaminį sąraše, „HP Easy Printer Care“ atidarys to gaminio
skirtuką Overview (apžvalga).

Tinkami spausdintuvai

Pateikiamas visų HP gaminių, palaikančių „HP Easy Printer Care“ programinę
įrangą, sąrašas..

Langas Find Other Printers (kitų
spausdintuvų paieška)

Įtraukti daugiau gaminių į sąrašą
My HP Printers (mano HP
spausdintuvai)

Spustelėkite nuorodą Find Other Printers (rasti kitus spausdintuvus), esančią
sąraše Devices (įrenginiai), kad atidarytumėte langą Find Other Printers (kitų
spausdintuvų paieška). Lange Find Other Printers (kitų spausdintuvų paieška)
pateikiama priemonė, kuri aptinka kitus tinklo spausdintuvus ir leidžia įtraukti juos į
sąrašą My HP Printers (mano HP spausdintuvai) bei stebėti tuos įrenginius iš jūsų
kompiuterio.

Skirtukas Overview (peržiūra)

Pateikia pagrindinę gaminio būsenos
informaciją

Skyrius Device Status (įrenginio būsena): šiame skyriuje rodoma gaminio
identifikavimo informacija ir gaminio būsena. Nurodomos gaminiui pavojingos
sąlygos, pvz., kai baigiasi spausdinimo kasetės numatytas naudojimo laikas.
Išsprendę gaminio problemą, spustelėkite atnaujinimo mygtuką

, esantį

viršutiniame dešiniajame lango kampe, kad atnaujintumėte būseną.

Skyrius Supplies Status (medžiagų būsena): rodoma išsami informaciją apie
medžiagų būseną, pvz., spausdinimo miltelių likutį spausdinimo kasetėje ir
lovelyje įdėto popieriaus būseną.

Nuoroda Supplies Details (informacija apie medžiagas): Atidaromas
medžiagų būsenos puslapis, kuriame pateikiama išsamesnė informaciją apie
gaminių medžiagas, užsakymo informacija ir perdirbimo informacija.

110 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

Skyrius

Parinktys

Skirtukas Support (pagalba)

Pateikiamos nuorodos į pagalbos
informaciją

Skyrius Device Status (įrenginio būsena): šiame skyriuje rodoma gaminio
identifikavimo informacija ir gaminio būsena. Nurodomos gaminiui pavojingos
sąlygos, pvz., kai baigiasi spausdinimo kasetės numatytas naudojimo laikas.
Išsprendę gaminio problemą, spustelėkite atnaujinimo mygtuką

, esantį

viršutiniame dešiniajame lango kampe, kad atnaujintumėte būseną.

Skyrius Device Management (įrenginių valdymas): Pateikiamos nuorodos į
informaciją apie „HP Easy Printer Care“, papildomus gaminio nustatymus ir
gaminio naudojimo ataskaitas.

Troubleshooting and Help (trikčių šalinimas ir žinynas): Pateikiamos
nuorodos į įrankius, kuriuos galite naudoti spręsdami problemas, į gaminio
pagalbos informaciją internete ir HP ekspertų puslapį internete.

Skirtukas Settings (nustatymai)

Konfigūruoti gaminio nustatymus,
koreguoti spausdinimo kokybės
nustatymus ir rasti informaciją apie
konkrečias gaminio funkcijas

PASTABA:

Šis skirtukas negalimas

kai kuriuose gaminiuose.

About (apie): Pateikiama bendra informacija apie šį skirtuką.

General (bendra): Pateikiama informacija apie gaminį, pvz., modelio numeris,
serijos numeris ir datos bei laiko nustatymai, jei jie galimi.

Information Pages (informacijos puslapiai): Pateikiamos nuorodos į galimus
gaminio informacijos puslapius.

Capabilities (galimybės): Pateikiama informacija apie gaminio funkcijas, pvz.,
dvipusis spausdinimas, galima atmintis ir galimas spausdinimo pritaikymas
asmeniniam naudojimui. Spustelėkite Change (keisti), norėdami keisti
nustatymus.

Print Quality (spausdinimo kokybė): Pateikiama informacija apie spausdinimo
kokybės nustatymus. Spustelėkite Change (keisti), norėdami keisti
nustatymus.

Trays / Paper (loveliai / popierius): Pateikiama informacija apie lovelius ir jų
konfigūravimą. Spustelėkite Change (keisti), norėdami keisti nustatymus.

Restore Defaults (numatytųjų parametrų atkūrimas): Pateikiamas būdas
gaminio nustatymus atkurti į numatytuosius. Spustelėkite Restore (atkurti),
norėdami nustatymus atkurti į numatytuosius.

„HP Proactive“ pagalba

PASTABA:

Šis elementas galimas

skirtukuose Overview (peržiūra) ir
Support (pagalba).

Įgalinta, „HP Proactive“ pagalba reguliariai skenuoja jūsų spausdinimo sistemą, kad
rastų galimas problemas. Spustelėkite nuorodą more info (daugiau informacijos),
kad sukonfigūruotumėte skenavimo dažnumą. Šiame puslapyje taip pat pateikiama
informacija apie esamus gaminio programinės ir mikroprograminės įrangos bei HP
spausdintuvo tvarkyklių atnaujinimus. Galite patvirtinti arba atmesti kiekvieną
rekomenduojamą atnaujinimą.

Mygtukas Supplies Ordering
(medžiagų užsakymas)

Spustelėkite mygtuką Supplies
Ordering
(medžiagų užsakymas) bet
kuriame skirtuke, kad atidarytumėte
langą Supplies Ordering (medžiagų
užsakymas), kuriame pateikiama prieiga
prie medžiagų užsakymo internete.

PASTABA:

Šis elementas galimas

skirtukuose Overview (peržiūra) ir
Support (pagalba).

Užsakymų sąrašas: Rodomos medžiagos, kurias galite užsakyti kiekvienam
gaminiui. Norėdami užsakyti konkretų elementą, medžiagų sąraše spustelėkite
to elemento žymės langelį Order (užsakyti). Sąrašą galite surūšiuoti pagal
gaminį arba medžiagas, kurias reikia užsakyti anksčiausiai. Sąraše pateikiama
medžiagų kiekvieno gaminio, esančio sąraše My HP Printers (mano HP
spausdintuvai), informacija.

Mygtukas Shop Online for Supplies (medžiagų pirkimas internete):
Atidaroma „HP SureSupply“ interneto svetainė naujame naršyklės lange. Jei
kokiems nors elementams pažymėjote žymės langelį Order (užsakyti),
informaciją apie tuos elementus galima perkelti į interneto svetainę, kur gausite
informaciją apie galimybes įsigyti pasirinktas medžiagas.

Mygtukas Print Shopping List (pirkinių sąrašo spausdinimas): Spausdinama
informacija apie medžiagas, kurių žymės langelis Order (užsakyti) pažymėtas.

LTWW

„HP Easy Printer Care“ programinės įrangos naudojimas 111

background image

Skyrius

Parinktys

Nuoroda Alert Settings (įspėjimo
nustatymai)

PASTABA:

Šis elementas galimas

skirtukuose Overview (peržiūra) ir
Support (pagalba).

Spustelėkite Alert Settings (įspėjimo nustatymai), kad atidarytumėte įspėjimų
nustatymų langą, kuriame galima konfigūruoti kiekvieno gaminio įspėjimus.

Įspėjimas įjungtas arba išjungtas: Įjungia arba išjungia įspėjimų funkciją.

Printer Alerts (spausdintuvo įspėjimai): Pasirinkite tik įspėjimų apie kritines
klaidas gavimo parinktį arba įspėjimų apie bet kokias klaidas parinktį.

Job Alerts (užduoties įspėjimai): Jei naudojate tai palaikantį gaminį, galite
gauti konkrečių spausdinimo užduočių įspėjimus.

Spalvų prieigos valdymas

PASTABA:

Šis elementas galimas tik

naudojant „HP color“ gaminius,
palaikančius spalvų prieigos valdymą.

PASTABA:

Šis elementas galimas

skirtukuose Overview (peržiūra) ir
Support (pagalba).

Naudokite šią funkciją, kad leistumėte arba draustumėte spalvotą spausdinimą.

112 9 skyrius Gaminio valdymas ir priežiūra

LTWW