HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana

background image

Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu INFORMĀCIJA izvēlni, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izceltu DRUKĀT KONFIGURĀCIJU opciju, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu, lai drukātu.

Programmaparatūras datuma kods ir redzams konfigurācijas lapas sadaļā Device Information
(Informācija par iekārtu). Programmaparatūras kodam ir šāds formāts: YYYYMMDD XX.XXX.X.

Pirmā ciparu virkne ir datums, kurā YYYY apzīmē gadu, MM apzīmē mēnesi un DD apzīmē dienu.

Otrā ciparu virkne ir programmaparatūras versijas numurs decimālajā formātā.