HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

background image

Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

Lietojiet izvēlni IZGŪT DARBU, lai aplūkotu visu atmiņā saglabāto darbu uzskaitījumus.

Lai parādītu: nospiediet

Izvēlne

pogu un pēc tam atlasiet IZGŪT DARBU izvēlni.

Vienums

Apakšvienums

Opcijas

Apraksts

<LIETOTĀJVĀRDS>

Katrs lietotājs, kas ir uzkrājis darbus, tiek
atzīmēts ar lietotājvārdu. Lai redzētu
uzkrāto darbu sarakstu, izvēlieties
atbilstošo lietotājvārdu.

VISI DARBI (AR PIN)

DRUKĀT

DRUKĀT UN DZĒST

DZĒST

Šis ziņojums parādās, ja lietotājam ir divi
vai vairāk atmiņā saglabāti darbi, kuriem
ir nepieciešams PIN.

Atkarībā no uzskaitīto darbu veida,
parādās DRUKĀT opcija vai DRUKĀT
UN DZĒST
opcija.

Lai norādītu drukas uzdevuma
eksemplāru skaitu, izmantojiet opciju
EKSEMPLĀRI.

VISI DARBI (BEZ PIN)

DRUKĀT

DRUKĀT UN DZĒST

DZĒST

Šis ziņojums parādās, ja lietotājam ir divi
vai vairāk uzkrāti uzdevumi, kuriem nav
nepieciešams PIN.

Atkarībā no uzskaitīto darbu veida,
parādās DRUKĀT opcija vai DRUKĀT
UN DZĒST
opcija.

Lai norādītu drukas uzdevuma
eksemplāru skaitu, izmantojiet opciju
EKSEMPLĀRI.

<JOB NAME X> (Darbs
ar nosaukumu x)

DRUKĀT

DRUKĀT UN DZĒST

DZĒST

Katrs darbs tiek uzskaitīts ar nosaukumu.

Atkarībā no uzskaitīto darbu veida,
parādās DRUKĀT opcija vai DRUKĀT
UN DZĒST
opcija.

Lai norādītu drukas uzdevuma
eksemplāru skaitu, izmantojiet opciju
EKSEMPLĀRI.

16

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Apakšvienums

Opcijas

Apraksts

EKSEMPLĀRI

Norāda drukas uzdevuma eksemplāru
skaitu. Noklusējuma iestatījums ir 1.

Izvēlnēs VISI DARBI (BEZ PIN) un VISI
DARBI (AR PIN)
ir pieejamas vēl divas
opcijas:

Ja atlasāt opciju DARBS, tad tiek
drukāts draiverī norādītais
eksemplāru skaits.

Ja atlasāt izvēlni CUSTOM VALUE
(PIELĀGOTĀ VĒRTĪBA)
, parādās
vēl viens iestatījums, kur jūs varat
norādīt eksemplāru skaitu, kurā
darbs jādrukā. Draiverī norādīto
eksemplāru skaits tiek pavairots ar
vadības panelī norādīto kopiju
skatu. Piemēram, ja draiverī ir
norādīti divi eksemplāri un arī
vadības panelī ir norādīti divi
eksemplāri, tad kopā darbs tiks
izdrukāts četros eksemplāros.

USB STORAGE (USB
ATMIŅA)

<FOLDER NAME>
(<MAPES
NOSAUKUMS>)

<JOB NAME> (<DARBA
NOSAUKUMS>)

EKSEMPLĀRI

Šī izvēlne parādās, ja esat pievienojis
USB atmiņas ierīci iekārtas priekšpusē.
Izvēlieties mapi un faila nosaukumu, pēc
tam izvēlieties drukājamo eksemplāru
skaitu.

LVWW

Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

17