HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korzystanie z ekranu Subskrypcje alarmów – konfiguracja z urządzeniem

background image

Korzystanie z ekranu Subskrypcje alarmów – konfiguracja z urządzeniem

Użytkownik może utworzyć do czterech różnych list, z których każda może zawierać do 20 odbiorców.

Tabela 3-4

Subskrypcje alarmów (ciąg dalszy)

30

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Ekran Subskrypcje alarmów – konfiguracja, wyświetlany po kliknięciu przycisku Edytuj lub Nowe
miejsce przeznaczenia dla alarmów
, wygląda podobnie jak na ilustracji poniżej.

Rysunek 3-5

Subskrypcje alarmów – konfiguracja Ekran

PLWW

Subskrypcje alarmów

31

background image

Konfigurowanie alarmów

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć nową listę miejsc przeznaczenia, kliknij Nowe miejsce przeznaczenia dla
alarmów
.

LUB

Aby zmodyfikować listę miejsc przeznaczenia, kliknij znajdujący się obok niej przycisk
Edytuj.

Zostanie wyświetlony ekran Subskrypcje alarmów – konfiguracja.

2.

Wpisz adresy e-mail osób, które będą otrzymywać powiadomienia o alarmach. W większych
środowiskach administratorzy systemu mogą kierować adresy e-mail do serwerów list, adresów
URL i urządzeń przenośnych w przypadku rozszerzonych alarmów. W przypadku dodawania wielu
miejsc przeznaczenia rozdziel je przecinkami lub średnikami.

3.

Zaznacz pole wyboru alarmów, które mają być wysyłane do tej listy miejsc przeznaczenia. (Aby
wyświetlić wszystkie alarmy dostępne dla danego produktu, kliknij Pokaż wszystkie alarmy).

4.

Wybierz załączniki, które mają być dołączone do wiadomości e-mail z alarmem. Załączniki mogą
zawierać wymienione poniżej strony. (Aby zobaczyć przykłady tych stron, przejdź do karty
Informacje).

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych

Strona zużycia

Strona konfiguracji

Strona dziennika zdarzeń

Dane XML

Wybierz Dane XML, jeśli jedno z wybranych miejsc przeznaczenia alarmów jest
zautomatyzowanym systemem komputerowym. Do wiadomości e-mail będą dołączane wszystkie
zaznaczone tu pozycje. Jeśli na przykład zostaną zaznaczone opcje Strona zużycia i Strona
dziennika zdarzeń
, urządzenie będzie wysyłało jedną wiadomość e-mail z dwoma załącznikami,
po jednym dla każdej wybranej opcji. Jeśli zostanie wybrana także opcja Dane XML, otrzymywana
wiadomość e-mail będzie zawierała trzy załączniki: pierwszym załącznikiem będzie Strona
zużycia
zapisana w formacie HTML, drugim - Strona dziennika zdarzeń w formacie HTML, a
trzecim – informacje dotyczące usługi instant support w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem
XML.

5.

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zastosuj.

6.

Dla każdej kolejnej listy lub miejsca przeznaczenia powtórz czynności od 1 do 6.

Aby sprawdzić konfigurację listy miejsc przeznaczenia, wykonaj poniższe czynności.

32

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Aby sprawdzić konfigurację listy miejsc przeznaczenia

1.

Kliknij przycisk Testuj znajdujący się obok listy miejsc przeznaczenia, która ma być sprawdzona.

Zostanie wyświetlone poniższe okno.

Rysunek 3-6

Subskrypcje alarmów – test Ekran

2.

Pozwala wybrać miejsca przeznaczenia do testowania.

3.

Adres e-mail urządzenia stanowi Adres zwrotny. Aby otrzymywać wiadomości z informacjami o
błędach alarmu testowego (na przykład w przypadku nieprawidłowego adresu docelowego),
wprowadź swój adres e-mail w polu Adres zwrotny.

4.

W razie potrzeby w polu tekstowym Twój tekst (opcjonalny) wprowadź dodatkowe informacje,
które mają znajdować się na początku wiadomości e-mail z alarmem.

5.

Kliknij przycisk OK.

Usuwanie miejsc przeznaczenia i ich list

1.

Jeśli zostało skonfigurowane kilka miejsc przeznaczenia, można je usunąć, klikając przycisk
Usuń znajdujący się obok miejsca przeznaczenia lub listy, która ma być usunięta.

2.

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

PLWW

Subskrypcje alarmów

33