Pomocník služby HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Farebná laserová tlačiareň

HP LaserJet série P3010

Používateľská príručka k vstavanému

webovému serveru HP

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Vstavaný webový server tlačiarne HP LaserJet

série P3010

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a záruka

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukovanie, upravenie alebo
prekladanie bez predchádzajúceho
písomného povolenia je zakázané okrem
povolení v rámci zákonov o autorských
právach.

Tu uvedené informácie podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.

Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na
výrobky a služby spoločnosti HP, sú záruky
uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito
výrobkami a službami. Žiadne z tu
uvedených informácií sa nemôžu vykladať
ako ustanovenia vytvárajúce dodatočnú
záruku. Spoločnosť HP nebude zodpovedná
za technické chyby, vydavateľské chyby
alebo vynechané časti v tejto príručke.

Obchodné značky a záväzky

Adobe®, PostScript® a Pantone® sú
obchodné značky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated.

Microsoft® a Windows® sú americké
registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Obsah

1 Prehľad

Čo je to vstavaný webový server? ........................................................................................................ 2

Funkcie ............................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin a vstavaný webový server HP ............................................................... 3

Systémové požiadavky ......................................................................................................................... 4
Otvorenie vstavaného webového servera HP ...................................................................................... 5
Prihlásenie a odhlásenie ...................................................................................................................... 6

Ako sa prihlásiť ako správca ................................................................................................ 6
Odhlásenie v pozícii správcu .............................................................................................. 6

Navigácia v prostredí vstavaného webového servera HP .................................................................... 7

2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

Stav zariadenia ................................................................................................................................... 10
Konfiguračná strana ........................................................................................................................... 11
Str. stavu spotr. mat. .......................................................................................................................... 13
Stránka Zázn. udal. ............................................................................................................................ 14
Stránka používania ............................................................................................................................. 15
Informácie o zariadení ........................................................................................................................ 18
Snímka z ovládacieho panela ............................................................................................................ 19
Tlačiť .................................................................................................................................................. 20

Tlač súboru alebo aktualizácia firmvéru z obrazovky Tlačiť ............................................. 21

3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

Konfigurácia zariadenia ...................................................................................................................... 24

Používanie ponúk na obrazovke Konfigurácia zariadenia ................................................ 25

Typy/veľkosti zásobníka ..................................................................................................................... 26
E-mailový server ................................................................................................................................. 27

Nastavenie odchádzajúceho e-mailu ................................................................................. 27
Konfigurovanie spätnej e-mailovej adresy ......................................................................... 28

Zaregistrované upozornenia ............................................................................................................... 29

Používanie obrazovky Zaregistrované upozornenia–nastavenie s produktom ................. 30

Hranice upozornení ............................................................................................................................ 34
AutoSend ............................................................................................................................................ 35

Aby ste zapli funkciu AutoSend ........................................................................................ 36

SKWW

iii

background image

Zabezp. .............................................................................................................................................. 37

Sprievodca konfiguráciou zabezpečenia HP Jetdirect ....................................................... 38
Bezp. nast. zariadenia ...................................................................................................... 39
Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar. ........................................................................... 45
Stav bezpečnostných nastavení ........................................................................................ 47

Upraviť ostatné prepojenia ................................................................................................................. 48

Pridanie prepojenia ............................................................................................................ 49
Odstránenie prepojenia ..................................................................................................... 49

Informácie o zariadení ........................................................................................................................ 50
Jazyk .................................................................................................................................................. 51
Dátum a čas ....................................................................................................................................... 52

Dátum a čas - Rozšírené ................................................................................................... 52
Dátum a čas - Nastavenia NTS ......................................................................................... 53

Plán spánku ........................................................................................................................................ 55

4 Spravovanie sieťovej prevádzky z obrazoviek Práca v sieti

Prehľad ............................................................................................................................................... 58

5 Používanie Iné prepojenia ako informačného zdroja

Okamžitá podpora HP ........................................................................................................................ 62

Ako funguje Okamžitá podpora HP .................................................................................. 62
Informácie dostupné z Okamžitá podpora HP ................................................................... 62

Nakúpiť spotrebný materiál ................................................................................................................ 63
Produktová podpora ........................................................................................................................... 64
Ukáž mi ako ........................................................................................................................................ 65
Môj poskytovateľ služieb a Moja servisná zmluva ............................................................................. 66

Register .............................................................................................................................................................. 67

iv

SKWW

background image

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1-1 Vstavaný webový server HP .......................................................................................................... 7
Tabuľka 2-1 Stav zariadenia ............................................................................................................................ 10
Tabuľka 2-2 Konfiguračná strana ..................................................................................................................... 11
Tabuľka 2-3 Str. stavu spotr. mat. .................................................................................................................... 13
Tabuľka 2-4 Stránka záznamu udalostí ........................................................................................................... 14
Tabuľka 2-5 Stránka používania ...................................................................................................................... 17
Tabuľka 2-6 Tlačiť stránku ............................................................................................................................... 20
Tabuľka 3-1 Konfigurácia zariadenia ............................................................................................................... 24
Tabuľka 3-2 Typy/veľkosti zásobníka ............................................................................................................... 26
Tabuľka 3-3 E-mailový server .......................................................................................................................... 27
Tabuľka 3-4 Zaregistrované upozornenia ........................................................................................................ 29
Tabuľka 3-5 AutoSend ..................................................................................................................................... 35
Tabuľka 3-6 Zabezp. ........................................................................................................................................ 37
Tabuľka 3-7 Konfigurácia bezpečnostných nastavení ..................................................................................... 41
Tabuľka 3-8 Stavy pevného disku .................................................................................................................... 45
Tabuľka 3-9 Konfiguračné možnosti pevného disku ........................................................................................ 46
Tabuľka 3-10 Stavy šifrovaného disku ............................................................................................................. 46
Tabuľka 3-11 Upraviť ostatné prepojenia ......................................................................................................... 48
Tabuľka 3-12 Jazyk .......................................................................................................................................... 51
Tabuľka 3-13 Dátum a čas ............................................................................................................................... 52
Tabuľka 3-14 Plán spánku ............................................................................................................................... 55
Tabuľka 4-1 Nastavenia siete .......................................................................................................................... 58

SKWW

v

background image

vi

SKWW

background image

Zoznam obrázkov

Obrázok 1-1 Vzorová obrazovka HP EWS ........................................................................................................ 7
Obrázok 2-1 Obrazovka Stav zariadenia ......................................................................................................... 10
Obrázok 2-2 Obrazovka Konfiguračná strana .................................................................................................. 11
Obrázok 2-3 Obrazovka Str. stavu spotr. mat. ................................................................................................. 13
Obrázok 2-4 Stránka obrazovky Zázn. udal. .................................................................................................... 14
Obrázok 2-5 Obrazovka Stránka používania (1 z 3) ........................................................................................ 15
Obrázok 2-6 Obrazovka Stránka používania (2 z 3) ........................................................................................ 16
Obrázok 2-7 Obrazovka Stránka používania (3 z 3) ........................................................................................ 16
Obrázok 2-8 Obrazovka Informácie o zariadení ............................................................................................... 18
Obrázok 2-9 Obrazovka Snímka z ovládacieho panela ................................................................................... 19
Obrázok 2-10 Obrazovka Tlačiť ....................................................................................................................... 20
Obrázok 3-1 Obrazovka Konfigurácia zariadenia ............................................................................................ 24
Obrázok 3-2 Obrazovka Typy/veľkosti zásobníka ............................................................................................ 26
Obrázok 3-3 Obrazovka E-mailový server ....................................................................................................... 27
Obrázok 3-4 Obrazovka Zaregistrované upozornenia ..................................................................................... 29
Obrázok 3-5 Obrazovka Zaregistrované upozornenia–nastavenie .................................................................. 31
Obrázok 3-6 Obrazovka Zaregistrované upozornenia–test ............................................................................. 33
Obrázok 3-7 Obrazovka Hranice upozornení ................................................................................................... 34
Obrázok 3-8 Obrazovka AutoSend .................................................................................................................. 35
Obrázok 3-9 Obrazovka Zabezp. ..................................................................................................................... 37
Obrázok 3-10 Sprievodca konfiguráciou zabezpečenia HP Jetdirect .............................................................. 39
Obrázok 3-11 Obrazovka Bezp. nast. zariadenia (1 z 2) ................................................................................. 40
Obrázok 3-12 Obrazovka Bezp. nast. zariadenia (2 z 2) ................................................................................. 40
Obrázok 3-13 Obrazovka Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar. ................................................................ 45
Obrázok 3-14 Obrazovka Upraviť ostatné prepojenia ...................................................................................... 48
Obrázok 3-15 Obrazovka Informácie o zariadení ............................................................................................ 50
Obrázok 3-16 Obrazovka Jazyk ....................................................................................................................... 51
Obrázok 3-17 Obrazovka Dátum a čas ............................................................................................................ 52
Obrázok 3-18 Obrazovka Formát dátumu a času ............................................................................................ 53
Obrázok 3-19 Obrazovka Dátum a čas - Nastavenia NTS ............................................................................... 53
Obrázok 3-20 Obrazovka Plán spánku ............................................................................................................ 55
Obrázok 4-1 Obrazovka Nastavenia siete ....................................................................................................... 58
Obrázok 5-1 Obrazovka Iné prepojenia ........................................................................................................... 61

SKWW

vii

background image

viii

SKWW

background image

1