HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Galalietotāja licences līgums

background image

Galalietotāja licences līgums

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET PIRMS ŠĪ PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA LIETOŠANAS. Šis
Galalietotāja licences līgums (“EULA”) ir vienošanās starp (a) jums (kā indivīdu vai organizāciju, kuru
jūs pārstāvat) un (b) Hewlett-Packard Company (“HP”), kas nosaka jūsu programmatūras produkta
(“Programmatūra”) lietošanu. Šis EULA līgums nav spēkā, ja pastāv atsevišķs licences līgums starp
jums un HP vai tā Programmatūras piegādātājiem, tai skaitā licences līgums tiešsaistes dokumentācijā.
Termins “Programmatūra” var ietvert (i) saistītu vidi, (ii) lietotāja rokasgrāmatu un citus drukātus
materiālus un (iii) “tiešsaistes” vai elektronisku dokumentāciju (kopā “Lietotāja dokumentācija”).

TIESĪBAS UZ ŠO PROGRAMMATŪRU TIEK PIEDĀVĀTAS TIKAI AR NOSACĪJUMU, KA JŪS
PIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ EULA LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. INSTALĒJOT,
KOPĒJOT, LEJUPIELĀDĒJOT VAI KĀ CITĀDI IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT
PAKĻAUTIES ŠIM EULA LĪGUMAM. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠO EULA LĪGUMU, NEVEICIET ŠĪS
PROGRAMMATŪRAS INSTALĀCIJU, LEJUPIELĀDI UN NEIZMANTOJIET TO NEKĀDĀ CITĀ VEIDĀ.
JA JŪS ESAT IEGĀDĀJIES PROGRAMMATŪRU, BET NEPIEKRĪTAT ŠIM EULA LĪGUMAM, LŪDZU,
ČETRPADSMIT DIENU LAIKĀ ATGRIEZIET PROGRAMMATŪRU VIETĀ, KUR JŪS TO
IEGĀDĀJĀTIES, LAI ATGŪTU SAMAKSU PAR PIRKUMU; JA PROGRAMMATŪRA IR UZINSTALĒTA
VAI PADARĪTA PIEEJAMA AR KĀDU CITU HP PRODUKTU, JŪS VARAT ATGRIEZT VISU
NEIZMANTOTO PRODUKTU.

1. TREŠĀS PUSES PROGRAMMATŪRA. Papildus patentētājai programmatūrai
(“HP Programmatūra”) HP Programmatūra var ietvert trešo pušu licencētu programmatūru (“Trešās
Puses Programmatūra” un “Trešās Puses Licence”). Jebkura Trešās Puses Programmatūra ir jums
licencēta saskaņā ar attiecīgās Trešās Puses Licences noteikumiem un nosacījumiem. Parasti Trešās
Puses Licence atrodas failā, piemēram, license.txt; ja jūs nevarat atrast nekādu Trešās Puses Licenci,
jums jāsazinās ar HP atbalstu. Ja Trešās Puses Licences ietver tādas licences, kuras sniedz pieeju
pirmkodam (piemēram, GNU Vispārējā Publiskā Licence), un Programmatūrā nav ietverts attiecīgais
pirmkods, tad pārbaudiet produkta atbalsta lapas HP tīmekļa vietnē (hp.com), lai uzzinātu, kā iegūt šādu
pirmkodu.

2. LICENCES TIESĪBAS. Ja jūs ievērojat visus šī EULA līguma noteikumus un nosacījumus, jums ir
šādas tiesības:

a. Lietošana. HP piešķir jums licenci Lietot vienu HP Programmatūras kopiju. “Lietošana” nozīmē
instalēšanu, kopēšanu, uzglabāšanu, ielādēšanu, izpildi, demonstrēšanu vai citādu
HP Programmatūras izmantošanu. Jūs nedrīkstat modificēt HP Programmatūru. Jūs nedrīkstat atslēgt
nevienu HP Programmatūras licences vai vadības raksturpazīmi. Ja šo Programmatūru HP jums ir
nodrošinājis Lietošanai ar attēlveidošanas vai drukāšanas produktu (piemēram, ja šī Programmatūra ir
printera dzinis, programmaparatūra vai papildinājums), HP Programmatūru drīkst izmantot tikai kopā ar
šādu produktu (“HP Produkts”). Papildu ierobežojumi attiecībā uz Lietošanu var parādīties Lietotāja
dokumentācijā. Jūs nedrīkstat atdalīt HP Programmatūras sastāvdaļas Lietošanai. Jums nav tiesību
izplatīt HP Programmatūru.

b. Kopēšana. Jūsu tiesības kopēt nozīmē, ka jūs drīkstat izveidot HP Programmatūras arhīva vai
dublējuma kopijas, ar nosacījumu, ka katrā kopijā ir ietverti visi oriģinālie HP Programmatūras patenta
paziņojumi un kopijas tiek izmantota tikai dublējuma nolūkiem.

3. JAUNINĀJUMI. Lai Lietotu HP Programmatūru, kuru HP ir nodrošinājis kā jauninājumu, modernizāciju
vai papildinājumu (kopā “Jauninājums”), jums vispirms ir jābūt licencei uz oriģinālo HP Programmatūru,
kuru HP atzinis par piemērotu Jauninājumam Kad Jauninājuma apjoms aizstāj oriģinālo
HP Programmatūru, jūs vairs nedrīkstat izmantot šādu HP Programmatūru. Šis EULA līgums attiecas
uz visiem Jauninājumiem, ja vien HP kopā ar Jauninājumu nav sniedzis citus noteikumus. Gadījumā,
ja starp šo EULA līgumu un šiem citiem noteikumiem rodas pretrunas, citi noteikumi ir pārāki.

4. NODOŠANA.

LVWW

Galalietotāja licences līgums 205

background image

a. Nodošana Trešajai pusei. Sākotnējais HP Programmatūras galalietotājs drīkst vienu reizi nodot
HP Programmatūru citam galalietotājam. Ikvienā nodošanā jāietver visas sastāvdaļas, vide, Lietotāja
dokumentācija, šis EULA līgums un Autentiskuma sertifikāts, ja tas ir piemērojams. Nodošana nedrīkst
būt netieša, piemēram, nosūtīšana. Pirms nodošanas galalietotājam, kas saņem nodoto
Programmatūru, ir jāpiekrīt šim EULA līgumam. Nododot HP Programmatūru, jūsu licence automātiski
beidzas.

b. Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat izīrēt, nomāt vai aizdot HP Programmatūru vai Lietot HP Programmatūru
komerciālai laika sadalei vai izmantošanai birojā. Jūs nedrīkstat apakšlicencēt, piešķirt vai kā citādi
nodot HP Programmatūru, izņemot veidus, kādi ir īpaši paredzēti šajā EULA līgumā.

5. PATENTA TIESĪBAS. Visas Programmatūras un Lietotāja dokumentācijas intelektuālā īpašuma
tiesības pieder HP vai tā piegādātājiem, un tās ir aizsargātas ar likumu, tai skaitā likumiem par
piemērojamām autortiesībām, profesionālajiem noslēpumiem, patentu un prečzīmēm. Jūs nedrīkstat
no Programmatūras noņemt nevienu produkta identifikāciju, autortiesību paziņojumu vai patenta
ierobežojumu.

6. REVERSĀS INŽENIERIJAS IEROBEŽOJUMI. Jūs nedrīkstat veikt reverso inženieriju, dekompilēt
vai izjaukt HP Programmatūru, izņemot, ja šādas tiesības dod piemērojams likums, un tikai likumā
norādītajā apmērā.

7. PIEKRIŠANA IZMANTOT DATUS. HP un tās filiāles var apkopot un izmantot tehnisko informāciju,
kuru jūs sniedzat saistībā ar (i) jūsu Programmatūras vai HP Produkta izmantošanu vai (ii) atbalsta
pakalpojumu nodrošināšanu, kas saistīti ar Programmatūru vai HP Produktu. Visa šāda veida
informācija ir pakļauta HP privātuma politikai. HP neizmantos šādu informāciju tādā veidā, kas
personiski identificētu jūs, izņemot līdz apmēram, kas ir nepieciešams Lietošanas uzlabošanai vai
atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

8. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI. Neņemot vērā nekādus zaudējumus, kas varētu jums rasties, visa
HP un tā piegādātāju atbildība atbilstoši šim EULA līgumam un jūsu īpašais aizsardzības līdzeklis
atbilstoši šim EULA līgumam tiks ierobežots līdz lielākajai summai, kuru jūs faktiski samaksājāt par
Produktu, vai līdz USD $5,00. LĪDZ MAKSIMĀLAJAM AR PIELIETOJAMU LIKUMU AIZLIEGTAJAM
APJOMAM HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM TĪŠIEM,
NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ ZAUDĒJUMIEM, KAS
RADUŠIES NO IENĀKUMU ZUDUMA, PAZAUDĒTAS INFORMĀCIJAS, KOMERCDARBĪBAS
PĀRTRAUKŠANAS, PERSONISKO TRAUMU VAI PRIVĀTUMA ZUDUMA DĒĻ), KAS JEBKĀDĀ
VEIDĀ SAISTĪTI AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, PAT JA HP VAI
TĀ PIEGĀDĀTĀJIEM IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA IEPRIEKŠ
APRAKSTĪTIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI NEIZPILDA TO PAMATMĒRĶI. Dažas valstis/reģioni un
citas jurisdikcijas nepieļauj nejaušu vai secīgu zaudējumu izslēgšanu vai ierobežošanu, tādēļ iepriekš
minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neattiekties.

9. ASV VALDĪBAS KLIENTI. Ja jūs esat ASV valdības organizācija, tad, saskaņā ar FAR 12.211 un
FAR 12.212, Komerciālā datoru programmatūra, Datoru programmatūras dokumentācija un Komerciālo
izstrādājumu tehniskie dati ir licencēti ar piemērotu HP komerciālās licences līgumu.

10. ATBILSTĪBA EKSPORTA LIKUMIEM. Jūs piekrītat visiem likumiem, noteikumiem vai nolikumiem,
(i) kas attiecas uz Programmatūras eksportēšanu vai importēšanu vai (ii) kas ierobežo Programmatūras
Lietošanu, tai skaitā jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz atomu, ķīmisko vai bioloģisko ieroču
pavairošanu.

11. TIESĪBU PATURĒŠANA. HP un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas jums nav īpaši piešķirtas
šajā EULA līgumā.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pārskatīts 11.06.

206 Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

LVWW