HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

background image

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

HP IZSTRĀDĀJUMS

IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS DARBĪBAS LAIKS

HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, CP3015dn, CP3015x

Viena gada ierobežota garantija

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs apdrukājamo
materiālu un ražošanas defektu iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas
perioda laikā saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai
nomainīt iekārtu, kurai ir pierādīts defekts. Nomainītās iekārtas var būt jaunas vai ar tādu pašu veiktspēju
kā jaunas.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas norādījumus iepriekš
norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi apdrukājamo materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā
tiek pareizi instalēta un lietota. Ja garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem,
HP apņemas nomainīt programmatūru, kas šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas norādījumus.

HP negarantē, ka HP iekārta darbosies bez pārtraukumiem un kļūdām. Ja HP pieņemamā laikā nevarēs
salabot vai nomainīt iekārtu tā, lai iekārta darbotos saskaņā ar garantiju, jums, laicīgi atdodot šo iekārtu,
būs tiesības saņemt atpakaļ iztērēto naudu.

HP iekārtās var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras
dažas reizes ir izmantotas.

Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija,
(b) programmatūra, interfeiss, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta
modificēšana vai izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no
šai iekārtai publicētās, vai (e) neatbilstoša apkope vai neatbilstoša darba vietas sagatavošana.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS,
UN NE TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA NEKĀDA CITA
GARANTIJA VAI NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST NEKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI
NOTEIKUMUS, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN
ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai provincēs netiek atļauti
domājamās garantijas termiņa ierobežojumi, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi,
iespējams, uz jums neattiecas. Šī garantija dod jums konkrētas juridiskas tiesības, un jums var būt arī
citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts/reģiona.

HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā vai apvidū, kurā HP nodrošina šīs iekārtas
tehnisko atbalstu un kurā HP pārdod šo iekārtu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā
no vietējiem standartiem. HP nemainīs iekārtas formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības
iespējamību kādā valstī/reģionā, kurā to nav bijis paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību
dēļ.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS
PAZIŅOJUMĀ IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI
TĀS IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU
VAI PAR TIEŠU, TĪŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS)
VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE
ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI KAS CITS. Dažas valstis/reģioni, štati vai provinces nepieļauj
izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie
ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ
APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR

202 Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

LVWW

background image

PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪS IEKĀRTAS
PĀRDOŠANU JUMS.

LVWW

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju 203