HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Iestrēgušu dokumentu atkopšana

background image

Iestrēgušu dokumentu atkopšana

Šī iekārtā piedāvā iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcija, kas atkārtoti izdrukā iesprūdušās lapas.
Pieejamas šādas opcijas:

AUTOMĀTISKI — iekārta mēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušās lapas, ja ir pieejams pietiekams
atmiņas daudzums. Šis ir noklusējuma iestatījums.

IZSLĒGTS — Iekārta nemēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušas lapas. Tā kā pēdējo lapu
saglabāšanai netiek tērēta atmiņa, iekārtas veiktspēja nemainās.

PIEZĪME

Ja, izmantojot šo opciju, iekārtā beidzas papīrs, un darbs tiek drukāts uz abām pusēm,

iespējams, ka dažas lapas pazudīs.

IESLĒGTS — Iekārta vienmēr atkārtoti izdrukā iesprūdušas lapas. Daļa atmiņas tiek atvēlēta
pēdējo izdrukāto lapu saglabāšanai. Tā rezultātā var pazemināties kopējā veiktspēja.

iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcijas iestatīšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu SISTĒMAS IESTATĪŠANA izvēlni, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

4.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu IESTRĒGUŠA PAPĪRA ATKOPŠANA izvēlni, un
pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

5.

Nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu / , lai izgaismotu atbilstošo iestatījumu, un tad
nospiediet pogu

Labi

.

6.

Nospiediet

Izvēlne

pogu , lai atgrieztos Gatavs stāvoklī.

174 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW