HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes

background image

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes 123

background image

2.

Ieslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas vadu.

2

1

3.

Atvienojiet visus saskarnes kabeļus.

4.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

2

1

124 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

5.

Izņemiet DIMM no antistatiskā iepakojuma.

UZMANĪBU!

Lai samazinātu statiskās elektrības radīto bojājumu iespēju, vienmēr uzvelciet

elektrostatiskās izlādes (ESD) aproci vai pirms rīkošanās ar DIMM pieskarieties antistatiskā
iepakojuma virsmai.

6.

Pieturot DIMM aiz malām, salāgojiet ierobojumu uz DIMM leņķī ar DIMM slota joslu un stingri
spiediet DIMM slotā līdz tas ir pilnībā iesēdies. Pie pareizas ieinstalēšanas metāla kontakti nav
redzami.

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

LVWW

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes 125

background image

7.

Spiediet DIMM moduli uz leju, līdz nofiksējas abas DIMM aiztures.

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIX

O

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

X

IO

XI

O

XIXO

O

XIX

O

X

IO

XIO

PIEZĪME

Ja DIMM ievietošana ir apgrūtināta, pārliecinieties, vai DIMM apakšdaļas ierobojums ir

salāgots ar slota joslu. Ja arī tagad nevarat DIMM ievietot, pārliecinieties, vai izmantojat pareizu
DIMM veidu.

8.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet paneli
iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

2

1

126 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

9.

Atvienojiet saskarnes kabeļus un strāvas vadu.

10.

Ieslēdziet iekārtu.