HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte)

background image

Izvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte)

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , atlasiet KONFIGURĒJIET IERĪCI izvēlni un pēc tam

atlasietDRUKAS KVALITĀTE izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

IESTATĪT
REĞISTRĀCIJU

Katrai padevei, reģistrēšanas iestatīšana
pārbīda malas līdzināšanu, lai attēlu gan
no augšas, gan apakšas, gan kreisās
puses, gan labās puses iecentrētu lapā.
Jūs priekšā esošu attēlu variet nostādīt
pretī attēlam, kas ir nodrukāts aizmugurē.

NOREGULĒT PADEVI
<X>

DRUKĀT TESTA
LAPASPUSI

X1 PĀRBĪDE

Y1 PĀRBĪDE

X2 PĀRBĪDE

Y2 PĀRBĪDE

Nobīde pa X un Y
asīm ir no -20 līdz
20. 0 ir
noklusējums.

Drukājiet testa lapu un veiciet
līdzināšanas procedūru katrai padevei.

Iekārta, izveidojot attēlu, no vienas malas
līdz otrai noskenē visu lapu, no lejas uz
augšu ievadot lapas saturu.

Skenēšanas virziens tiek apzīmēts ar X.
X1 ir skenēšanas virziens vienpusējai
lapai vai pirmajai divpusējas lapas lapai.
X2 ir skenēšanas virziens divpusējas
lapas otrajai lapai.

Ievades virziens tiek apzīmēts ar Y. Y1 ir
ievades virziens vienpusējai lapai vai
pirmajai divpusējas lapas lapai. Y2 ir
ievades virziens divpusējas lapas otrajai
lapai.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

23

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

FUSER MODES
(KAUSĒTĀJA
REŽĪMI)

Parādās saraksts ar papīra
veidiem.

PARASTS

HIGH2
(AUGSTS2)

HIGH1
(AUGSTS1)

ZEMA

LOW1 (ZEMS1)

Katram papīra veidam ir termofiksatora
noklusējuma režīms. Mainiet
termofiksatora režīmu tikai tad, ja rodas
problēmas, drukājot uz atsevišķu veidu
papīra. Pēc papīra veida atlasīšanas
varat atlasīt šim veidam pieejamo
termofiksatora režīmu.

ATJAUNOT REŽĪMUS

Atgrieziet visus termofiksatora režīmu
iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem
iestatījumiem.

OPTIMIZĒT

Optimizējiet dažādus drukāšanas
režīmus, lai risinātu drukas kvalitātes
problēmas.

ATJAUNOT OPTIMIZĒT

Atgrieziet visus izvēlnes OPTIMIZĒT
iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem
iestatījumiem.

IZŠĶIRTSPĒJA

300

600

FASTRES 1200*

PRORES 1200

Iestata iekārtas drukāšanas izšķirtspēju.

300: nodrošina drukas melnraksta
kvalitāti.

600: nodrošina kvalitatīvu teksta
drukāšanu.

FASTRES 1200: nodrošina 1200 dpi
drukas kvalitāti ātrai un kvalitatīvai
uzņēmējdarbības tekstu un grafiku
drukāšanai.

PRORES 1200: nodrošina 1200 dpi
drukas kvalitāti ātrai un kvalitatīvai
līnijzīmējumu un grafisko attēlu
drukāšanai.

RET

IZSLĒGTS

GAIŠA

MEDIUM
(VIDĒJS)
*

TUMŠA

Izmantojiet iestatījumu Resolution
Enhancement technology (REt)
(Uzlabotās izšķirtspējas tehnoloģija), lai
nodrošinātu drukāšanu ar nolīdzinātiem
stūriem, līknēm un malām.

REt neietekmē drukas kvalitāti, ja
izšķirtspēja ir iestatīta uz FASTRES
1200
vai PRORES 1200. Visas pārējās
drukas izšķirtspējas gūst priekšrocības,
izmantojot REt.

24

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

ECONOMODE
(EKONOMISKAIS
REŽĪMS)

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

EconoMode (Ekonomiskais režīms) ir
funkcija, kas ļauj iekārtai izmantot mazāk
tonera vienai lapai. Atlasot šo opciju, var
paildzināt tonera kalpošanas laiku un
samazināt lapas izmaksas. Tomēr tā arī
pazemina drukas kvalitāti. Izdrukātā lapa
atbilst melnrakstu drukai.

HP neiesaka izmantot ekonomisko
režīmu visu laiku. Ja ekonomiskais
režīms tiek izmantots visu laiku, var
gadīties, ka toneris paliek pāri, kad
kasetnes mehāniskās detaļas jau ir
nolietojušās. Ja drukas kvalitāte šādos
apstākļos pasliktinās, nepieciešams
ievietot jaunu drukas kasetni, kaut arī
iepriekšējā kasetnē toneris vēl ir palicis.

TONER DENSITY
(TONERA
BLĪVUMS)

no 1 līdz 5

Padariet druku gaišāku vai tumšāku.
Gaišākais iestatījums ir 1, bet tumšākais
iestatījums ir 5. Noklusējuma iestatījums
3 parasti nodrošina vislabākos rezultātus.

AUTOMĀTISKA
TĪRĪŠANA

IZSLĒGTS*

IESLĒGTS

Kad ir ieslēgta automātiskā tīrīšana,
iekārta izdrukā tīrīšanas lapu, kad lapu
skaits sasniedz TĪRĪŠANAS
INTERVĀLS
iestatījumu.

TĪRĪŠANAS
INTERVĀLS

500*

1000

2000

5000

10000

20000

Kad ir ieslēgta opcija AUTOMĀTISKA
TĪRĪŠANA
, tā nosaka to, cik daudz lapas
tiks izdrukātas, pirms automātiski
izdrukāsies tīrīšanas lapa.

AUTOMĀTISKAS
TĪRĪŠANAS
IZMĒRS

VĒSTULE*

A4

Kad ir ieslēgta opcija AUTOMĀTISKA
TĪRĪŠANA
, tā nosaka papīra izmēru, kas
tiek lietots, lai izdrukātu tīrīšanas lapu.

IZVEDOT
TĪRĪŠANAS LAPU

Izdrukā norādījumu lapu kā iztīrīt tonera
pārpalikumu no termofiksatorā esošā
spiediena ruļļa.

PIEZĪME

Šī opcija ir pieejama tikai

printeriem HP LaserJet P3011,
HP LaserJet P3015 un HP LaserJet
P3015n.

APSTRĀDĀT
TĪRĪŠANAS LAPY

Izveidojiet un sagatavojiet tīrīšanas lapu,
lai iztīrītu termofiksatorā esošo spiediena
rulli. Kad notiek tīrīšanas process, tiek
drukāta tīrīšanas lapa. Šī lapa var tikt
atmesta.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

25