HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ustawienia zabezpieczeń urządzenia

background image

Ustawienia zabezpieczeń urządzenia

Wbudowany serwer internetowy obsługuje dwie funkcje administracyjne, oznaczone odpowiednio jako
„serwisant” i „administrator”. Funkcje administracyjne zostały stworzone dla potrzeb usługodawców
dzierżawiących urządzenia klientom zewnętrznym. „Serwisant” (osoba reprezentująca usługodawcę)
musi posiadać uprawnienia do konfigurowania dostępnych usług, m.in. bilingowych.
„Administrator” (osoba reprezentująca klienta) powinien mieć możliwość konfigurowania urządzenia w
lokalnej sieci intranet danego klienta, a także zdalnego zarządzania urządzeniem itp.

Podczas transportu hasło administratora nie jest skonfigurowane, co oznacza, że urządzenie nie jest
odpowiednio zabezpieczone. W tym przypadku jeśli hasło nie zostanie ustawione, każdy użytkownik
wbudowanego serwera internetowego automatycznie uzyska wszystkie uprawnienia administratora. Po
ustawieniu hasła tylko administrator i serwisant będą mieć dostęp do ekranu Ustawienia zabezpieczeń
urządzenia
. Hasło administratora można zresetować (pole wartości będzie puste), aby usunąć
zabezpieczenie urządzenia, tak jak ma to miejsce w przypadku konfiguracji domyślnej.

PLWW

Zabezpieczenie

39

background image

Ekran Ustawienia zabezpieczeń urządzenia służy do ustawiania żądanego poziomu zabezpieczeń.
Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-11

Ekran Ustawienia zabezpieczeń urządzenia (1 z 2)

1

2

3

4

5

40

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Rysunek 3-12

Ekran Ustawienia zabezpieczeń urządzenia (2 z 2)

6

7

8

9

10

11

Tabela 3-7

Konfiguracja ustawień zabezpieczeń

Wywołanie

Obszar na ekranie Informacje lub funkcje obszaru

1

Hasło urządzenia

Aby ustawić hasło administratora dla wbudowanego serwera internetowego,
wprowadź w części Hasło urządzenia tekst zawierający maksymalnie 16 znaków. W
części tej dostępne są następujące pola:

Stare hasło – pole Stare hasło jest zawsze widoczne. Przed zmianą lub
wyłączeniem hasła należy wprowadzić w nim poprawne hasło. Jeśli hasło
urządzenia nie zostało skonfigurowane, w polu Stare hasło wyświetlany będzie
tekst Nieskonfigurowane.

Nowe hasło – pole Nowe hasło jest zawsze widoczne. Wprowadź nowe hasło
w tym polu, aby skonfigurować lub zmienić skonfigurowane hasło (jeśli w polu
Stare hasło wprowadzono poprawne hasło). Hasło nie zostanie skonfigurowane,
jeśli po zastosowaniu ustawień pole to pozostanie puste.

Sprawdź hasło – pole Sprawdź hasło jest zawsze widoczne. Aby zmienić
bieżące hasło, należy wprowadzić w tym polu tekst wpisany w polu nowego hasła.

PLWW

Zabezpieczenie

41

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie Informacje lub funkcje obszaru

2

Hasło PJL

Użyj części Hasło PJL, aby skonfigurować hasło PJL, które ogranicza dostęp zleceń
wysłanych do urządzenia. Hasło może stanowić liczba z zakresu od 1 do 2147483647.
W części tej dostępne są następujące pola:

Stare hasło – pole Stare hasło jest zawsze widoczne. Przed zmianą lub
wyłączeniem hasła należy wprowadzić w nim poprawne hasło. Jeśli hasło
urządzenia nie zostało skonfigurowane, w polu Stare hasło wyświetlany będzie
tekst Nieskonfigurowane.

Nowe hasło – pole Nowe hasło jest zawsze widoczne. Wprowadź nowe hasło
w tym polu, aby skonfigurować lub zmienić skonfigurowane hasło (jeśli w polu
Stare hasło wprowadzono poprawne hasło). Hasło nie zostanie skonfigurowane,
jeśli po zastosowaniu ustawień pole to pozostanie puste.

Sprawdź hasło – pole Sprawdź hasło jest zawsze widoczne. Aby zmienić
bieżące hasło, należy wprowadzić w tym polu tekst wpisany w polu nowego hasła.

3

Hasło systemu
plików

Aby skonfigurować hasło systemu plików, wprowadź maksymalnie 8 znaków w polu w
części Hasło systemu plików. Funkcja hasła systemu plików umożliwia ochronę opcji
przechowywania danych urządzenia przed nieupoważnionym dostępem. Po
skonfigurowaniu hasła systemu plików urządzenie wymaga wprowadzenia hasła, aby
zezwolić użytkownikowi na dostęp do konfiguracji funkcji dotyczących
przechowywania danych. Funkcje te obejmują m.in. tryb wymazywania plików,
bezpieczne wymazywanie danych i opcje dostępu do systemu plików. W części tej
dostępne są następujące pola:

Stare hasło – pole Stare hasło jest zawsze widoczne. Przed zmianą lub
wyłączeniem hasła należy wprowadzić w nim poprawne hasło. Jeśli hasło
urządzenia nie zostało skonfigurowane, w polu Stare hasło wyświetlany będzie
tekst Nieskonfigurowane.

Nowe hasło – pole Nowe hasło jest zawsze widoczne. Wprowadź nowe hasło
w tym polu, aby skonfigurować lub zmienić skonfigurowane hasło (jeśli w polu
Stare hasło wprowadzono poprawne hasło). Hasło nie zostanie skonfigurowane,
jeśli po zastosowaniu ustawień pole to pozostanie puste.

Sprawdź hasło – pole Sprawdź hasło jest zawsze widoczne. Aby zmienić
bieżące hasło, należy wprowadzić w tym polu tekst wpisany w polu nowego hasła.

4

Ustawienia
dostępu do
systemu plików

Użyj części Ustawienia dostępu do systemu plików, aby włączyć lub wyłączyć
poszczególne rodzaje dostępu do dysku. W części tej dostępne są następujące pola
wyboru:

Dostęp do dysku dla PJL – pole wyboru; jeśli zaznaczono, opcja dostępu do
dysku dla języka PJL jest włączona.

Dostęp do dysku dla SNMP – pole wyboru; jeśli zaznaczono, opcja dostępu do
dysku dla protokołu SNMP jest włączona.

Dostęp do dysku dla NFS – pole wyboru; jeśli zaznaczono, opcja dostępu do
dysku z serwera NFS jest włączona.

Dostęp do dysku dla PS – pole wyboru; jeśli zaznaczono, opcja dostępu do
dysku dla języka PS jest włączona. Włączenie opcji dostępu do dysku dla języka
PS umożliwia drukowanie plików w formacie PS.

5

Drukowanie USB

Użyj tej funkcji, aby włączyć lub wyłączyć opcję natychmiastowego drukowania z
urządzeń z funkcją hosta USB.

Tabela 3-7

Konfiguracja ustawień zabezpieczeń (ciąg dalszy)

42

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie Informacje lub funkcje obszaru

6

Tryb
wymazywania
plików

Użyj części Tryb wymazywania plików, aby wybrać tryb usuwania plików z dysku
twardego. Aby wybrać tryb, należy ustawić hasło dostępu do systemu plików. W części
tej dostępne są następujące ustawienia:

Szybkie czyszczenie bez zabezpieczeń – przycisk opcji. Wybierz to ustawienie,
aby włączyć tryb szybkiego usuwania plików bez zabezpieczeń. Jest to
najszybszy sposób usuwania plików, polegający na usuwaniu ich tożsamości.

Bezpieczne szybkie czyszczenie – przycisk opcji. Wybierz to ustawienie, aby
włączyć tryb szybkiego, bezpiecznego usuwania plików. Jest to sposób usuwania
plików trwający nieco dłużej i polegający na nadpisywaniu plików przy użyciu
umownych znaków.

Bezpieczne czyszczenie z formatowaniem – przycisk opcji. Wybierz to
ustawienie, aby włączyć tryb bezpiecznego usuwania plików z formatowaniem
dysku twardego. Jest to najwolniejszy sposób usuwania plików, polegający na
trzykrotnym nadpisywaniu plików.

7

Blokada dostępu
do panelu
sterowania

Aby wybrać poziom blokady dostępu do panelu sterowania, użyj części Blokada
panelu sterowania
. W części tej dostępne są następujące ustawienia:

Odblokuj – przycisk opcji. Wybierz opcję Odblokuj, aby wyłączyć blokadę
panelu sterowania i umożliwić użytkownikom pełny dostęp do jego menu (z
wyłączeniem menu Serwis).

Minimalna blokada menu – przycisk opcji. Wybierz opcję Minimalna blokada
menu
, aby ustawić blokadę panelu sterowania na poziomie minimalnym. Opcja
ta blokuje dostęp tylko do tych menu ustawień systemowych, które dotyczą pracy
urządzenia w sieci.

Umiarkowana blokada menu – przycisk opcji. Wybierz opcję Umiarkowana
blokada menu
, aby ustawić blokadę panelu sterowania na poziomie
umiarkowanym. Opcja ta blokuje dostęp do wszystkich menu ustawień z
wyłączeniem menu dotyczących określonych zadań drukowania.

Średnia blokada menu – przycisk opcji. Wybierz opcję Średnia blokada
menu
, aby ustawić blokadę panelu sterowania na poziomie średnim. Opcja ta
blokuje dostęp do menu obsługi papieru oraz wszystkich menu ustawień z
wyłączeniem menu dotyczących określonych zadań drukowania.

Maksymalna blokada menu – przycisk opcji. Wybierz opcję Maksymalna
blokada menu
, aby ustawić blokadę panelu sterowania na poziomie
maksymalnym. Opcja ta blokuje dostęp do wszystkich menu konfiguracji
ustawień urządzenia.

Po skonfigurowaniu ustawień blokady panelu sterowania żaden użytkownik nie uzyska
dostępu do jego ustawień. Urządzenie nie umożliwia weryfikacji uprawnionego
korzystania z funkcji blokady.

Tabela 3-7

Konfiguracja ustawień zabezpieczeń (ciąg dalszy)

PLWW

Zabezpieczenie

43

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie Informacje lub funkcje obszaru

8

Opcje
wbudowanego
serwera
internetowego

Użyj części Opcje wbudowanego serwera internetowego, aby włączyć/wyłączyć
poszczególne funkcje w witrynie internetowej wbudowanego serwera internetowego.
W części tej dostępne są następujące ustawienia:

Wyświetl stronę wydruku na karcie Informacje – pole wyboru. Zaznacz to pole
wyboru, aby włączyć funkcję drukowania strony dla wbudowanego serwera
internetowego. Opcja drukowania strony umożliwia wygodne drukowanie za
pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.

Wyświetl stronę z dziennikiem zleceń używających koloru na karcie
Informacje
– pole wyboru. Zaznacz to pole, aby wyświetlić stronę Dziennik
wykorzystania koloru na karcie Informacje. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w
urządzeniach umożliwiających drukowanie kolorowe.

Przycisk Anuluj zlecenie – pole wyboru. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć
przycisk Anuluj w witrynie internetowej wbudowanego serwera internetowego.
Wyłączenie tej opcji uniemożliwia użytkownikom ingerowanie w operacje
anulowania przeprowadzane w urządzeniu.

Przycisk Wstrzymaj/Wznów – pole wyboru. Zaznacz to pole wyboru, aby
włączyć przycisk Wstrzymaj/Wznów w witrynie internetowej wbudowanego
serwera internetowego. Wyłączenie tej opcji uniemożliwia użytkownikom
ingerowanie w operacje wstrzymywania/wznawiania wydruku przeprowadzane w
urządzeniu.

Przycisk Kontynuuj – pole wyboru. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć
przycisk Kontynuuj w witrynie internetowej wbudowanego serwera
internetowego. Wyłączenie tej opcji uniemożliwia użytkownikom ingerowanie w
operacje kontynuowania zleceń przeprowadzane w urządzeniu.

9

Opcje dla usług

Użyj części Opcje dla usług, aby włączać lub wyłączać wybrane usługi, które mają
wpływ na poziom zabezpieczeń urządzenia. W części tej dostępne są następujące
ustawienia:

Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego – pole wyboru. Zaznacz
pole Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, aby zezwolić na
akceptowanie aktualizacji RFU w urządzeniu.

Ładowanie usług – pole wyboru. Zaznacz pole Ładowanie usług, aby zezwolić
na instalowanie usług innych producentów. Wiele aplikacji tego typu umożliwia
korzystanie z nowych funkcji, takich jak np. rozliczanie zadań.

Przechowywanie zleceń – pole wyboru. Zaznacz pole Przechowywanie
zleceń
, aby zezwolić na przechowywanie w urządzeniu zadań drukowania w
folderze przechowywanych zleceń. Funkcja ta udostępnia opcje przechowywania
zleceń, takie jak zlecenie prywatne i zlecenie wstrzymane. Umożliwiają one takie
dostosowywanie ustawień wydruku w celu zachowania poufności dokumentów
w pojemnikach wyjściowych, aby drukowanie zleceń odbywało się w obecności
danego użytkownika.

Czas przechowywania zadania – pole wyboru z opcjami Nigdy nie usuwaj,
Przechowuj przez 1h, Przechowuj przez 4h, Przechowuj 1 dzień oraz
Przechowuj 1 tydzień. Opcja ta jest aktywna tylko po włączeniu funkcji
przechowywania zleceń. Pozwala to na przechowywanie zleceń przez określony
czas, a następnie usuwanie ich z urządzenia. Należy zawsze wybierać
odpowiednie ustawienie tak, aby zapewnić użytkownikowi wystarczającą ilość
czasu na przejście do urządzenia i wydruk zlecenia lub też drukowanie kilku
zleceń w kolejce.

Tabela 3-7

Konfiguracja ustawień zabezpieczeń (ciąg dalszy)

44

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie Informacje lub funkcje obszaru

10

Porty
bezpośrednie
(USB/IEEE 1284)

Użyj części Porty bezpośrednie (USB/IEEE 1284), aby włączyć lub wyłączyć porty
bezpośrednie urządzenia. Gdy porty są wyłączone, drukowanie jest możliwie
wyłącznie za pośrednictwem połączenia sieciowego. W części tej dostępne są
następujące ustawienia:

Wyłącz porty bezpośrednie – pole wyboru. Zaznacz pole Wyłącz porty
bezpośrednie
, aby wyłączyć wskazane porty urządzenia.

11

Zastosuj
ustawienia
konfiguracyjne
użytkownika

Kliknij Zastosuj, aby skonfigurować nowe ustawienia. Po otwarciu strony
Zabezpieczenia wyświetlany jest nowy stan ustawień konfiguracyjnych. Aby
anulować wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

UWAGA:

Część Hasło serwisanta będzie widoczna, jeśli użytkownik zaloguje się jako serwisant.

Część Hasło serwisanta zawiera pola Stare hasło, Nowe hasło i Sprawdź hasło. Hasło serwisanta
może zawierać maksymalnie 16 znaków.