HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Automatyczne wysyłanie

background image

Automatyczne wysyłanie

Ekran Automatyczne wysyłanie umożliwia okresowe wysyłanie konfiguracji urządzenia oraz informacji
o stanie materiałów eksploatacyjnych pod wybrane adresy e-mail (na przykład do serwisu). Ta funkcja
określa umowę z firmą Hewlett-Packard lub inną firmą serwisową na świadczenie usług związanych
między innymi z wymianą kaset drukujących, kontraktami typu opłata za wydruk, umowami wsparcia
technicznego i śledzeniem wykorzystania sprzętu. Użytkownik może dodać do 20 miejsc docelowych
funkcji Automatyczne wysyłanie. Poniższa ilustracja, tabela i procedura opisują sposób korzystania
z tego ekranu.

Rysunek 3-8

Automatyczne wysyłanie Ekran

1

2

3

4

6

5

Tabela 3-5

Automatyczne wysyłanie

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

HP EWS – karty i pozycje
menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP na stronie 7

.

2

Uruchom funkcję
Automatyczne
wysyłanie

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje włączenie funkcji Automatyczne
wysyłanie
.

3

Wyślij co [interwał]

Pozwala określić częstotliwość wysyłania konfiguracji urządzenia i informacji
dotyczących zużycia materiałów eksploatacyjnych pod adresy zdefiniowane w
polu Docelowy adres e-mail.

4

Docelowy adres e-mail

Pozwala zapisać listę adresów e-mail, pod które będą wysyłane informacje
dotyczące konfiguracji urządzenia. Jeśli w urządzeniu zainstalowano dysk
twardy, możliwe jest zapisanie maksymalnie dwudziestu adresów e-mail. Jeśli
urządzenie nie posiada dysku twardego, można zapisać tylko jedną listę adresów
e-mail. Pierwszy adres e-mail nie może być dłuższy niż 50 znaków.

PLWW

Automatyczne wysyłanie

35

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

5

Testuj

Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie ustawień i natychmiastowe
wysłanie informacji, co pozwala upewnić się, że adresat odebrał wiadomości.

6

Wyślij do firmy HP

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że do firmy HP będzie okresowo
wysyłana konfiguracja urządzenia oraz informacje dotyczące stanu materiałów
eksploatacyjnych. Informacje wysyłane pod adres e-mail firmy HP (na przykład
myproduct@hp.com) będą umieszczane w pliku tekstowym z rozszerzeniem
XML. Plik został utworzony w języku angielskim.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące podejścia firmy HP do danych
wysyłanych za pomocą funkcji Automatyczne wysyłanie, kliknij Hewlett-
Packard Ochrona prywatności.
.