Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Drukarka HP LaserJet serii P3010
Wbudowany serwer internetowy
HP — Podręcznik użytkownika

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Wbudowany serwer internetowy HP LaserJet

P3010

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i gwarancja

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszego pisemnego zezwolenia jest
zabronione, z wyłączeniem czynności
dozwolonych przez prawa autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Jedyne gwarancje dla produktów i
usług firmy HP zostały zawarte w
oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym
z tymi produktami i usługami. Żaden zapis w
niniejszym dokumencie nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja.
Firma HP nie będzie odpowiadać za
występujące w niniejszym dokumencie błędy
techniczne, redakcyjne lub pominięcia.

Znaki handlowe

Adobe® , PostScript® i Pantone® są
znakami handlowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Spis treści

1 Przegląd

Co to jest wbudowany serwer internetowy? ......................................................................................... 2

Funkcje ............................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin i wbudowany serwer internetowy HP ..................................................... 3

Wymagania systemowe ....................................................................................................................... 4
Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP .................................................................... 5
Logowanie i wylogowywanie ................................................................................................................ 6

Logowanie się jako administrator ........................................................................................ 6
Wylogowywanie się jako administrator ............................................................................... 6

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP ..................................................................... 7

2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje HP EWS

Stan urządzenia ................................................................................................................................. 10
Strona konfiguracji .............................................................................................................................. 11
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych ........................................................................................ 13
Strona Dziennik zdarzeń .................................................................................................................... 14
Strona zużycia .................................................................................................................................... 15
Informacje na temat urządzenia ......................................................................................................... 18
Zrzut ekranu Panel sterowania ........................................................................................................... 19
Drukuj ................................................................................................................................................. 20

Drukowanie pliku lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego z poziomu ekranu
Drukuj. ............................................................................................................................... 21

3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

Konfiguruj urządzenie ......................................................................................................................... 24

Używanie menu na ekranie Konfiguruj urządzenie ............................................................ 25

Rozmiary/typy podajnika .................................................................................................................... 26
Serwer poczty elektronicznej .............................................................................................................. 27

Konfiguracja poczty wychodzącej ...................................................................................... 27
Konfiguracja zwrotnego adresu e-mail .............................................................................. 28

Subskrypcje alarmów ......................................................................................................................... 29

Korzystanie z ekranu Subskrypcje alarmów – konfiguracja z urządzeniem ..................... 30

Progi alarmów .................................................................................................................................... 34
Automatyczne wysyłanie .................................................................................................................... 35

PLWW

iii

background image

Włączanie funkcji Automatyczne wysyłanie ....................................................................... 36

Zabezpieczenie .................................................................................................................................. 37

Kreator konfiguracji bezpieczeństwa HP Jetdirect ............................................................. 38
Ustawienia zabezpieczeń urządzenia ................................................................................ 39
Ustawienia zabezpieczeń dysku twardego i pamięci masowej .......................................... 45
Stan Ustawień bezpieczeństwa ......................................................................................... 47

Edytuj inne odnośniki ......................................................................................................................... 48

Dodawanie łącza ............................................................................................................... 49
Usuwanie łącza .................................................................................................................. 49

Informacje na temat urządzenia ......................................................................................................... 50
Język .................................................................................................................................................. 51
Data i godzina .................................................................................................................................... 52

Data i godzina – zaawansowane ....................................................................................... 52
Data i godzina – ust. serwera czasu .................................................................................. 53

Harmonogram uśpienia ...................................................................................................................... 55

4 Zarządzanie operacjami sieciowymi z ekranów Praca w sieci

Przegląd ............................................................................................................................................. 58

5 Wykorzystywanie pola Inne łącza

hp instant support ............................................................................................................................... 62

Sposób działania usługi hp instant support ....................................................................... 62
Informacje dostępne na stronie internetowej hp instant support ....................................... 62

Zakup materiały eksploatacyjne ......................................................................................................... 63
Wsparcie techniczne dla produktu ..................................................................................................... 64
Instrukcje ............................................................................................................................................ 65
Mój Usługodawca i Mój kontrakt serwisowy ....................................................................................... 66

Indeks ................................................................................................................................................................. 67

iv

PLWW

background image

Spis tabel

Tabela 1-1 Wbudowany serwer internetowy HP ................................................................................................ 7
Tabela 2-1 Stan urządzenia ............................................................................................................................. 10
Tabela 2-2 Strona konfiguracji ......................................................................................................................... 11
Tabela 2-3 Strona stanu materiałów eksploatacyjnych .................................................................................... 13
Tabela 2-4 Strona dziennika zdarzeń .............................................................................................................. 14
Tabela 2-5 Strona zużycia ................................................................................................................................ 17
Tabela 2-6 Strona drukowania ......................................................................................................................... 20
Tabela 3-1 Konfiguruj urządzenie .................................................................................................................... 24
Tabela 3-2 Rozmiary/typy podajnika ................................................................................................................ 26
Tabela 3-3 Serwer poczty elektronicznej ......................................................................................................... 27
Tabela 3-4 Subskrypcje alarmów ..................................................................................................................... 29
Tabela 3-5 Automatyczne wysyłanie ................................................................................................................ 35
Tabela 3-6 Zabezpieczenie .............................................................................................................................. 37
Tabela 3-7 Konfiguracja ustawień zabezpieczeń ............................................................................................. 41
Tabela 3-8 Stany dysków twardych .................................................................................................................. 45
Tabela 3-9 Opcje konfiguracji dysku twardego ................................................................................................ 46
Tabela 3-10 Stany szyfrowanego dysku twardego .......................................................................................... 46
Tabela 3-11 Edytuj inne odnośniki ................................................................................................................... 48
Tabela 3-12 Język ............................................................................................................................................ 51
Tabela 3-13 Data i godzina .............................................................................................................................. 52
Tabela 3-14 Harmonogram uśpienia ................................................................................................................ 55
Tabela 4-1 Ustawienia sieciowe ....................................................................................................................... 58

PLWW

v

background image

vi

PLWW

background image

Spis rysunków

Rysunek 1-1 Przykładowy ekran HP EWS ......................................................................................................... 7
Rysunek 2-1 Stan urządzenia Ekran ................................................................................................................ 10
Rysunek 2-2 Strona konfiguracji Ekran ............................................................................................................ 11
Rysunek 2-3 Strona stanu materiałów eksploatacyjnych Ekran ...................................................................... 13
Rysunek 2-4 Ekran strony Dziennik zdarzeń ................................................................................................... 14
Rysunek 2-5 Ekran Strona zużycia (1 z 3) ....................................................................................................... 15
Rysunek 2-6 Ekran Strona zużycia (2 z 3) ....................................................................................................... 16
Rysunek 2-7 Ekran Strona zużycia (3 z 3) ....................................................................................................... 16
Rysunek 2-8 Informacje na temat urządzenia Ekran ....................................................................................... 18
Rysunek 2-9 Zrzut ekranu Panel sterowania Ekran ......................................................................................... 19
Rysunek 2-10 Drukuj Ekran ............................................................................................................................. 20
Rysunek 3-1 Konfiguruj urządzenie Ekran ....................................................................................................... 24
Rysunek 3-2 Rozmiary/typy podajnika Ekran ................................................................................................... 26
Rysunek 3-3 Serwer poczty elektronicznej Ekran ............................................................................................ 27
Rysunek 3-4 Subskrypcje alarmów Ekran ........................................................................................................ 29
Rysunek 3-5 Subskrypcje alarmów – konfiguracja Ekran ................................................................................ 31
Rysunek 3-6 Subskrypcje alarmów – test Ekran .............................................................................................. 33
Rysunek 3-7 Progi alarmów Ekran ................................................................................................................... 34
Rysunek 3-8 Automatyczne wysyłanie Ekran .................................................................................................. 35
Rysunek 3-9 Zabezpieczenie Ekran ................................................................................................................. 37
Rysunek 3-10 Kreator konfiguracji bezpieczeństwa HP Jetdirect .................................................................... 39
Rysunek 3-11 Ekran Ustawienia zabezpieczeń urządzenia (1 z 2) ................................................................. 40
Rysunek 3-12 Ekran Ustawienia zabezpieczeń urządzenia (2 z 2) ................................................................. 40
Rysunek 3-13 Ekran Ustawienia zabezpieczeń dysku twardego i pamięci masowej ...................................... 45
Rysunek 3-14 Edytuj inne odnośniki Ekran ...................................................................................................... 48
Rysunek 3-15 Informacje na temat urządzenia Ekran ..................................................................................... 50
Rysunek 3-16 Język Ekran ............................................................................................................................... 51
Rysunek 3-17 Data i godzina Ekran ................................................................................................................. 52
Rysunek 3-18 Format daty/godziny Ekran ....................................................................................................... 53
Rysunek 3-19 Data i godzina – ust. serwera czasu Ekran ............................................................................... 53
Rysunek 3-20 Harmonogram uśpienia Ekran .................................................................................................. 55
Rysunek 4-1 Ekran Ustawienia sieciowe ......................................................................................................... 58
Rysunek 5-1 Inne łącza Ekran ......................................................................................................................... 61

PLWW

vii

background image

viii

PLWW

background image

1