HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - 2. padeve vai papildu padeve 500 lapām

background image

2. padeve vai papildu padeve 500 lapām

UZMANĪBU!

Lai papīrs ne iestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā.

UZMANĪBU!

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

LVWW

Ievietošana padevēs

81

background image

PADOMS

Lai skatītu šīs procedūras animāciju, atveriet šo Web vietni:

www.hp.com/go/ljp3010-load-

tray2

.

1.

Lai izņemtu padevi no iekārtas, pavelciet to uz āru un viegli paceliet uz augšu.

1

2.

Saspiediet atbrīvotāju, kas atrodas uz kreisās vadotnes, un pabīdiet malējās vadotnes līdz
pareizajam papīra izmēram.

82

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

3.

Saspiediet atbrīvotāju, kas atrodas uz aizmugurējās papīra vadotnes, un pabīdiet to līdz pareizajam
papīra izmēram.

LVWW

Ievietošana padevēs

83

background image

4.

Ielieciet papīru padevē. Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte ir līdzena visos četros stūros un tās
augšējā mala atrodas zemāk par maksimālā augstuma rādītājiem.

PIEZĪME

Informāciju par papīra ievietošanu, ja nepieciešama īpaša orientācija, skatiet

Papīra

orientācija ievietošanai padevēs 79. lpp.

.

A6 papīram salieciet papīru ne augstāk par apakšējo augstuma atzīmi.

5.

Iebīdiet padevi iekārtā līdz galam.

2

1

2

2

84

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW