HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīrs netiek pievadīts automātiski.

background image

Papīrs netiek pievadīts automātiski.

Papīrs netiek pievadīts automātiski.

Iemesls

Risinājums

Manuālā pievade tiek atlasīta no programmatūras
programmas.

Ievietojiet papīru 1. padevē, vai, ja papīrs ir jau ievietots,
nospiediet pogu

Labi

.

Nav ievietots pareizā izmēra papīrs.

Ievietojiet pareizā izmēra papīru.

Padeve ir tukša.

Ievietojiet papīru padevē.

Papīrs no iepriekšējās iestrēgšanas nav ticis pilnībā izņemts.

Atveriet iekārtu un izņemiet visu papīru no papīra ceļa.

Papīra padevei konfigurētais papīra izmērs nav atbilstošs.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, vai arī izmantojiet vadības
paneli, lai noteiktu papīra izmēru, kuram konfigurēta padeve.

Padeves vadotnes nav atbilstošas papīram.

Pārbaudiet, vai papīra aizmugurējās un platuma vadotnes skar
papīru.

Manuālā pievade ir iestatīta uz ALWAYS(Vienmēr). Iekārta
vienmēr atgādina par manuālo pievadi un pat tad, ja padevē ir
ievietots papīrs.

Atveriet padevi, ievietojiet vēlreiz apdrukājamo materiālu, un
aizveriet padevi.

Vai arī, mainiet manuālās pievades atgādinājuma iestatījumu
uz UNLESS LOADED (Kamēr Ievietots), lai iekārta par
manuālo pievadi atgādinātu tikai tad, kad padeve ir tukša.

USE REQUESTED TRAY (Izmantot Pieprasīto Padevi)
iestatījums iekārtā ir iestatīts uz EXCLUSIVELY (Tikai
Vienīgi), bet pieprasītā padeve ir tukša. Iekārta neizmantos citu
padevi.

Ievietojiet papīru pieprasītajā padevē.

Vai arī, izmainiet iestatījumu no EXCLUSIVELY (Tikai Vienīgi)
uz FIRST (Vispirms) zem CONFIGURE DEVICE (Konfigurēt
Ierīci) izvēlnes. Iekārta var izmantot citas padeves, ja
pieprasītajā padevē nav ievietots apdrukājamais materiāls.