HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar.

background image

Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar.

Stránka Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar. obsahuje detailný stav pre každý z nainštalovaných
diskov, stav šifrovania a dostupné konfiguračné položky.

Obrázok 3-13

Obrazovka Bezp. nast. pevn. disku a veľkokap. zar.

Pre každý disk nainštalovaný v tlačiarni sa v časti Stav pevného disku zobrazí diskový záznam. Každý
diskový záznam bude obsahovať nasledovné polia:

Tabuľka 3-8

Stavy pevného disku

Štítok

Hodnota

Pevný disk:

Interný, EIO <priečinok>, žiadny nainštalovaný (s možnosťou šifrovania), (bez
možnosti šifrovania)

Sériové číslo:

<sériové číslo disku>, nie je relevantné

Stav disku:

Zapnutý, vypnutý, nie je relevantné, disk chýba

Stav šifr.:

Stav šifrovaného disku

Hodnota

SDLPC

Šifrovaný

SDUPN

Nie je šifrovaný

NDIPN

Nie je relevantné

NSDPN

Nepodporované

SDLPW, NSDPP, SDUPP, NDIPP

Očakávaný disk chýba

SDLPN

Šifrovaný iným zariadením

Ľubovoľný ďalší prítomný disk, keď je
prítomný šifrovaný disk

Prítomný ďalší šifrovaný disk

SKWW

Zabezp.

45

background image

Časť Konfigurácia zabezpečeného pevného disku HP zobrazuje konfiguračné možnosti disku citlivé
na kontext:

Tabuľka 3-9

Konfiguračné možnosti pevného disku

Stav šifrovaného pevného disku

Možnosti

NDIPN, NSDPN

Zvoliť možnosť automatického zapnutia

SDUPN

Zapnúť šifrovanie (náhodné alebo ručne zadané heslo)

SDLPC, SDLPN, SDLPW

Opakovaná inicializácia pevného disku

NSDPP, SDUPP, NDIPP

Vypnúť šifrovanie a pokračovať

Tlačiareň sa bude vždy nachádzať v jednom z preddefinovanej súpravy stavov šifrovania disku, ktoré
sú založené na konfigurácii disku. Každý zo stavov šifrovaného disku bude korelovať k súprave
textových reťazcov EWS a konfiguračných možností.

Tabuľka 3-10

Stavy šifrovaného disku

Stav šifrovaného disku

Popis

NDIPN

Žiaden disk nie je nainštalovaný, heslo k pevnému disku nie je
nastavené.

NSDPN

Nainštalovaná jednotka Non-FDE, tlačiareň nie je nastavená
na používanie funkcií FDE.

SDUPN

Nainštalovaná jednotka FDE, nebola však nastavená pre
prevádzku v uzamknutom režime.

SDLPC

Nainštalovaná uzamknutá jednotka FDE. Disk funguje
korektne.

SDLPW

Nainštalovaná uzamknutá jednotka FDE, tlačiareň však nemá
k dispozícii správne heslo.

NSDPP

Nainštalovaná jednotka Non-FDE, tlačiareň však očakáva
namiesto nej uzamknutú jednotku FDE.

SDUPP

Nainštalovaná jednotka FDE, je však uzamknutá pre odlišnú
tlačiareň.

NDIPP

Žiaden disk nie je nainštalovaný, heslo k pevnému disku je
nastavené.

SDLPN

Nainštalovaná uzamknutá jednotka FDE, tlačiareň však
nebola nastavená pre používanie FDE.

11

Prebieha vymazávanie disku

12

FDE od iného výrobcu ako HP (napr. Seagate Momentus FDE
bez príslušného identifikátora HP).

13

Zablokovaný disk (skutočne nefunkčný)

14

USB disk v prevádzke

15

Zablokovaný USB disk

16

Použiteľný disk vypnutý z dôvodu prítomnosti disku FDE.

46

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW

background image

Tlačidlom Vykonať zabezpečené vymazanie úložného priestoru vymažete celý obsah označených
jednotiek na permanentné uskladnenie dát.

VAROVANIE!

Keď kliknete na Vykonať zabezpečené vymazanie úložného priestoru, zariadenie

sa spustí a všetky údaje a riešenia nainštalované na zvolených jednotkách permanentného uskladnenia
budú kompletne odstránené. Uložené informácie, ktoré budú vymazané, zahŕňajú externé aplikácie,
uložené tlačové úlohy, zadržané úlohy.

Zabezpečené vymazanie úložného priestoru umožňuje používateľom vymeniť úložné zariadenie bez
možnosti, že by sa niekomu mohlo podariť obnoviť dáta alebo aplikácie, ktoré sa nachádzajú na
úložných zariadeniach. Túto funkciu použite na odstránenie všetkých uložených údajov a aplikácií na
úložnom zariadení pred jeho odstránením. Vykonanie zabezpečeného vymazania úložného priestoru
môže trvať viac ako 2 hodiny v závislosti od veľkosti média a zvoleného režimu zabezpečeného
vymazania úložného priestoru. V tomto čase nie je možné k zariadeniu pristupovať.

Ak chcete použiť funkciu Vykonať zabezpečené vymazanie úložného priestoru, zvoľte funkciu Bezpečné
vymazanie úložného priestoru, zvoľte úložné zariadenia a kliknite na položku Vykonať zabezpečené
vymazanie úložného priestoru
. Zariadenie sa reštartuje a odstráni údaje. Dáta bude odstraňovať na
základe režimu zabezpečeného vymazania úložného priestoru zvoleného pre dané zariadenie (pozrite
si

Bezp. nast. zariadenia na strane 39

, kde nájdete informácie o prístupe k režimu zabezpečeného

vymazania úložného priestoru). Výkon zabezpečeného vymazania úložného priestoru pri nastavení
režimu vymazania súborov na možnosť Zabezpečené rýchle vymazanie (predvolená možnosť) bude
trvať 30 minút alebo viac; jeho výkon pri nastavení režimu vymazania súborov na možnosť Zabezpečené
ozdravné vymazanie bude trvať 2 hodiny alebo viac.

VAROVANIE!

Zariadenie nebude dostupné pre používanie, kým funkcia bezpečného vymazania

úložného priestoru neukončí činnosť.