HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

background image

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

Izmantojiet izvēlni DIAGNOSTIKA, lai palaistu pārbaudes, kas jums palīdzēs noteikt un atrisināt ar
iekārtu saistītās problēmas.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu , pēc tam atlasiet DIAGNOSTIKA izvēlni.

PIEZĪME

Vērtības, pie kurām ir zvaigznīte (*), ir rūpnīcas noklusējuma vērtības. Dažiem izvēlņu

vienumiem nav noklusējums.

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

DRUKĀT NOTIKUMU
REĞISTRU

Izdrukā atskaiti par pēdējām 50
ieiešanām iekārtas notikumu
reģistrācijas žurnālā, sākot ar
pēdējo notikumu.

PARĀDĪT NOTIKUMU
REĞISTRU

Parāda pēdējos 50 notikumus,
sākot ar pēdējo.

PAPĪRA CEĻA DEVĒJI

Veic visu iekārtas sensoru
pārbaudi, lai noteiktu vai tie
darbojas pareizi un, parāda katra
sensora statusu.

PAPĪRA CEĻA TESTS

Pārbauda iekārtas papīra
apstrādes funkcijas, piemēram,
padevju konfigurāciju.

DRUKĀT TESTA LAPASPUSI

Izveido lapu, lai pārbaudītu papīra
apstrādes funkcijas. Jums ir
jānosaka pārbaudes gaita, lai
pārbaudītu konkrētu papīra ceļu.

AVOTS

VISAS PADEVES

1. PADEVE

2. PADEVE*

3. PADEVE

4. PADEVE

Precizē vai testa lapa tiek drukāta
no visām padevēm vai no kādas
konkrētas padeves.

DIVPUSĒJS

IZSLĒGTS

IESLĒGTS

Nosaka, vai pārbaudē ir iekļauts arī
dupleksers.

PIEZĪME

Šī opcija ir pieejama

tikai HP LaserJet P3011n printerī
un HP LaserJet P3011dn printerī.

EKSEMPLĀRI

1*

10.

50

100

500

Nosaka to, cik lapas pārbaudes
nolūkos ir jāsūta no konkrēta avota.

MANUĀLĀ DEVĒJA
TESTS

Veic

pārbaudes, lai noteiktu vai

papīra ceļa sensori darbojas
pareizi.

38

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Apraksts

MANUAL SENSOR TEST
2 (SENSORA 2.
MANUĀLĀ PĀRBAUDE)

Veic papildus pārbaudes, lai
noteiktu vai papīra ceļa sensori
darbojas pareizi.

KOMPONENTU TESTS

Parādās pieejamo komponentu
saraksts.

Neatkarīgi aktivizē atsevišķas
daļas, lai izolētu skaņu, noplūdi un
citas aparatūras problēmas.

DRUKĀT/APTURĒT
TESTS

Diapazons ir 0 - 60 000
milisekundes. Noklusējums ir 0.

Daudz rūpīgāk izolē drukas
kvalitātes kļūdas, apturot iekārtu
drukas cikla laikā; tas jums ļauj
redzēt, kur attēls sāk pasliktināties.
Tas izsauc ziņojumu par
iestrēgumiem, kas būtu manuāli
jāiztīra. Šo pārbaudi būtu jāveic
apkopes sniedzēju pārstāvim.

PRINT FUSER TEST
PAGE (IZDRUKĀT
TERMOFIKSATORA
TESTA LAPU)

Drukājiet šo lapu, lai noteiktu
termofiksatora pašreizējo statusu.

SIGNATURE CHECK
(PARAKSTA
PĀRBAUDE)

CANCEL IF BAD?
(APSTIPRINĀT, JA
NEPAREIZS?)
*

PROMPT IF BAD (RĀDĪT
UZVEDNI, JA NEPAREIZS?)

Konfigurējiet, kā iekārta atbild
programmaparatūras
jaunināšanas laikā, ja
programmaparatūras
jaunināšanas kods nesakrīt ar
iekārtas parakstu.

LVWW

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

39